Atraktivní metody kariérového poradenství a jak je rozvíjet

16. prosinec 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Sylvie Navarová
Atraktivní metody kariérového poradenství a jak je rozvíjet

Žáci se usmívají, se zájmem si prohlíží obrázky. „To jsi celý ty“, ukazují si mezi sebou. Něco je zaujalo, bylo pro ně atraktivní. Jaké metody v kariérovém poradenství mohou vzbudit zájem žáků, být poutavé, líbivé? Pojďme si v tomto článku uvést možné příklady takových konkrétních technik a her.

Každý člověk je jiný potřebuje jiné podněty. Metody kariérového poradenství, které si dávají za cíl přitáhnou pozornost většiny žáků, by měly zkombinovat tyto složky vnímání:

 • Vizuální (obrazové vnímání). Žák s dominantním vizuálním vnímáním si pamatuje spíše obrazy, v knize si pamatuje pozici a tvar napsaných slov.
 • Auditivní (vnímání zvuků, melodií).  Žák s dominantním auditivním vnímáním např. dává přednost přednášce před četbou učebnice.
 • Kinestetický (pohybový či pocitový).  Žák s dominantním kinestetickým vnímáním upřednostňuje pohyb, prožívání v sobě, pamatuje si vlastní emoce, pocity, doteky.

Pojďme si ale ještě říci, nač můžeme hodiny určené atraktivnímu kariérovému poradenství zaměřit. Navrhuji, aby to bylo mapování osobního potenciálu a řízení kariéry.

Mapování osobního potenciálu vede k uvědomění každého žáka:

 • Co jej baví
 • V čem je dobrý
 • Co jej motivuje
 • Zač dostane zaplaceno

Dovednost řízení kariéry je spojena se zodpovědností za vlastní volbu. Na základní škole bývá ještě silný vliv rodičů, a tak i s jejich hlasem je potřeba počítat a začlenit jej do kariérového poradenství. Řízení kariéry je dovednost, kterou žáci využijí v dalším životě stejně, jako čtení, psaní, počítání. Úkolem kariérového poradce je neporadit, kam si má žák dát přihlášku, ale naučit žáky o vlastní kariérní cestě přemýšlet a činit samostatná rozhodnutí, za které si ponesou sami zodpovědnost. Což je často mnohem náročnější úkol než naučit číst, psát a počítat. Přesto, pokusme se o to! Další text je tedy určen těm, kdo si berou tento náročný úkol za svůj.

Mapování potenciálu

Metafora balónu

K mapování potenciálů a vnitřních zdrojů lze využít metaforu létajícího balónu. Létající balón se pro naši poradenskou práci skládá ze 3 částí – samotného balónu naplněného teplým vzduchem, koše a pytlů s pískem. Balón je prostorem pro vykreslení 4 oblastí potenciálu. V koši neseme vlastní zkušenosti, věci, které se nám podařily, pozitivní životní faktory a strategie zvládání. Pytle s pískem jsou symbolem toho, co chceme a můžeme změnit, máme na změnu vliv, a co se chceme naučit. Létající balón nás může provázet několika hodinami i celým rokem kariérového poradenství jako jednotící prvek, do kterého budou žáci postupně doplňovat nová zjištění o sobě samém.

Kresba balónu

Čas: 35 min.

Cíl: Sebepoznání.

Pomůcky: papíry A3 pro každého žáka, pastelky

Popis techniky: Pedagog seznámí žáky s metaforou balónu, se kterou budou v průběhu kariérového poradenství pracovat. Vyzve k namalování a popisu jednotlivých částí za pomoci doplňujících otázek:

Nafukovací část rozdělte na 4 části:

 • Co tě baví?
 • V čem jsi dobrý?
 • Proč tě to baví? Jak to, že jsi v tom dobrý?
 • V jakých povoláních se to, co tě baví a v čem jsi dobrý využívá?

Koš (pedagog vede žáky k přemýšlení o úspěších a vlastnostech):

 • Co se ti podařilo v poslední době?
 • Koukni na svůj život od narození do teď, co jsou tvé úspěchy?
 • Co říkají druzí (rodina, kamarádi, učitelé), že se ti povedlo?
 • Jak jsi to udělal, že se ti podařilo?
 • Co by řekli druzí na otázku, díky čemu jsi dosáhl úspěchů?

Písky:

 • Co bys chtěl u sebe chtěli změnit?
 • V čem by ses chtěl zlepšit?
 • Jakou dovednost se potřebuješ naučit, aby se Vám dařilo ještě více?
 • Kterou vlastnost bys chtěl, abys byl ještě úspěšnější?

Reflexe: Je možné popisy představit ostatním ve skupině nebo rozdělit žáky do dvojic, aby si své popisy představili a případně si i pomohli s doplněním.

Možná rizika: Pedagog musí být schopen při této technice pozitivně formulovat uváděné vlastnosti, schopnosti, dovednosti, kompetence a konstruktivně žáky provázet procesem mapování.

V tuto chvíli máme hotový základ pro další práci s žáky. Pedagog si může vybrat, které z následujících prezentovaných aktivit zvolí pro postupné dopracovávání a popis balónu.

Asociace – zvíře a pohádková postava

Čas: 10 min.

Cíl: příprava na pracovní pohovory, inspirace pro budoucí povolání

Pomůcky: obrázky zvířat nebo obrázky pohádkových/Marveláckých postav (doporučujeme pohlednice, pexeso nebo vytištěné obrázky z internetu)

Popis techniky: Pedagog bude klást otázky, které mohou padnout u některých pracovních pohovorů. Toto cvičení vyžaduje orientaci pedagoga v životě zvířat a v oblíbených pohádkových postavách dětí!

Otázky – zvíře:

 • Kdybych byl zvíře, byl bych … Vyberte kartu.
 • Žák ukáže kartu a ostatních se pedagog ptá: Jaké vlastnosti vás napadají v souvislosti s tímto zvířetem. Pedagog pomáhá svými komentáři vlastnosti definovat.
 • Pro jaké povolání se takové vlastnosti hodí?
 • Následně pedagog vyzve žáka, aby sdělil, jaké vlastnosti zvířete se shodují s jeho.

Otázky – pohádková/Marvelácká postava:

 • Kdybych byl pohádková postava, byl bych … Vyberte kartu.
 • Pedagog se ptá žáků: Které charakteristiky (vlastnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti) jsou pro tuto postavu typické?
 • Pro které povolání jsou tyto charakteristiky vhodné?
 • Následně pedagog vyzve žáka, aby sdělil, pro které charakteristiky si pohádkovou postavu zvolil.

Reflexe: Zápis do balónu do příslušné části – balón, koš.

Vzpomínka na úspěch

Čas: 20 min.

Cíl: hledání zdrojů v úspěších

Popis techniky: Všichni známe dobrý pocit, který provází úspěch, něco se nám povedlo. Pokud si tento dobrý pocit dokážeme vyvolat, povzbudí nás to k tomu, abychom byli úspěšní i v budoucnu. Pedagog vyzve účastníky ke sdílení úspěchů.

Diskuse:

 • Díky čemu jste úspěchu dosáhli?

Doporučení: Pedagog drží diskusi v osobní rovině, nenechá účastníky sklouznout k prohlášením typu „štěstí“, „náhoda“ apod.

Poté se všichni naladí na přemýšlení o úspěších, nejlépe prostřednictvím krátké imaginativní cesty. Všichni zaujmou pohodlné pozice a uvolní se. Pedagog pronáší klidným hlasem:

„Zavírám oči a představuji si situaci, kdy jsem udělal něco obzvlášť dobře … Vzpomínám si na to, jak dobře jsem se cítil… Bylo mi příjemně a blaze…Byl jsem naprosto spokojený a hrdý sám na sebe… Vše bylo harmonické… Všechno to vidím přesně před sebou… Plně si to uvědomuji… Mám z toho radost… Mít úspěch je krásné… Odnesu si tento dobrý pocit zpět do skutečnosti… Když otevřu oči, bude mě provázet… Otvírám oči… Je mi dobře… Budu úspěšný.“

Reflexe: Co se dařilo? Co ještě se při vzpomínání na úspěch vybavilo?

Pedagog vyzve k zápisu důležitých kompetencí do balónu – koš.

Možné domácí úkoly k mapování osobního potenciálu

K tématu mapování potenciálů můžeme využít také domácích úkolů či experimentů. Jejich výstupy lze opět doplnit do Létajícího balónu.

Zápisník dobrých chvil

Čas: cca 5 min. každý den po dobu min. 3 týdnů

Cíl: vysledovat činnosti, které přinášejí naplnění

Pomůcky: zápisník (malý sešitek pro každého, který pedagog může opatřit příslušným nadpisem)

Popis techniky: Zápisník dobrých chvil slouží k vysledování flow činností, tj. činností, které nás tak baví, že nás úplně pohltí. Zapisujeme také činnosti, které se nám povedly, ze kterých jsme měli radost, by to úspěch.

Pedagog zadá vedení Zápisníku jako experiment pro zjištění toho, co žáky motivuje a sledování úspěchů. Může trvat dlouho, než práci se zápisníkem žáci ovládnou. Také pozorování a vyhodnocování zabere dost času. Minimum pro experimentování jsou 3 týdny. Den je plný různých činností, některé jsou skvělé, jiné nestojí za nic, většina je někde mezi tím. Úkolem žáků bude co nejdetailněji činnosti pozorovat a zapisovat dobré chvíle.

Reflexe: Po ukončení úkolu se vracíme k Létajícímu balónu a pozorování zapíšeme tam, kde patří (Co mě baví? Co mě motivuje? Jaké úspěchy jsem prožil? Jak jsem si je zařídil?).

Zpětná vazba

Cíl: získání zpětné vazby od blízkých osob (zapojení rodičů)

Pomůcky: nakopírované formuláře (pedagog vytvoří formulář pro zpětnou vazbu).

Popis techniky: Každý žák obdrží 5 formulářů. Formulář bude obsahovat následující otázky:

 • V čem je dobrý/á?
 • Popište konkrétní situaci, kdy se projevilo to, v čem je dobrý/á: ….
 • Napište 3 úspěchy, kterých dosáhl/a: …
 • Díky čemu jich dosáhl/a? Pište vlastnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti – pochvalte …

Reflexe: Po ukončení úkolu se vracíme k Létajícímu balónu a výstupy zpětné vazby zapíšeme tam, kde patří (V čem jsi dobrý? Jaké úspěchy jsem prožil? Jak jsem si je zařídil?).

Hodnoty

Čas: 45 min.

Cíl: Rozpoznání a určení hodnot, které jsou důležité pro výběr zaměstnání

Pomůcky: karty HODNOTY A ŠKÁLY pro rozšíření pojmosloví v oblasti hodnot

Popis techniky: Pedagog představí techniku a představí její 4 fáze.

Fáze 1: Pedagog rozloží na viditelné, přístupné místo karty s názvy hodnot. Žáci si vyberou ty nejdůležitější hodnoty pro sebe.

Fáze 2: Žáci seřadí hodnoty dle důležitosti – označí číslem 1 nejvíce důležitou hodnotu, číslem 2 další nejdůležitější hodnotu atd. Hodnoty zapíší do příslušné části Létajícího balónu.

Fáze 3: Diskuse nad důležitými hodnotami za využití návodných otázek:

 • Každý vysvětlí, jak vybraným slovům – hodnotám rozumí. Pokud má dané slovo – hodnotu vícero žáků, domluví se mezi sebou ve skupinkách o jejích významu a výstup prezentují.
 • Co může znamenat nenaplnění důležitých hodnot?

Fáze 4 (možný úkol): Pedagog vyzve účastníky, aby napsali krátký text o následujícím tématu: „Vyberte jednu situaci ze života, kdy jste byli v pozici zákazníka/spotřebitele. Popište tuto situaci v několika větách a vysvětlete, jak jste se v dané situaci cítili a jaké hodnoty se v této situaci projevily.“

Reflexe: Sdílení příběhů.

Metafora balónu může být pojícím prvkem – metodou všech hodin věnovaných kariérovému poradenství. Možných technik a cvičení pro jeho doplnění je mnoho a přesahují možnosti tohoto článku. Pojďme se ještě podívat na pár techniky k tématu Řízení kariéry.

Řízení vlastní kariéry

Škála v prostoru

Čas: 10 min.

Cíl: mapování tématu řízení kariéry ve skupině

Pomůcky: karty HODNOTY A ŠKÁLY, flipchartové papíry, fixy

Popis techniky: Pedagog rozloží karty od 1 po 10 v prostoru.

Pedagog představí škálu: „1 znamená, že nevíš vůbec, jak se rozhodovat o budoucí škole, 10 znamená, že víš naprosto přesně, jak se rozhodovat.“ Vyzve žáky, aby se postavili na číslo na škále 1-10 podle toho, jak si myslí, že na tom v rozhodování jsou.

Pro škálování je důležité, aby měl pedagog ujasněno, co chce škálovat. Může také škálovat 1 – nevím, jaké povolání je pro mne vhodné, 10 – vím naprosto přesně, čím budu. A mnohé další verze.

Pedagog rozdělí žáky do skupin, které přirozeně na škále vytvoří a zadá další skupinovou práci: „Popište na flipchartové papíry, podle čeho se rozhodujete, a následně svou společnou práci prezentujte ostatním.“

Reflexe: Toto cvičení zapojuje kinestetickou složku a umožňuje učení se díky ostatním členům skupiny, pedagog pouze doplňuje a dává podněty k tématu rozhodování.

Visionboard

Čas: 45 min.

Cíl: Přemýšlení o vlastní budoucnosti a její prezentace, zpětná vazba.

Pomůcky: lepidlo, časopisy, nůžky, pastelky, fixy, flipchartové papíry dle počtu účastníků

Popis techniky: Visionboard je koláž obrázků, které vystihují představu o optimálním stavu v budoucnosti. Pedagog vyzve žáky k zamyšlení otázkou: „Představte si, že se potkáme za 10 let, a vy zářící štěstím povídáte o tom, jak žijete, co děláte.“ Představu žáci ztvární.

Visionboard mohou nakreslit, lepit obrázky vystříhané z časopisů, fotky a podobně. Žáci začnou hledat obrázky ke svému tématu a přemýšlet, jak vypadá jejich tzv. preferovaná budoucnost. Co by chtěli? Co určitě musí mít? Co mají kolem sebe rádi? Co potřebují? Kde je jim dobře?  Pedagog povzbuzuje, aby své představy vybarvili v těch nejpestřejších barvách a dovolili si upustit od jakýchkoli limitů.

Doplňující otázky inspirované pyramidou Neurologických úrovní Roberta Diltse:

 • V jaké prostředí žijete, pracujete?
 • Co děláte ve volném čase, v práci?
 • Jaké schopnosti využíváte? Jací jste?
 • Co vám tento život přináší? Co vás na něm baví a proč?
 • Kým jste?

Hotový visionboard by žáci měli mít někde, kde jej často uvidí.

Proč visionboard?

1) Při jeho tvorbě věnujeme čas a pozornost tomu, jak konkrétně chceme, aby daná oblast našeho života vypadala. Jak můžeme někde v životě směřovat, když nevím, kam jdeme? Je to jako kdybychom si chtěli koupit lístek na vlak a přitom nevěděli, kam jedeme.

2) Tím, že visionboard máme často před očima, fixujeme mozek na optimální stav. Máme naši kýženou představu stále před očima. Jelikož často věnujeme byť letmou pozornost tomu, co chceme, náš mozek této oblasti začne přikládat důležitost. A tak si brzy začneme všímat důležitých informací kolem sebe v souvislotí s preferovanou budoucností.

Doporučení: Vize můžeme dále rozepsat do SMART cílů a nastavit konkrétní akce k jejich naplňování na nejbližší období. Po ukončení období můžeme vyhodnotit posuny.

Závěrem … Článek přinesl náměty na konkrétní techniky, které žáky budou bavit a budou pro ně atraktivní díky zapojení různých způsobů vnímání a společné práce. Důležitým předpokladem pro to, aby žáky hodiny kariérového poradenství bavily, je nadšení pedagoga – kariérového poradce. Znám mnoho kariérových poradců a obvykle jsou to lidé, které jejich práce baví, aktivně si zjišťují nové informace, hledají inspiraci. Mají tak nejlepší předpoklad pro to, že nadchnou a strhnout pro práci také své žáky.

Každý má své vnitřní zdroje pro spokojený život v sobě a vy jste důležitým člověkem v životě vašich žáků, který tento potenciál pomáhá odhalit a podněcuje k jeho využití. Přeji, ať si proces kariérového poradenství společně užijete!

 

Zdroj: Sylvie Navarová, www.sylvienavarva.cz