Centrum kariérového poradenství představuje dotazník profesních zájmů

28. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Centrum kariérového poradenství představuje dotazník profesních zájmů

Zlínský kraj pro žáky a žákyně základních a středních škol připravil dotazník profesních zájmů, který pomáhá při výběru střední nebo vysoké školy a budoucího povolání. Je k dispozici na portálu Průvodce kariérou. Dotazník profesních zájmů vznikl v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“

Cílem vyplnění dotazníku je nastínit žákům základních a středních škol, které povolání by se k nim mohlo hodit nebo být dobrým startem. Vychází z teorie Hollandovy typologie pracovních prostředí a osobnostních typů.  Dotazník profesních zájmů je volně přístupný, bez registrace a je zcela zdarma. Test není časově omezen a žákům trvá 30-45 minut. Po celou dobu by měl být žákům k dispozici pedagog nebo rodič, který pomůže případně žákům s vysvětlením otázek, kterým nebudou dobře rozumět.

Žáci postupně odpovídají na otázky v dotazníku, který je rozdělen na čtyři části. Už po vyplnění první části se začnou postupně objevovat povolání, která se k žákovi pravděpodobně nejvíce hodí.  Doporučené profese se zpřesňují podle počtu zodpovězených otázek. Dotazník je možné i přerušit a vrátit se k němu jindy.

Po dokončení dotazníku se žákům objeví profese, které nejvíce odpovídají jejich profilu. Karty profesí je možné rozkliknout a zjistit více informací, např. o příjmech nebo o nejvhodnějším vzdělání. Karty je možné uložit a vytisknout. Důraz je kladen na 30 klíčových profesí Zlínského kraje, které odráží aktuální potřeby trhu práce Zlínského kraje. Na některých kartách se tak objevuje symbol klíček, tedy se jedná o povolání, které do 30 klíčových profesí patří. V nabídce je celkově 300 různých povolání. Žáci odpovídají jednoduše pomocí emotikonů nebo škálou pomocí hvězdiček. Je vhodné provést děti přípravou před vyplněním dotazníku s cílem pochopení jednotlivých pojmů jako je např. podnikavost, finanční gramotnost nebo projít s dětmi různá cvičení, ve kterých by lépe poznali své silné stránky, schopnosti a dovednosti, apod. 

Jak vypadá struktura dotazníku?

Dotazník profesních zájmů je členěn do několika bloků. Celkově je rozdělen na čtyři části a za každou vyplněnou část se žák stává nejprve tvz. “startovačem“, dále „vytrvalým typem“, „maratoncem“ a nakonec se úspěšně dostane k celkovému vyhodnocení testu. Jednotlivé sekce se věnují různým oblastem:

činnosti – žáci popisují svůj postoj k dané činnosti (např. jestli pracují rádi v týmu nebo o samotě, jestli se rádi učí nové věci, apod.)

ekonomické profesní sektory – v této sekci se zjišťuje, ve kterém sektoru by žáci rádi pracovali (bankovnictví, hotelnictví, zemědělství a další sektory) Po těchto dvou blocích, které tvoří 25 % dotazníku se žák stává tzv. startovačem a už v tomto kroku zjišťuje první návrhy na budoucí povolání 

pracovní prostředky – zde se dotazník ptá na to, jestli žáci pracují raději např. s nářadím nebo dávají přednost komunikačním technologiím a  nebo by při své práci používali nejraději mluvené slovo, apod.

předměty práce – u této sekce se zjišťuje, s čím nebo s kým by žáci nejraději pracovali, mohou vybírat z možností jako je např. člověk, zvířata, historie, dřevo, počítačové programy, apod. 

zájmový typ – tato část zjišťuje, zda by žáky někdy v budoucnu bavilo např. vést lidi, vyrábět věci, zkoumat, pracovat venku, prodávat nějaký výrobek, apod. V této fázi se žáci stávají tzv. „vytrvalým typem“ a mají za sebou 50 % testu 

identifikace s profesí I – v této části se žákům nabízí karty profesí, které mají velmi dobré uplatnění ve Zlínském kraji a žáci na základě popisu těchto profesí stanovují formou škály, zda je dané povolání láká 

podmínky práce – v této sekci se žáci vyjadřují k tématu ztížených pracovní podmínek jako jsou např. střídání směn, práce ve výškách, práce v hlučném nebo prašném prostředí, apod. Vybírají také v jakém prostředí by je práce bavila, zda raději v přírodě, v kanceláři nebo by si dokázali představit práci z domů. Dále se zjišťuje preferované tempo práce, pestrost, týmová práce, apod.

studijní a oborové ambice – v této části se zkoumá úroveň vzdělání, kterého by žáci chtěli dosáhnout. Zde je důležité určit také přibližné zaměření studijního oboru. Po vyplnění odpovědí se žáci v této fázi stávají tzv. „maratonci“ a mají hotovo 75 % dotazníku

identifikace profesí II – v této části se žákům nabízí karty profesí, které mají dobré uplatnění ve Zlínském kraji a žáci na základě popisu těchto profesí stanovují formou škály, zda je dané povolání láká

odměňování – v této sekci dotazníku žáci odpovídají, jakou mají představu o svém budoucím nástupním platu a také o jeho výši po zapracování

podnikavost – zde se dotazník žáků ptá, zda by se jednou chtěli nechat zaměstnat nebo je láká spíše práce podnikatele

školní předměty – v této části žáci uvádí, které předměty je na škole baví

něco o sobě – v dané sekci se o žákovi dozvídáme např. zda je žákem střední nebo základní školy a případně jaký obor studuje, zda se jedná o chlapce nebo dívku, v jakém regionu bydlí a kde by chtěli v budoucnu pracovat, zda tedy plánují v regionu zůstat

aktuální obor a certifikáty – zde žáci označují oblasti, ve kterých získali nějaké certifikáty či ocenění

soft skills – žáci hodnotí své dovednosti, jako jsou např. schopnost prezentace, přesvědčivost, komunikace, vedení týmu, reagovat na změny, práce v týmu, práce s informacemi, apod. 

Po vyplnění poslední sekce se žákům povedlo projít celým dotazníkem. Objeví se jim povolání, která se k nim podle jejich odpovědí nejlépe hodí. Výsledky tohoto dotazníku zohledňují uplatnitelnost profesí ve Zlínském kraji. Karty doporučených profesí je možné rozkliknout pro více informací. Zjistí tak např. obory vzdělání připravující na danou profesi (Národní soustava oborů vzdělávání) nebo přímo obory, které nabízí střední školy ve Zlínském kraji (Burza škol z portálu Zkola.cz). Stejně tak je možné dohledat i zaměstnavatele nabízející práci pro dané povolání (přehled firem z portálu Zkola.cz). Karty obsahují i proklik na národní soustavu povolání, kde se o profesi žáci a jejich rodiče dozví podrobné informace. Vybrané karty je možné uložit do košíku a pak převést do formátu PDF a uložit. 

Kariérový poradce nebo pedagog by však neměl skončit svou práci pouhým otestováním žáků. Cílem kariérového poradenství je umožnit žákům náhled na sebe sama, vlastní možnosti, orientaci na trhu práce v jeho celkové pestrosti a hlavně – naučit žáky činit svá vlastní rozhodnutí o další cestě životem a být za ně zodpovědný. Proto v rámci kariérového poradenství můžeme používat různé screeningové metody a cvičení jako pomoc žákům pro jejich ujasnění jejich další profesní cestu. Volba o dalším směru kariéry je tedy jen na žákovi, ne na kariérovém poradci. 

Důležité je si uvědomit, že žádný dotazník by neměl striktně přiřazovat určitou profesi k typologii osoby. Když se podíváme na Národní soustavu povolání (NSP) máme v ní nyní cca 2300 popsaných typů povolání, nicméně v ní chybí mnohé, hlavně vysoce kvalifikované a specializované pozice. Zejména z oblasti IT, které vznikají velkou rychlostí. Popsat a ukotvit novou profesi/povolání v NSP trvá cca rok. Musíme již od začátku počítat s tím, že rozhodně výsledky nepokrývají všechny možnosti. Výsledky dotazníku profesních zájmů je vhodné brát s rezervou, spíše jako pomůcku k zahájení rozhovoru na toto téma než nějaké zásadní vodítko. (Petra Drahoňovská, 2020)

Dotazník profesních zájmů vznikl v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.