Dobrá zpráva pro rodiče a jejich děti. Ve školách přibývá odborníků na kariérové poradenství

20. leden 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Dobrá zpráva pro rodiče a jejich děti. Ve školách přibývá odborníků na kariérové poradenství

Světové ekonomické fórum odhaduje, že 65 % dětí vstupujících na základní školu bude pracovat v zaměstnání, která ještě neexistují. S tím souvisí proměna dovedností a schopností, které jsou pro určitá povolání potřeba. Školní kariéroví poradci jsou nuceni reagovat na prudké změny, které se dějí. Jejich úkolem je poskytovat kvalitní kariérové poradenství, rozvíjet kariérní kompetence žáků a studentů, podporovat je ve zvládání změn, pomoci jim při rozhodování o výběru školy v návaznosti na budoucí uplatnění na trhu práce. Ale zejména pomoci jim znát sám sebe, své silné stránky, jedinečnosti, přirozené limity a učit  je přebírat zodpovědnost za svůj život.

Navzdory přetížení pedagogů se na školách služby kariérového poradenství prohlubují a již nyní je osmdesát procent středních škol svým žákům poskytuje. Nejsou v tom samy. Ucelený systém podpůrných aktivit poskytuje pro pedagogické pracovníky/pracovnice – tedy nejen pro zkušené kariérové poradce/poradkyně – Centrum kariérového poradenství (CKP). To má za cíl především systematicky rozvíjet kompetence kariérových poradců základních a středních škol ve Zlínském kraji. Svou činnost zahájilo v září 2018, kdy vzniklo v rámci projektu IKAP – Implementace Krajského akčního plánu vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Aktuálně se téměř sedmdesát školních kariérových poradců ze základních a středních škol Zlínského kraje intenzivně vzdělává v akreditovaném vzdělávacím programu pod vedením jednadvaceti odborníků. Tématy, která vzdělávací program nabízí, jsou např. prevence předčasných odchodů ze škol, diagnostické metody v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor, on-line komunikační nástroje, situace a trendy na trhu práce. Program je zaměřen na rozvoj odborných kompetencí kariérových poradců formou přednášek a workshopů v rozsahu 110 vyučovacích hodin a ukončen bude v červnu 2020. Absolventi po obhajobě své závěrečné práce na téma Kariérové poradenství v naší škole, případně Já, kariérový poradce, obdrží osvědčení o úspěšném absolvování.

Centrum kariérového poradenství pořádá čtyřikrát ročně diskuzní platformy na aktuální témata kariérového poradenství na školách. Ty navštěvují nejen pedagogové, ale i široká odborná veřejnost, přičemž řečníky jsou odborníci z z celé České republiky. Náplň platforem je rozmanitá, od využití diagnostických metod v kariérovém poradenství, zkušeností s kariérovým poradenstvím ze zahraničí (Velká Británie, Finsko, Německo), genderových témat až po diskuzi o představách, jak zvyšovat kvalitu služeb kariérových poradců v našem kraji, více a lépe spolupracovat s  klíčovými subjekty na trhu práce.

Přehled témat v programu Vzdělávání školních kariérových poradců

 • Zahajovací seminář – hlavní složky KP, vývoj kariérového poradenství a trendy v oblasti, spolupráce kariérových poradců s učiteli odborných předmětů a s třídními učiteli a rodiči, spolupráce kariérových poradců s učiteli v oblasti Člověk a svět práce – humanistické pojetí, spolupráce s odborníky z praxe, celostátní trh práce, vzdělávání v oblasti poradenské činnosti, semináře na téma kariérového poradenství (22. 1. 2019)
 • Základy psychologie osobnosti, osobnost pedagoga, podpora pedagogů, spolupráce v pedagogickém sboru, kompetence, sebepojetí, rozvoj osobnosti (4. 3. 2019)
 • Komunikace s žáky, komunikace s rodiči při volbě povolání jejich dítěte, komunikační styly, verbální a neverbální komunikace, vedení obtížných rozhovorů při volbě kariéry, vliv únavy a emocí na průběh rozhovoru (15.-16. 4. 2019)
 • Vzdělávání zaměření na specifika jednotlivých skupin žáků, včetně žáků se SVP, vzdělávací nabídka škol a oborů pro žáky se SVP a zdravotními problémy, inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství pro žáky se SVP a pro žáky minorit, osobnost žáka, studenta, motivace, volní a charakterové vlastnosti, předpoklady, možnost podpory žáků, SPC, PPP, ÚP, lékaři, OSPOD, komunikace se žáky se SVP, volba vhodné školy, korekce rozhodovacího procesu ve vazbě na žákova specifika, finanční gramotnost, tvorba a vedení rozpočtu žáka, prevence zadlužení (31. 5. – 1. 6., 7.-8. 6., 14.-15. 6. 2019)
 • Inovativní trendy v KP ze zahraničí, informace o zaměstnavatelích v regionu, český trh práce, zaměstnanost a zaměstnatelnost, Evropský trh práce, přebytkové a nedostatkové profese, platové podmínky, životní náklady (19. 9. 2019)
 • Proces kariérního poradenství – navázání kontaktu, sběr dat, poradenský rozhovor, závěrečná zpráva, specifika poradenského rozhovoru v kariérovém poradenství, práce s žákem i s jeho rodinou, techniky práce s klientem usnadňující rozhodovací proces, zásady a etická kritéria použití dotazníků, Hollandův test volby povolání, využití podnětových materiálů v kariérovém poradenství – karty (11.-12. 10, 18.-19. 10, 8.-9. 11. 2019)
 • Marketingová komunikace a marketingové nástroje v kariérovém poradenství, komunikace s rodiči, moderní komunikační prostředky, síť institucí, spolupráce, mapování, využití informačních technologií a multimediálních didaktických pomůcek, výukové programy pro žáky pro volbu povolání (26. 11. 2019)
 • Stěžejní zaměření jednotlivých profesních odvětví, aktuální trendy na trhu práce (Práce 4.0, Vzdělávání 4.0), informační zdroje a práce s informačními zdroji (Zkola, Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání) (21. 1. 2020)
 • Osobnost žáka, studenta, volní a charakterové vlastnosti, předpoklady, motivace, efektivní kladení otázek, nastavování cílů s přesahem do každodenní praxe (6. 2, 13. 2, 20. 2 2020)
 • Závěrečný seminář a hodnocení závěrečných prací na téma Kariérové poradenství v naší škole, seznámení s vybranými informačními zdroji, evaluace vzdělávacího programu, předání osvědčení účastníkům programu (5.-6. 6. 2020)

Přehled témat diskuzních platforem

 • Diagnostické metody v kariérovém poradenství (28. 3. 2019)
 • Kariérové poradenství v zahraničí (27. 6. 2019)
 • Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství (24. 9. 2019)
 • Představení diagnostických/poradenských nástrojů pro žáky základních a středních škol používaných IPS při volbě povolání (12. 12. 2019)

Více o činnosti CKP si můžete přečíst na Průvodci kariérou v části Centrum kariérového poradenství.