Doučování: aktuální i v dnešní době

27. listopad 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Doučování: aktuální i v dnešní době

V povědomí veřejnosti je představa, že doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a doma se jim nedostává adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání jejich rodičů, často jen základní. Toto tvrzení je pravdivé, ale důvody potřeby pro vyhledání možnosti doučování mohou být rozmanitější.

Jaké to jsou nejčastěji?

 • Potřeba zlepšit známky „kvůli vysvědčení“ – tj. dokázat sám sobě, že na to mám, dokázat rodičům, že to zvládnu,
 • nechuť k učení v rámci školního vyučování (obava před kolektivem, nedůvěra učiteli),
 • jazyková bariéra či negramotnost – tj. neznalost cizího jazyka ze strany rodičů, který by standardně dítěti při školní přípravě pomohl, ale nerozumí tomu,
 • podpora znalostí před přijímacími zkouškami, např. na střední školu,
 • touha vyniknout v životě a něco pro to udělat.

Doučování lze chápat jako formu přípravy na vyučování. V současném vzdělávacím procesu hrají možnosti doučování důležitou roli. Doučování může být jak skupinové, tak individuální.

Doučování ve školním prostředí

Doučování ve škole je poměrně běžnou praxí. Většina učitelů bývá ochotná pomoci žákovi s učivem, které nezvládá. Jde o domluvu individuálně stanovených podmínek ze strany vyučujícího a předpokládaný zájem ze strany žáka. Ze zkušeností probíhá většina školních doučování bezprostředně po výuce či po obědě.

Doučování za úplatu

Tato soukromá forma doučování se stává čím dál častější formou byznysu. Stačí zadat vhodný inzerát či si vybrat z nabídek, kterých je na internetu dostatek. Jde jen o akceptaci příslušné částky za hodinu výuky. Namátkou zmíníme servery, které tuto problematiku řeší: kvalitni-doucovani.cz, doucuji.eu, naucim.cz, individualnidoucovani.cz.

Doučování jako součást sociální služby

V domácím prostředí bývá doučování spojeno s výkonem určité sociální služby. Například organizace Člověk v tísni v rámci své sociální práce nabízí bezplatnou službu doučování, kterou zajišťují proškolení dobrovolníci. Bez jejich času a energie by provozování této služby nebylo možné.

Kromě dobrovolníků mohou přímo do rodiny docházet terénní pracovníci. Mohou pomoci se školní přípravou v rámci služby zvané sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tito „pomocníci při doučování“ se mohou nazývat různě, záleží na typu služby či projektu – do rodiny může docházet třeba terénní asistent pro výuku či jen terénní sociální pracovník, aktivizační pracovník apod.

Studenti či žáci mohou využít školní přípravy také v různých centrech, které zpravidla v rámci sociálních služeb zřizují neziskové či církevní organizace. Doučování může probíhat v nízkoprahových centrech, charitních apod.

Pro názornost se podrobněji zaměříme na službu mimoškolní příprava Sidera, kterou zajišťuje Charita Vsetín. Tato služba se zaměřuje na podporu dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Cílem je pomoci dětem zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu. 

Na internetových stránkách se uvádí, jaká je náplň mimoškolní přípravy (tedy vlastního doučování):

 • domácí úkoly, referáty, projekty,
 • procvičování učiva dle času a potřeb dítěte,
 • prohlubování školních znalostí,
 • příprava na opravnou zkoušku.

Jaké výukové metody mimoškolní příprava nabízí:

 • individuální i skupinová práce dětí,
 • práce s internetem,
 • práce s encyklopediemi a jinou naučnou literaturou,
 • práce s interaktivní tabulí, PC programy,
 • zhotovení si svých konkrétních individuálních podporných pomůcek,
 • práce s běžně dostupnými názornými pomůckami (přehledy učiva, tabulky…),
 • didaktické hry.

Mimoškolní přípravu Sidera vede pedagogický pracovník ve spolupráci s asistenty pro práci s dětmi, v součinnosti s koordinátorem aktivit projektu „V Sideře se učíme jinak“. Zájemci zde mohou docházet v pondělí až čtvrtek mezi 12–16 hod. Služba je bezplatná.

Motivace k učení

Ať je forma doučování jakákoli, rozhodující je motivace. Pořád se vám zdá, že se vaše dítko málo učí? Někdy je skutečně obtížné motivovat dítě k učení. Důležité však je nevzdávat to.

Zde je několik tipů pro motivování dětí k učení (potažmo k doučování).

 • Nemějte nadměrné požadavky na výkon. Dítě bude pod velkou zátěží a bude hledat (vědomě i nevědomě) možnosti, jak se této zátěži vyhnout. Nadměrné požadavky vedou také k frustraci a odporu ke škole.
 • Naučte se své dítě chválit za dobré výkony. Chvalte ho často, ale adekvátně, aby pochvala nebyla brána jako samozřejmost.
 • Podporujte své dítě k výkonu, ale zároveň mu dávejte najevo, že ho máte rádi bezpodmínečně, ať už jsou jeho školní výsledky jakékoliv.
 • Učte se s dítětem doma a pomozte mu s osvojením technik učení. Každému žáčkovi vyhovuje něco jiného.
 • Učíte-li se s dítětem, buďte trpěliví. Nekřičte na dítě a rozhodně mu nesrážejte sebevědomí tím, že mu budete říkat, že je hloupé atd.
 • Učte se s dítětem zajímavou formu. Vezměte ho na poznávací výlet, používejte různé zajímavé předměty a pomůcky.
 • Vyhněte se výčitkám, nechcete-li dítě demotivovat.
 • Má-li vaše dítě ve škole nějaké problémy, promluvte si s učitelkou, abyste zjistili její náhled.
 • Zajímejte se o to, jak dítě tráví čas ve škole – s kým se kamarádí, jestli se mu někdo neposmívá či ho přímo nešikanuje atd.
 • Pokud dítě výrazně tápe v nějakém předmětu a vy mu nedokážete pomoci, najděte mu vhodné doučování.

Zkušenosti „z terénu“

Terénní pracovnice, která doučovala v domácím prostředí několik dětí ze sociálně slabých rodin, výše uvedené tipy potvrzuje. Zdůrazňuje přitom, že zásadní je navázání důvěrného vztahu mezi žákem a vyučujícím a současně podpora ze strany rodičů. Pokud rodič před dítětem tvrdí, že mu daný předmět k ničemu nebude, nebo dokonce že samo dítě je neschopné, je téměř předem prohráno. Dítě si výuku „odsedí“ bez angažovanosti a zájmu. Atmosféra bezpečí, podpory a přijetí, kdy do výuky nezasahují ani rodiče ani další rušivé vlivy jako sourozenci, mobil, domácí zvířata, pochutiny apod. jsou nezbytným předpokladem. Neformální prostředí je přitom velkou výhodou. Doučující by měl projevit o žáka nejprve osobní, autentický zájem, tzn. zeptat se, čím dítě v současnosti žije, co jej těší a trápí a až poté vhodně přejít na školní povinnosti. Při navázání vztahu se snáze probudí zájem žáka a zvídavost. Ze strany doučujícího to vyžaduje laskavost a trpělivost, nemít přehnané očekávání, ale chválit, slovně oceňovat a odměňovat, připomínat smysluplnost a praktický dopad učiva do života.

Smyslem doučování je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte, nicméně doučování s sebou přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování. Nebo vzbuzení zájmu o doposud opomíjený předmět.