Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství, bariéry na straně příjemců

23. duben 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství, bariéry na straně příjemců

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil v loňském roce závěrečnou zprávu výzkumného projektu „Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě“.

S poskytováním služeb kariérového poradenství je spojeno značné očekávání, kdy se předpokládá, že významným způsobem napomohou při orientaci na trhu práce či při řešení studijních, pracovních, ale i osobních problémů jednotlivce a usnadní tak jeho cestu životem. K tomu, aby služby kariérového poradenství mohly naplňovat očekávané poslání je však nezbytné, aby měly takovou podobu, která bude odpovídat potřebám potenciálních klientů a budou nastaveny tak, aby je tito mohli využívat.

Doposud však v ČR nebylo realizováno šetření mezi širokou populací (15-64 let), které by mapovalo očekávání, která od kariérového poradenství mají samotní potenciální klienti a které by se zaměřovalo na důvody využívání/nevyužívání těchto služeb či na spokojenost s nimi. Reprezentativní výzkum názorů široké veřejnosti na kariérové poradenství je tak ojedinělým zdrojem empirických dat a předkládaná souhrnná zpráva tak poskytuje dosud chybějící pohled veřejnosti na služby kariérového poradenství.

Obsah dokumentu

Úvod
1. Cíle a metody 
2. Výsledky empirického šetření 
2.1 Povědomí o kariérovém poradenství ve společnosti
2.2 Zkušenost se službami kariérového poradenství
2.3 Výběr vzdělávací či profesní dráhy
2.4 Důvody nevyužívání služeb kariérového poradenství
2.5 Pro koho jsou služby kariérového poradenství důležité
2.6 Podmínky a okolnosti využívání kariérového poradenství
2.7 Bariéry ve využívání kariérového poradenství z pohledu veřejnosti
3. Závěrečné shrnutí výsledků výzkumu 
3.1 Shrnutí hlavních výsledků
3.2 Hlavní doporučení
Přílohy

Závěrečné shrnutí a doporučení

Hlavním zjištěním, které z výsledků jednoznačně vyplývá, je vyjádření veřejnosti, že většina lidí o službách kariérového poradenství skoro nic neví, že jsou služby málo propagovány, lidé nevědí, co od nich mají čekat. Tento stav je patrný i v dalších odpovědích, kdy si lidé kariérové poradenství spojují především s výběrem školy či zaměstnání, avšak současně vnímají, že jeho záběr by měl být širší a pomáhat lidem ve více oblastech. Ty však nedokáží blíž specifikovat.

  • Z dosažených výsledků je tak zřejmé, že k tomu, aby lidé uvykli více využívat kariérové poradenství (což je cílem jak Strategie vzdělávací politiky ČR, tak Strategie zaměstnanosti), bude nezbytné učinit kroky, které povedou k propagaci služeb kariérového poradenství a kroky vedoucí ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o jeho možnostech a roli zejména v současné rychle se měnící společnosti.
  • Nedílnou součástí zvyšování informovanosti o kariérovém poradenství a jeho kvality je i získání kvalifikovaných poradenských pracovníků, kteří budou nejen odborně erudovaní, ale současně u nich budou na vysoké úrovni i sociální dovednosti, zejména schopnost jednat s klienty a předávat jim potřebné informace. Jednou z cest k dosažení tohoto dílčího cíle je klást důraz na průběžné vzdělávání poradců včetně osvojování komunikačních dovedností.
  • Velmi důležité je využívat internet k šíření kariérových informací či informací o možnostech kariérového poradenství, neboť jde o primární informační zdroj pro značné množství lidí, a to zejména lidí z mladších věkových skupin a lidí ekonomicky aktivních. Ačkoliv internet lidé nechtějí využívat jako hlavní zdroj komunikace s poradcem, jako prvotní zdroj informací jej využívají velmi často. Internet tak představuje jednu z cest pro zvýšení informovanosti veřejnosti o kariérovém poradenství.
  • K uvážení je i vybudování specializovaných poradenských center, kde by bylo kariérové poradenství dostupné široké veřejnosti. Síť specializovaných center by zřejmě mohla výrazně napomoci „zprůhlednění“ toho, co je kariérové poradenství, a také zajistit vyšší úroveň jeho dosažitelnosti. To by následně přispělo k navýšení využívání jeho služeb. Ačkoliv lidé správně umísťovali kariérové poradenství na Úřad práce ČR či do škol, uváděli i řadu dalších institucí, kde je podle nich dostupné. Je tak zřejmé, že lidé mají problém kariérové poradenství jednoznačně identifikovat a zařadit do systému služeb pro veřejnost. Specializovaná centra by této identifikaci mohla významně pomoci.

Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství, bariéry na straně příjemců.pdf

 

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, www.vupsv.cz