Informace o zápisovém lístku

20. duben 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.

1. Podle kterých právních předpisů se postupuje:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

2. K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studianevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

5. Postup při odevzdávání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

6. Způsob vydání zápisového lístku

a) Vyzvednutí osobně (na Krajském úřadu Zlínského kraje) – Baťův institut 14|15, budova č. 15,
5. patro

Při osobním vyzvednutí zápisového lístku musí předložit:

 •  nezletilý uchazeč (15 – 18 let)
  – průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • zákonný zástupce nezletilého uchazeče
  – průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
  – uchazečem vyplněnou a podepsanou žádost o vydání zápisového lístku
 • zletilý uchazeč
  – průkaz totožnosti  (občanský průkaz nebo pas)
 • zmocněnec zletilého uchazeče – pověřený k vyzvednutí zápisového lístku
  – svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
  – plnou moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku
  – uchazečem vyplněnou a podepsanou žádost o vydání zápisového lístku

Formulář žádosti  včetně plné moci naleznete v souborech ke stažení.

Zápisové lístky se vydávají v době:

 • pondělí        8:00 – 11:00        12:00 – 17:00
 • úterý            8:00 – 11:00        12:00 – 15:00
 • středa          8:00 – 11:00        12:00 – 17:00
 • čtvrtek         8:00 – 11:00        12:00 – 15:00
 • pátek           8:00 – 13:00

b) Zaslání poštou

 • na základě žádosti zaslané poštou a adresované na:
  Krajský úřad Zlínského kraje
  Odbor školství, mládeže a sportu
  třída Tomáše Bati 21
  761 90 Zlín
 • na základě podepsané a naskenované žádosti zaslané e-mailem na adresu
  podatelna@kr-zlinsky.cz

 Formulář žádosti naleznete v souborech ke stažení.

Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi  a  žadateli následně zaslán poštou v obálce “s modrým pruhem”.

7. Náhradní zápisový lístek

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává  orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.

Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil a ani neuplatní ve střední škole.

Formulář žádosti včetně čestného prohlášení naleznete v souborech ke stažení.

Náhradní zápisový lístek si lze vyzvednout osobně nebo požádat o jeho zaslání. Postup je stejný jako v bodě 6.

Ve věci vydání zápisových lístků je možné se obrátit na tyto pracovníky odboru školství, mládeže a sportu:

 • Jana Dolanská, 577 043 737, dveře číslo 527
 • Daniela Vašíčková, 577 043 715, dveře číslo 526
 • Pavla Fryštacká, 577 043 741, dveře číslo 527
 • Soňa Mrlíková, 577 043 712, dveře číslo 527