Inspirace Baťa

7. červen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Olga Běhounková
Inspirace Baťa

“Odkaz Tomáše Bati však nestačí jen číst a studovat, jeho odkaz se musí žít,” tvrdí Gabriela Končitíková, autorka obsáhlé publikace o Tomáši Baťovi. Která pravidla, názory či životní postoje mohou být i dnes inspirací nejen pro vzdělávání, ale i naše pracovní či soukromé životy?

Když se řekne jméno Tomáš Baťa, většina Čechů si okamžitě vybaví boty a červené logo firmy Baťa. Mnozí z nás boty a další produkty této značky nosíme či používáme. Historie firmy se začala psát roku 1894 a během její existence byla vynaložena spousta úsilí a zrodilo se mnoho  novátorských myšlenek tohoto úspěšného československého podnikatele. Baťa ovšem není jen o botách, je o tzv. budování sebe sama, v dnešním jazyce o seberozvoji. Byl si vědom, že by firmu nikdy nevybudoval, kdyby ji nebudoval s československým člověkem a že takového člověka nepotká na ulici, ale musí jej vytvořit. Tj. pomoci lidem k osobnímu růstu, aby mohli být lepšími spolupracovníky. Baťa patřil mezi propagátory zásad osobního rozvoje a úspěchu dříve, než se tyto teorie od 50. let šířily z Ameriky. Ve firmě Baťa byla dokonce z průměrně 11 vydávaných časopisů skoro polovina zaměřena na osobní rozvoj.

Kniha přibližuje filozofii Tomáše Bati a její uplatnění v každodenním životě. “Je o budování sebe sama, o hledání cesty ke svému vlastnímu já a životnímu stylu, který činí člověka šťastným.” (s. 19) Jeho filozofii, životní postoje a odkaz autorka nazývá “baťovinami”. A ty se musí žít celým srdcem, nelze si z nich vzít jen kousek. Je to systém, který má svou filozofii (smysl). Kniha nabízí možnost odstartovat vlastní baťovskou transformaci. Bourá zažité klišé, že baťovské principy jsou pouze pro podnikatele. Inspiruje a nabádá k tomu, jak začít sám u sebe bez ohledu na náš status, okolí či finanční náklady. Jediné, co je opravdu potřeba, je naše ochota, nadšení a disciplína.

Kniha je rozdělena do pěti částí: Tělo, Mysl, Duše, Vztahy a Baťovská filozofie vztahů mezi mužem a ženou. Obsahuje symbolicky 99 baťovských pravidel, seznamuje čtenáře s tím, jak posloužit sám sobě a být šťastný. Baťa pochopil, že pouze šťastný člověk odvádí kvalitní pracovní výkon. A šťastný dle jeho filozofie může být ten, kdo má v sobě vlastní sebeúctu a sebehodnotu, ne ten, kdo projevuje úctu a obdiv vůči druhým lidem. (s. 21) Za nejvyšší stupeň odvahy považoval rozhodnutí změnit sám sebe, zušlechťovat se. Tento vnitřní boj a transformace se neobejde bez mnoha “energie, vnitřního odhodlání, odvahy a disciplíny.” (s. 22)

Baťa neuznával strach a lenost: “Strach zabil více snů než byrokracie a nedostatek kapitálu.” (s. 194) Baťa člověka chápal jako komplexní bytost. Jeho životní přístup byl proto postaven na tom, jak potěšit tělo–mysl –duši. Do péče o zdravé tělo nezahrnoval jen stravu, cvičení a spánek, ale též návyky spojené se zdravým životním stylem a prožitky v přítomnosti, tedy pravidelný pobyt v přírodě, otužování, dechová cvičení. Jeho filozofie tvrdí: “Myšlenka je všechno… Myšlenka ovládá ruce, tělo a podněcuje duši.” (s. 91) Baťa chtěl lidi naučit myslet svobodně a kreativně a tvrdil, že život je ve vlastní hlavě: “Co chceš, můžeš.” (s. 91) Svobodnou mysl chápal jako nejcennější kapitál. Duši pak radil nezanedbávat. Za důležitý každodenní moment v životě chápal vědomý odpočinek a chvíli věnovanou sobě samému. Na konci každého dne doporučoval
“poděkovat za tři úspěchy a odpustit si tři neúspěchy.” (s. 191)

Část VZTAHY je uvozena větou: “Práce vás nikdy neobejme.” (s. 253) Patří mezi nosné myšlenky baťovské filozofie a uvědomění si důležitosti postavení člověka ve společnosti dalších lidí. Nenabízí univerzální pravidlo, ale nutnost zkoušet, hledat a investovat tam svůj čas, odhodlání a upřímnost (v myšlení i komunikaci). Baťa učil lidi “naslouchat a vnímat.” (s. 253) “Nemotivujte – buďte osobním příkladem, protože motivovat druhé nelze a každý si musí přijít sám na to, jak žít, pracovat a co chtít od života.” (s. 255) Rád říkal: “Lidé se musí domluvit a pochopit.” (s. 270) A zůstat přitom sám sebou, protože “vždy je lepší být originálem než jen hranou rolí s přetvářkou.” (s. 271) “Lidé si vás vždy pamatují podle toho, jak se k nim chováte.” (s. 273)

Končitíková, Gabriela: Inspirace Baťa. Jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. Zlín: Inspirace Baťa, 2021.

Dalším tipem jsou podcasty, které jsou k dispozici na Spotify, Apple Podcasts či na webu www.nadacetomasebati.cz/nadace/podcasty. Najdete v nich různá témata, informace o tom, jaký byl Tomáš Baťa, jak přemýšlel, jak se vyvíjel jeho podnikatelský systém a jak
v současnosti využívat filozofii Baťa.

 

Zdroj: Firemní vzdělávání, 4/2022, www.firemnivzdelavani.eu