Inspirace ze vzdělávání školních kariérových poradců ve Zlínském kraji

27. srpen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Inspirace ze vzdělávání školních kariérových poradců ve Zlínském kraji

Od ledna 2019 do června 2020 se téměř sedmdesát školních kariérových poradců ze základních a středních škol Zlínského kraje intenzivně vzdělávalo v akreditovaném vzdělávacím programu pod vedením jednadvaceti odborníků. Tématy, která vzdělávací program nabízel, byly např. prevence předčasných odchodů ze škol, diagnostické metody v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor, on-line komunikační nástroje, situace a trendy na trhu práce.

Program byl zaměřen na rozvoj odborných kompetencí kariérových poradců formou přednášek a workshopů v rozsahu 110 vyučovacích hodin, absolventi po obhajobě své závěrečné práce na téma Kariérové poradenství v naší škole, případně Já, kariérový poradce/poradkyně, obdrželi osvědčení o úspěšném absolvování.

Vzdělávací setkání obsahovala širokou škálu témat

 • Kariérové poradenství; zejména jeho hlavní složky, vývoj a trendy, proces kariérového poradenství či inovativní trendy v poradenství, možnosti vzdělávání a inspirativní zdroje
 • Specifika kariérového poradenství na škole; včetně spolupráce pedagogů i dalších organizací na kariérovém rozvoji žáků, práce se specifickými skupinami žáků, využití ICT či marketingová komunikace školy
 • Trh práce; zejména aktuální trendy na regionálním, národním i evropském trhu práce
 • Psychologie osobnosti; včetně efektivní komunikace s žáky a rodiči
 • Proces kariérního poradenství 
 • Hodnocení závěrečných prací, evaluace vzdělávacího programu

Diskuzní platformy pro kariérové poradce/poradkyně ve Zlínském kraji

Centrum kariérového poradenství pořádalo od března 2019 do května 2020 pět diskuzních platforem na aktuální témata kariérového poradenství na školách. Ty navštěvovali nejen pedagogové, ale i široká odborná veřejnost, přičemž řečníky byli odborníci z celé České republiky. Náplň platforem byla rozmanitá, od využití diagnostických metod v kariérovém poradenství, zkušeností s kariérovým poradenstvím ze zahraničí (Velká Británie, Finsko, Německo), genderových témat až po diskuzi o představách, jak zvyšovat kvalitu služeb kariérových poradců v našem kraji, více a lépe spolupracovat s klíčovými aktéry na trhu práce.

Obsah diskuzních platforem 

Diagnostické metody v kariérovém poradenství (28. 3. 2019)

Kariérové poradenství v zahraničí (27. 6. 2019)

Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství (24. 9. 2019)

Představení diagnostických/poradenských nástrojů pro žáky základních a středních škol používaných IPS při volbě povolání (12. 12. 2019)

Ženy v technických a ICT oborech (27. 2. 2020)

On-line kariérové poradenství (14. 5. 2020)

Zajímavé myšlenky a postřehy ze vzdělávání

 • Jediná jistota je změna. Cíl vzdělávání = naučit žáka učit se (adaptovat se, měnit se). Vyučování x facilitování učení se. Kariérová adaptabilita (připravenost jedince a prostředky pro zvládání současných a předpokládaných úkolů profesního vývoje, (Savickas, 2013).
 • Kariérové poradenství jako celoživotní proces. Podpora jedince ve zlepšování kompetencí pro celoživotní učení. Konstruování kariéry. 
 • Kariérové poradenství jako institucionalizovaný systém poradenských služeb. Podpora kariérového rozvoje žáků. Celostní přístup, i přes aktuální limity. Kariérové poradenství ve škole by mělo mít svého koordinátora.
 • „Dobré poradenské služby přinášejí naději, dodávají odvahu, rozjasňují myšlenky a umožňují společenskou účast na životě druhých“ (Peavy, 2013)
 • Pedagog může přistupovat k motivování žáků dvojím způsobem: a) navodit takové podmínky, které obsahují tak silné popudy, pobídky, že je pravděpodobné, že vzniká motivace, b) respektovat dominující potřeby individuálních potřeb určitých žáků a některé prvky vyučování s ohledem na tyto žáky
 • Trendy v KP – zvyšování zájmu o STEM obory, STEM ambasadoři do škol, podpora dívek při volbě kariéry ve STEM oborech, práce se stereotypy, prevence předčasných odchodů ze škol
 • Český průmysl – přílišná závislost na automotive? Na HDP se podílí cca 13 %. Kvůli silné exportní orientaci je tuzemský automobilový průmysl také závislý na vývoji světové ekonomiky. Ze 3/4 je český export závislý na pouhých 10 zemích => pro ekonomiku riziko, že oslabení poptávky na těchto trzích nebudou CZ firmy schopny vykompenzovat prodejem v jiných částech světa.
 • Zaměstnavatelé ve Zlínském kraji v roce 2019 – počet subjektů s min. 25 zaměstnanci meziročně vzrostl o 41 (2,9 %), z pohledu okresů zaznamenal nejvyšší nárůst okres UH (+ 16 zaměstnavatelů; 5,2 %). Situace na regionálním TP příznivá, stabilní, stav zaměstnanců na aktuálních číslech, případně řeší fluktuaci nebo generační obměnu, někteří plánují ↑ počtu zaměstnanců buď z důvodu ↑ objemu zakázek nebo kvůli plánovaným investicím, přetrvává nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, především ve strojírenství, větší automatizace výroby – průmysl 4.0., nadále je v ZK patrná silná závislost na automobilovém průmyslu – změny mohou být příležitostí i ohrožením, vzrůstající zájem o zaměstnávání pracovníků z tzv. třetích zemí, počet vydaných krátkodobých povolení meziročně vzrostl 6 x a počet platných zaměstnaneckých karet 2 x. Generační obměna zaměstnanců je záležitostí firem napříč obory – zejména oblast zdravotnictví, sociálních služeb, zemědělství a strojírenství, i sektor školství. Dělnické pozice ve výrobních firmách – přetrvává problém s obsazováním míst zejména ve směnných a nepřetržitých provozech. Nedostatek vhodných pracovních sil nesouvisí ani tak s chybějícími vhodnými uchazeči, jako spíš s podhodnocením mezd. Ty mnohdy odpovídají pouze mzdě minimální nebo zaručené.
 • Příčiny nezaměstnanosti ve Zlínském kraji – trh práce v ZK je ovlivněn situací v automotive, sezónností, turismus, stavebnictví, (zemědělstvím). Nabídka volných pracovních míst s nízkou kvalifikací se zvýšila (meziroční nárůst o 82 %, počet uchazečů se zákl. vzděláním klesl o 21 %), přetrvává problém s obsazováním některých pozic (nízká nabízená mzda, směnnost), nutnost do zaměstnání dojíždět (finanční a časová zátěž), nutnost generační obměny. Zvyšuje se podíl osob se zdrav. postižením (20,2 %), exekucí.
 • Rozdíl mezi zaměstnatelností (employability) a zaměstnaností (employment). Zaměstnanost znamená „mít práci, mít zaměstnání“. Zaměstnatelnost znamená „mít vlastnosti potřebné pro udržení zaměstnání a pro postup na pracovišti“. Zaměstnatelností z pohledu (nejen) vysokých škol je pak míněna „tvorba absolventů, kteří mají schopnosti pro zaměstnanost. Na jednu stranu jsou od absolventů vyžadovány vysoce odborné znalosti a dovednosti, ale zároveň se očekává, že budou velmi flexibilní a adaptabilní, schopní a ochotní přijmout výzvy ne zcela spjaté s jejich vystudovaným oborem. Vzdělanostní společnost tak vyžaduje zcela nový typ pracovníků: flexibilní profesionály.
 • 4. průmyslová revoluce – propojování, virtuální realita, aditivní výroba, internet věcí, big data, cloud computing, pokročilé simulace, autonomní roboti, kybernetická bezpečnost, méně kvalifikovaní budou zasaženi nejvíce, technologie 4.PR globálně způsobí do roku 2022 zánik 75 milionů pracovních míst (repetitivní, „algoritmizovatelná“ pracovní místa), umožní vznik 133 milionů nových pracovních míst, tato místa budou charakteristická různorodější skladbou pracovních úkolů, větší náročností úkolů, vyššími nároky na kreativitu, schopnost řešit problémy a na mezilidskou komunikaci.
 • Jak obstát na trhu 21. století – dobrá politika (podpora podnikání, infrastruktury, kvalitní vzdělávání), práce v souladu s trendy a výzvami 21. století (4. průmyslová revoluce, od průmyslu ke službám, řešení klimatické krize, přizpůsobování se, stárnutí a zhoršování kondice populace, urbanizace, přesun lidí do měst, ochrana lidí, území a majetku), volba profesí, které (ještě) bude vykonávat člověk (práce, která vyžaduje typicky lidské vlastnosti), podpora rovného postavení žen, kvalitní LMI (Labour Market Intelligence), kvalitní kariérové poradenství, rozvoj kompetencí, které člověka udrží na pracovním trhu, celoživotní učení, „konkrétní lidé a věci s příběhem“
 • Využití supervize jako nástroje profesionální pomoci pro pomáhající pracovníky, bezpečný prostor, ve kterém pracovník může otevřeně hovořit o své práci a o problémech, které s ní souvisejí. Napomáhá pracovníkovi vnímat a reflektovat svou práci a vztahy a nacházet nová řešení problémových situací. Přínosy supervize (získat nové pohledy, inspiraci, nadhled, vhled, nové možnosti řešení, pomoc pracovníkovi v jeho sebereflexi, posílení jeho vlastní identity kariérového poradce, ve vztahu k jeho práci s žáky/studenty a profesnímu rozvoji, přináší ocenění, inspiraci, naději, náhled, nové možnosti a pohledy, přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb, rozvíjí KP formou nových myšlenek, nápadů, efektivní a konstruktivní řešení konkrétních situací, které KP v práci tíží a sám si s nimi neví rady).
 • Zajímavé pasáže ze závěrečných prací 

V navazujícím  projektu IKAP II, který bude Zlínský kraj realizovat od ledna 2021, se Centrum kariérového poradenství zaměří na vzdělávání kariérových poradců, přípravu ke kvalifikační zkoušce dle NSK, tvorbu nových, sběr stávajících a prezentaci praktických materiálů pro kariérové poradce, motivační aktivity do hodin, návody jak pracovat se žáky a rodiči, zjišťování profesní orientace žáků, další podpůrné materiály pro individuální a skupinové poradenství. Dále bude poskytovat individuální a skupinové konzultace pedagogickým pracovníkům k podpoře poradenství na školách včetně konzultací při procesu zavádění opatření k prevenci předčasných odchodů. Na krajském portálu Zkola.cz vznikne samostatná sekce k tématu prevence předčasných odchodů (informace a metodika k opatřením Safe Arrival a Quo Vadis?, publikace vlastních i převzatých odborných článků k tématu předčasných odchodů ze škol).