Inspirativní zdroje pro kariérové poradenství

30. červenec 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Adéla Musilová
Inspirativní zdroje pro kariérové poradenství

Pokud hledáte informace či jen inspiraci pro práci kariérového poradce, tak jste tady správně.

Níže naleznete odkazy a tipy na informační zdroje (metodiky) z oblasti kariérového poradenství, které můžete ve své praxi využít.

Publikace

Průvodce pro (školní) kariérové poradce

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vydalo publikaci Průvodce pro (školní) kariérové poradce, která začínajícím i zkušeným kariérovým poradcům a poradkyním nabízí spoustu inspirace, prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete v samostatném článku na Průvodci kariérou.

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. Století

Evropská kontaktní skupina připravila metodický materiál pro poradce, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátní praxi. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do „lektorské kuchyně“ autorů a inspirovat se aktivitami, které v poradenské práci využívají.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Euroguidance.

Volba povolání bez předsudků

Cílem publikace je pomoci rozšířit spektrum povolání a studijních oborů, o nichž dívky a chlapci uvažují. Rozšířit jej za hranice tradičních představ o tom, jaká povolání se hodí pro muže a jaká pro ženy. V základu této publikace totiž stojí myšlenka, že každý by měl mít možnosti uplatnit svůj talent a rozvíjet své sny bez ohledu na to, zda to zapadá do stereotypů o společenských rolí žen a mužů.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Eurogiudance.cz.

Pracovní listy pro kariérové poradenství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní listy pro kariérové poradenství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zaměřeny na sebepoznání, vztahy s autoritami a vrstevníky, výběr střední školy a představy o budoucím povolání, systém školství, povědomí žáků v oblasti pracovně-právního minima, základní orientaci ve světě práce, orientaci a práci na internetu týkající se školy a plnění školních povinností, práce a kariéry (psaní motivačního dopisu, životopisu, příprava na pracovní pohovor apod.), prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, záškoláctví apod.).

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Ratolest.cz.

Soubor metodik projektu Máš na to! 2013

Tato publikace je výstupem projektu „Máš na to!“ realizovaného organizací DROM, romské středisko. Projekt byl zaměřen na podporu úspěšnosti ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žijících v sociálně vyloučených lokalitách městských částí Brno-střed a Brno-sever. Účelem této publikace je ve formě metodik představit pracovní postupy, které byly v rámci projektu „Máš na to!“ rozvíjeny, a sdílet příklady dobré praxe.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Ratolest.cz.

Kariérové poradenství v teorii a praxi

Publikace je vhodná pro začínající i zkušené kariérové poradce a je podrobným průvodcem kariérového poradenství a práce se žáky v této oblasti. Najdete v ní ucelený soubor všech informací, teoretických východisek, postupů a rad, které by měl kariérový poradce znát.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Visc.cz.

Metodika kariérového poradenství: Spokojený kariérový poradce

Metodika je určena především pro poskytovatele/ky kariérového poradenství (zaměstnance ÚP, vzdělávacích a poradenských institucí) a dalším pomáhajícím profesím.

Pomáhá poradcům/kyním při práci s klienty/kami při výběru povolání či rozhodování o rekvalifikaci, založeného na jejich kompetencích (formálních i neformálních), tak aby byly nabourány genderové stereotypy a horizontální i vertikální segregace na trhu práce.

Cílem metodiky bylo shrnout inovativní metody školení EKS, které vychází z poradenské praxe. Jedná se o kombinaci odzkoušených metod a přístupů.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Esfcr.cz.

Metodický postup pro poskytování kariérového poradenství se zaměřením na 2. stupeň základních škol

Cílem metodického postupu je podpora činnosti výchovných, resp. kariérových poradců v oblasti poskytování kariérového poradenství. V první části se metodika zaměřuje na popis kariérového poradenství obecně a popis subjektů, které do procesu kariérového poradenství vstupují, ať již aktivně, jako samotní výchovní, resp. kariéroví poradci na školách, tak i podpůrně, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, informační střediska ÚP, zaměstnavatelé apod. Podstatnou částí této metodiky je pak Rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na druhém stupni základní školy. Tento rámec nabízí podporu školám, které chtějí nastavit systém kariérového poradenství na své škole a pomoci jeho dalšímu rozvoji.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Impulsprokarieru.cz.

Podpora budoucí kariéry na základní škole se sociálně znevýhodněnými žáky, Metodika

Na ZŠ Boženy Němcové v Přerově vyplynula potřeba samostatného kariérového poradce ze specifického složená žáků školy. Žáci školy pocházejí z prostředí, které je nemotivuje k potřebě dalšího vzdělávání a posléze k uplatnění na trhu práce. Prvořadým úkolem kariérového poradce je motivovat žáky k ukončení povinné školní docházky v devátém ročníku, zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání a probírat s nimi možnosti dalšího studia. V rámci metodiky škola sdílí své zkušenosti se zavedením této pozice.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu České školní inspekce.

Kariérové poradenství ve škole – kvalitně a profesionálně. Příklady dobré praxe

Chcete na své škole nastavit nebo rozvinout kariérové poradenství? Chcete vytvořit pozici kariérového poradce nebo podpořit práci toho stávajícího? Právě pro vás je určena tato příručka. Jejím cílem je nabídnout výchozí rámec, jakými směry se při nastavování kvalitních a profesionálních služeb kariérového poradenství ve škole ubírat. Metodika je určena jak těm, kteří o zavedení kariérového poradenství ve škole zatím jen uvažují, tak i pro podporu stávajících kariérových poradců, kteří hledají nové impulzy a inspiraci k rozšíření a zkvalitnění služby.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Jcmm.cz.

Příručka k volbě povolání aneb Co by měl znát výchovný poradce na základní škole

Příručka obsahuje informace o volbě povolání, o tom, co vše žáky při volbě povolání ovlivňuje, kdo se zabývá kariérovým poradenstvím na školách i mimo školu, jak jsou žáci připravováni na volbu povolání ve vyučování, kde hledat informace potřebné pro volbu povolání, které informace žáci pro volbu povolání potřebují. Součástí je i inspirace pro přípravu žáků na volbu povolání z Rakouska.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Vysočina Education.

Průvodce kariérou pro školy – Zpráva o efektivním kariérovém poradenství

Jedná se o praktický nástroj, který představuje hlavní teorie kariérového poradenství, nové přístupy, cvičení a aktivity použitelné pro kariérové poradenství na školách. Hlavním cílem je poskytnout učiteli nebo poradci praktickou příručku s podrobně popsanými cvičeními a aktivitami, s teoretickým rámcem a očekávanými výsledky. Cílem je nabídnout průvodce krok za krokem procesem kariérového poradenství s materiály, které budou snadno použitelné ve třídě a se skupinami žáků.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Euroguidance.cz.

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Hledáte praktické tipy pro realizaci témat kariérového poradenství a vzdělávání? Využijte metodickou příručku, která vychází z praxe. Popisujeme téma Sebepoznání, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet např. Holland party či SMS zpětnou vazbu. Následuje téma Sebeprezentace např. na sociálních sítích (Instagram, LinkedIn) či skrze tvorbu portfolia. V tématu Trh práce lze např. využít databázi firem JCMM či Rodokmen profesí. Téma Pedagogové v kariérovém poradenství zmiňuje specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečné téma Tři přístupy k poradenskému rozhovoru demonstruje přístup Oceňující zvědavost poukazující na tři základní oblasti, kterým lze věnovat v rozhovoru pozornost.

Více informací a odkaz ke stažení publikace naleznete na webu Vzdelavanivsem.cz.

Internetové databáze informačních zdrojů ke KP

JCMM z. s. p. o.

Jedním z výstupů projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, je vznik sekce „pro školy“. Na webu v rámci této sekce jsou uvedeny praktické výstupy z projektu v podobě textů, odkazů a metodických materiálů.

V části Kariérové poradenství (odkaz Materiály pro pedagogy) se nacházejí podpůrné publikace a příručky pro realizaci kariérového poradenství na školách.

V části Kariérové poradenství (odkaz Kariérový poradce, koncepce) je také možné nalézt informační brožuru Kariérová poradkyně, kariérový poradce, která se věnuje jednotlivým činnostem kariérového poradce, např. jaký je rámec poskytování KP v ČR, jak zajistit kvalitu, jak a kde se vzdělávat, zdroje informací, zahraniční organizace, …

Druhý dokument, který se zde nachází, Koncepce kariérového poradenství, se zabývá např. autoevaluací školy v oblasti kariérového vzdělávání žáka, principy kariérového poradenství ve školách, jak začlenit kariérové poradenství do ŠVP.

Kromě části Kariérové poradenství naleznete v sekci „pro školy“ část Databáze produktů OPVK, ve které je možno si vyhledávat a procházet materiály ke kariérovému poradenství, které vznikly napříč různými projekty.

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Euroguidance Evropská síť pro podporu poradenství

Na jejich webových stránkách v sekci Nástroje a metodologie jsou uvedeny další možné tipy a inspirace pro realizaci kariérového poradenství.

Nástroje a metodologie Euroguidance.cz