Jak na portfolia ve škole

31. červenec 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Jak na portfolia ve škole

Školy usilující o systémovou podporu kariérového rozvoje svých žáků, mají k dispozici nástroj, kterým mohou systematicky podpořit jejich sebepoznávání, kariérové plánování i následný vstup do dalšího vzdělávání a na trh práce. Současně tím podporují aktivní zapojení žáků a převzetí jejich zodpovědnosti za svůj kariérový rozvoj. V neposlední řadě zavedení portfolií dává signál žákům, rodičům i potenciálním uchazečům, že škola dbá o kariérový rozvoj svých žáků.

Dosud bylo portfolio známé převážně z uměleckých oborů, jeho využití v kariérovém poradenství a kariérovém vzdělávání však přesahuje toto pojetí. Přirozeně však jeho zavádění s sebou nese řadu otázek a nejistot pro školu a pedagogy, ale i pro žáky a jejich rodiče.

Na tyto potřeby reaguje řada metodických materiálů, které Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje sbírá v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ ( dále jen “IKAP II”). Tyto materiály může škola využít při rozhodování o tom, zda portfolia ve škole zavést a v jaké podobě.

Základní informace o portfoliu shrnuje na YouTube video Infokariéry Plzeň Začínáme s portfolii. Cenná je také myšlenková mapa na webu Infokariéra.cz, která zobrazuje kroky, které bychom neměli opomenout při jejich zavádění. Inspiraci z praxe představuje webinář centra Euroguidance z roku 2021 na YouTube.

Na webu Vzdělávánívšem.cz připravily přehlednou praktickou příručku Žákovská portfolia odpovídající na otázky Proč? Co? Jak? Petra Šnepfenbergová a Veronika Kirchnerová v rámci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Ta podrobně shrnuje potenciál portfolií, co do něj může být zahrnuto a současně jak postupovat při jeho zavádění ve škole. Kromě toho brožurka zahrnuje velké množství odkazů i metodických listů, které mohou sloužit jako podklad práce na portfoliu.

Pohled žáků na portfolio přináší na YouTube krátké video žáků Střední školy polytechnické KyjovMetodickou příručku shrnující přímo zkušenosti školy ze zavádění žákovského portfolia vytvořila Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko.

Se zaváděním portfolií souvisí také rozhodování, jakou formu zvolit. Řadě mladých lidí může být bližší elektronická forma, tedy tzv. e-portfolio. Možnosti takového online nástroje shrnuje Petr Chaluš ve svém článku Online kariérové portfolio jako součást školního kurikula na webu RVP.cz. Jako příklady lze uvést aplikace Co umím (dříve dostupné pro předškolní žáky a žáky základních škol), evropský online nástroj Europass portfolioJobCheckIn Masarykovy univerzity, nedávno spuštěné StartID nebo profesní sociální síť LinkedIn.

Řadu zdrojů najdeme také v anglickém jazyce, ať už zaměřené na obsah nebo formu či grafické zpracování.

V případě zájmu o konzultaci k portfoliím je také možné se obrátit na specialistky Centra kariérového poradenství Zlínského kraje e-mail: ckp@zlinskykraj.cz. Konzultace poskytujeme pedagogickým pracovníkům škol na území kraje zdarma.

Financování je zajištěno z projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.