Jak rozpoznat skrytý talent ve vaší třídě

30. červen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Eva Skopalová
Jak rozpoznat skrytý talent ve vaší třídě

Příspěvek Evy Skopalové z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín je shrnutím poznatků z kurzu Erasmus + KA1 Staff Mobility Course. V textu najdete průřez hlavními oblastmi, kterými se kurz zabýval (osobnostní typy, bystré dítě versus nadaný žák, dotazník pro rodiče/pečovatele, vzdělávací standardy pro nadané a talentované, sociálně – emoční kompetence, úskalí práce s talentovaným žákem, příklady dobré praxe a závěr).

I Osobnostní typy

Nejedná se ryze o vědecký přehled z kapitol psychologie osobnosti, ale spíše o odlehčenou formu pohledu na skladbu žáků ve třídě. Účelem je navodit diskuzi a rozvinout zásadnější debatu o konkrétních typech (např. provokatér) a příklady z praxe. Zde je potřeba si uvědomit své emoce a věcně reagovat přijmutím dané otázky a zároveň převedením tlaku na tázajícího tím, že mu kladu doplňující otázky a žádám ho o další zpřesnění a osvětlení problematiky.

1 Tyran/šikanista
– vybírá si studenty, kteří se nemohou nebo nebudou bránit
– často velmi nejistý, postrádá sebevědomí
– fyzická, slovní, kyberšikana
– škola a rodiče musejí rozpoznat šikanu a věnovat se prevenci ve škole i mimo ni

2 Neposeda
– plný energie, nesoustředěný na daný úkol
– vrtí se, neustále se baví, pohybuje se po třídě
– třeba najít způsob, jak udržet jejich pozornost a jak zabránit, aby nerozptylovali ostatní
– někdy studenti s ADHD

3 Třídní šašek
– miluje pozornost, snaží se rozesmát okolí
– časté kázeňské problémy
– někdy nerozumí společenským konvencím
– mohou být snadným terčem slovní šikany

4 Ctižádostivec
– často velmi pracovití s konkrétními cíli, kterých se snaží dosáhnout
– ne vždy přirozeně bystří
– oblíbeni u učitelů – dychtiví se učit, kladou otázky
– někdy obětí šikany kvůli nálepce „učitelův oblíbenec“

5 Přirozený vůdce
– zapálení, oblíbení, vyrovnaní
– vedou osobním příkladem a mají jedinečnou schopnost zaujmout posluchače
– mnohdy si neuvědomují, že k nim ostatní vzhlížejí

6 Vědátor
– je pro ně typická nadprůměrná inteligence
– vnímáni jako jiní či zvláštní, jsou na svůj věk fyzicky nevyzrálí
– často specifické zájmy odlišné od vrstevníků, silná fixace na tyto zájmy
– možné oběti šikany

7 Pečlivka
– téměř vždy připraveni na vyučování, nechodí pozdě, dodržují termíny
– skříňka i stůl pečlivě uklizeny, dobře hospodaří s časem

8 Manipulátor
– rád vytváří dramatické situace, aniž by byl v centru dění
– vyhledává drobnosti, které může využít k poštvávání studentů navzájem
– mistr manipulace – učitelů i žáků

9 Tichá myška
– často plaší, mohou být introverti
– jen pár přátel, neúčastní se třídních diskuzí, bezproblémoví
– pro učitele těžko posoudit pokrok v učení – důležité navázat kontakt
– mohou být mimořádně bystří a motivovaní se učit

10 Vzorný student
– příjemný, oblíbený spolužáky
– zřídka vyrušuje, aktivní, pracovitý, vůdčí typ, sportovně založen
– obecně ochotni pracovat nad rámec povinností, zkoušejí nové věci

11 Chytrák
– mimořádně sarkastický, hádavý, konfrontační
– zpochybňuje či komentuje vše, co ostatní včetně učitele říkají
– užívá si situace, kdy může učitele naštvat, lézt mu na nervy

12 Povídálek
– vždy má co říct, nevydrží zticha
– miluje třídní debaty a je první, kdo odpovídá na učitelův dotaz
– odborník na vše, rád se poslouchá

13 Flegmatik
– často označován za líného
– postrádá nadšení, vervu, je ve třídě jen z povinnosti
– někdy chybí podpora rodičů nebo mohou být poruchy učení
– vyžadují zvýšenou podporu, případně testy, které by vyloučily poruchu učení

14 Chaotik
– neustále zapomíná úkoly či pomůcky
– skříňka i stůl neuspořádány
– často pozdní příchody, špatně si organizuje čas
– přesto mohou dobře prospívat
– někdy mají potíže zvládat školní povinnosti

II Bystré dítě versus nadaný žák

Rozdíl poměrně výstižně zachycuje paralelní srovnání v patnácti bodech.

Bystré dítě Nadaný žák
1 Zná odpovědi 1 Ptá se
2 Zajímá se 2 Je neobyčejně zvídavý
3 Dává pozor 3 Je mentálně i fyzicky zaktivizován
4 Má dobré nápady 4 Má ztřeštěné nápady
5 Pracuje usilovně 5 Nedává vždy pozor, přesto testy zvládá dobře
6 Odpovídá na dotazy 6 V diskuzi jde do hloubky a myšlenky rozvádí
7 Nejlepší ve skupině 7 Vyniká nad ostatními
8 Poslouchá se zájmem 8 Má vyhraněné názory i projevy v emoční rovině
9 Snadno se učí 9 Znalosti již má
10 6-8 opakování pro zvládnutí učiva 10 1-2 opakování pro zvládnutí učiva
11 Chápe myšlenky 11 Rozvinuté abstraktní myšlení
12 Je rád s vrstevníky 12 Upřednostňuje dospělé
13 Porozumí významu 13 Vyvozuje logické úsudky
14 Plní úkoly 14 Iniciuje projekty
15 Je vnímavý 15 Je intenzivní

III Dotazník pro rodiče/zákonné zástupce

Jedním z nástrojů pro objevení skrytého talentu je dotazník. Následující typ se skládá ze tří částí: informativní (viz tabulka bystré vs nadané dítě) a dále z otázek uzavřených a otevřených. K uzavřeným otázkám rodiče volí jednu možnost odpovědi na škále: zřídka nebo nikdy/příležitostně/většinou/prakticky pořád.

1. Představuje si, že skutečnost je odlišná od toho, jak se nám jeví. „Co když?“ nebo „Co by se stalo kdyby?“
2. Zvídavost je mu vlastní, samostatně se snaží dozvědět se víc
3. Vybírá si složité úkoly místo jednoduchých
4. Vrstevníci ho vnímají jako nejlepšího studenta
5. Pohotově se přizpůsobuje novým situacím, je flexibilní v myšlení i konání, nerozhodí jej změna zaběhaného řádu
6. Organizuje a uvažuje systematicky o věcech, lidech a situacích
7. Používá jedinečné a neobvyklé způsoby řešení problémů
8. Projevuje značnou zvídavost v nejrůznějších oblastech, často překračuje známé nebo běžně nastavené normy
9. Má velké množství informací z řady oborů, které jdou nad rámec běžných zájmů pro jeho věk
10. Přichází věcem na kloub, uvažuje logicky a chápe podstatu
11. Vyjadřuje zájem o porozumění sobě a ostatním
12. Při hře a četbě vykazuje zájmy staršího dítěte nebo dospělého
13. Má výborné pozorovací schopnosti a rychlé reakce
14. Má sklon k perfekcionismu, je sebekritický, není pro něj snadné spokojit se se svou rychlostí a výsledky
15. Je schopen zobecňování a nečiní mu problémy dojít k závěrům, které shrnují komplexní informace
16. Provádí složitější mentální operace než jeho vrstevníci
17. Zdá se, že vytuší, co ostatní chtějí, a pomáhá jim toho dosáhnout
18. Při činnostech má tendenci ostatní řídit
19. Je schopen překonat frustraci a neztratit cíl
20. Vnímá nedokonalosti, včetně těch ve své práci a je schopen přijít se zlepšovacími návrhy, jak něco provést či jak dosáhnout cíle
21. Umí dospět k řešení problémů různými cestami
22. Vznáší námitky proti autoritám, když má pocit nespravedlnosti nebo křivdy, předkládá alternativní přístupy
23. Má smysl pro humor na vyšší úrovni
24. Má neobvykle pokročilou slovní zásobu na svůj věk a terminologii používá smysluplně

V níže uvedených oblastech – pokud jsou relevantní – uveďte konkrétní příklady chování.

A Obecná intelektuální schopnost
Rychle zpracovává nové informace, užívá pokročilou slovní zásobu, dává věci do souvislostí.
Dlouhodobě sleduje specifické zájmy, rád řeší záhady a problémy.

B Specifická akademická schopnost
Projevuje pokročilou schopnost ve 1) čtení 2) matematice.
Uvažuje logicky a v symbolické rovině o kvantitativních a prostorových souvislostech, umí vyjádřit vyčerpávající a detailní odpověď, vnímá rozličné cesty, kterými lze dospět řešení problémů nebo uvažuje abstraktně a nečiní mu obtíže zorientovat se v nových situacích.

C Tvůrčí schopnost
Má rozvinutou představivost, výrazný smysl pro estetičnost, přichází s neobvyklým nápady na řešení problémů, nebojí se riskovat, má rád dobrodružství, je nekonformní a často se dotazuje „proč“ nebo vnímá věci vybočující z normálu.

D Vůdčí schopnost
Organizuje a vede skupiny, jedná zodpovědně, je tolerantní a flexibilní vůči vrstevníkům, má zdravé sebevědomí. Někdy může být panovačný.

E Stručně popište hlavní zájmy vašeho dítěte, koníčky a další tvůrčí počiny.
F Jaké jsou vaše hlavní důvody pro zařazení vašeho dítěte do programu pro nadané?
G Další relevantní informace – ukázky výjimečných prací, školní pochvaly a vyznamenání, výsledky mimoškolního testování, účast na mimoškolních vzdělávacích programech.

IV Vzdělávací standardy pro nadané a talentované

1 Metody a strategie k rozpoznání talentu

 • užití široké škály diagnostických technik: vstupní testy, pohovor s žákem, hodnocení z předchozí školy, rozhovor s rodiči/poradcem pro volbu povolání, observance, zkušební doba, sebehodnocení
 • opakované užití těchto technik v průběhu studia za účelem zhodnocení pokroku
 • nadaní a talentovaní žáci využívají příležitosti účastnit se vzdělávacího procesu na mimoškolních činnostech na národní a mezinárodní úrovni

2 Odbornost učitelů

 • vysoká odbornost učitele a jeho sociální dovednosti
 • stabilita kvalitního učitelského sboru – nutná vzájemná komunikace v rámci sborovny

3 Vzdělávací proces

 • učitelé poskytují podnětné aktivity, které napomáhají nezávislému a vzájemně provázanému učení
 • dotazování podporuje tvořivost a zvídavost, učitelé a žáci se navzájem obohacují
 • aktivity jsou výzvou pro žáky, kteří tak mají příležitost pokročit nad rámec daných úkolů

4 Stanovení výstupů a plánování

 • plánování je individuální, důsledné a postupné
 • studenti jsou adekvátně zařazeni do skupin – možnost přeskočení ročníku či zařazení do skupiny založené na principu „úroveň ne věk“
 • studenti cítí, že mají pod kontrolou své vzdělávání a učitelé pracují se zpětnou vazbou
 • vytváření kontaktů s univerzitami, rodiči, průmyslem, veřejností

5 Hodnocení pokroku a vzdělávání

 • učitelé vyžadují od studentů, aby reflektovali svůj pokrok ve vztahu k cílům, které si sami stanovili
 • studenti mají prostor ovlivňovat své vzdělávání uzpůsobené svým potřebám

6 Sociální a emoční potřeby

 • učitel poskytuje konkrétní podporu nadaným a talentovaným stejně jako schopným, ale hůř prospívajícím žákům z různého kulturního a sociálního prostředí

7 Nastavení hodnot a klimatu

 • učitel vytrvale inspiruje studenty k rozvoji myšlení, zkoumá nové oblasti vzdělávání a rozšiřuje zájmy studentů
 • bezpečné klima – žáci mohou naplňovat svůj potenciál aniž by byli vystaveni nepříznivým reakcím svého okolí
 • úspěch a dosažení cílů je uznáváno a oceňováno

8 Materiální a lidské zdroje

 • učitelé plánují a spolupracují při výuce s odborníky a významnými lidmi, kteří představují žádoucí vzory a zvyšují tak aspirace studentů

9 Učitelé, vychovatelé a širší veřejnost

 • nezbytná úzká spolupráce s rodinou a školními úřady při plánování vzdělávání
 • nadaní a talentovaní plně zapojeni do života školy

10 Monitoring a evaluace

 • sebehodnocení učitelů přispívá k stanovení vhodných osobních cílů
 • učitelé jsou obeznámeni se školním programem a stanovenými cíli pro nadané a talentované
 • možné problémy: inovace zůstává skryta, učitelé v dostatečné míře nesdílejí inovativní myšlenky a pravidelně spolu nekomunikují o dosažených úspěších, nástrojích a případných frustracích – toto lze zároveň vnímat i jako prostředek proti vyhoření, neboť práce s nadanými je náročná a může být hodně stresující

V Sociálně-emoční kompetence

Vědecky není prokázána spojitost mezi sebeúctou a talentem. Emoce hrají velkou roli a v některých případech mohou být důležitější než talent. Nadaný žák má méně jistot než bystrý spolužák. Jeho talent totiž závisí na rodičích, na možnostech/profilaci školy, na učiteli, na skupině a na kombinaci faktorů (např. učebnice mohou být limitujícím prvkem).

Hodně záleží na tom, zda škola vytváří vstřícné prostředí pro rozvoj talentu. V této souvislosti je třeba, aby jak učitelé tak žáci pěstovali své sociálně-emoční kompetence (tzv. soft skills).

Jsou vyjádřeny následovně:
1 optimistické myšlení a aktivní přístup
2 sebeřízení, sebekázeň
3 chování směřující k naplnění (vzdálenějších) cílů
4 uvědomění si vlastních kvalit
5 vnímání vztahů mezi vrstevníky a jejich emocí
6 osobní zodpovědnost
7 schopnost činit rozhodnutí
8 schopnost navazovat a udržet vztahy

VI Úskalí práce s talentovaným žákem

Je možno se setkat s nesouladem mezi oblastí intelektuální a emoční. Nabízejí se otázky, zda je žádoucí např. přeskočit ročník a zrychlovat vzdělávací proces. A dále, jak se vyrovnávat s nezdarem a frustrací? Čím dál častěji pracujeme s žáky s psychickými problémy/psychiatrickou diagnózou a u nich mohou být důsledky obsese talentem škodlivé. Mohou tak být vystaveni přílišnému tlaku. Talent, ale za jakou cenu? Je nezbytné naprosto důsledně postupovat individuálně případ od případu.

VII Příklady dobré praxe

Ze skupinových diskuzí vzešlo několik podnětných tipů do výuky. Na tomto místě shrnu ty nejdůležitější.

1 Spolupráce s univerzitou – 1 x za měsíc speciální hodiny s univerzitními lektory
2 Projektové vyučování – tzv.“crafting“ spočívá v tom, že se vyhlásí např. Rok písmene “P“ (poem, proverb, person atd) a jednotliví studenti si 1x týdně připraví otázku pro třídu, vysvětlení určitého jevu/pojmu, báseň či prezentaci. Tato činnost vyžaduje větší iniciativu a vklad do hodin ze strany studentů.
3 Stínování rodičovských profesí – studenti 1x za rok absolvují jeden den na pracovišti rodičů. Příprava předem: vytvoří dotazník, který na místě zpracují. Výstup: a) napíší formální zprávu z cesty b) skupinová diskuze nad dotazníkem a zhodnocení kladů a záporů dané práce
4 Studenti vyučují vrstevníky
5 Besedy s úspěšnými absolventy školy – vede ke zvýšení motivace, aspirací skrze pozitivní vzory
6 Párování tříd – práce na společných projektech tříd nižších a vyšších ročníků (např. 1.+ 4.ročník, tercie + septima)
7 Video k zamyšlení: Before you Feel Pressure (youtube)
8 Filmy: A Girl, The Motive (problematika dospívání, tvrdá práce versus talent atd)

VIII Závěr

Účast na tomto typu kurzu byla rozhodně přínosná, byť skladba účastníků vzhledem k typu škol a jazykové vybavenosti vedla k mírnému odklonu od původního programu. Aktivně jsem se zapojovala do debat a dospěla k závěru, že naše škola už celou řadu opatření dělá, což mi potvrdila i paní lektorka.

Nicméně ještě existuje prostor, kde se naše úsilí může rozvinout. Dle mého soudu by se dalo uvažovat nad větší institucionalizací vzdělávání talentované mládeže na naší škole:

 • seznámit s ucelenou koncepcí celý sbor,
 • vytvořit sekci pro práci s talentovanou mládeží s dvěma garanty pro přírodovědnou a humanitní větev,
 • pravidelné zprávy sekce na poradách 3-4 ročně (obdobně jak tomu je u sportovního programu),
 • podporovat komunikaci a předávání know-how napříč sborovnou,
 • navázat hlubší spolupráci s terciálním vzděláváním a praxí.