Jak síla vášně a vytrvalosti přispívá k úspěchu

13. prosinec 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová, Aleš Velísek
Jak síla vášně a vytrvalosti přispívá k úspěchu

Grit, který do češtiny bývá překládán jako houževnatost, odhodlání či vytrvalost je klíčový faktor úspěchu v mnoha oblastech života. Co to ale přesně znamená? Proč je houževnatost tak důležitá pro úspěch v osobním životě, profesní kariéře a při kariérovém rozhodování? Prozkoumáme, jak vytrvalost ovlivňuje schopnost dosáhnout cílů, jak ji můžeme rozvíjet u žáků a podporovat v roli rodičů a vzdělavatelů.

„Nemyslím si, že existuje důležitější vlastnost potřebná pro úspěch než je vytrvalost.“ John D. Rockefeller

Houževnatost či vytrvalost nejsou jen často skloňovanými pojmy, ale představují zásadní složky pro dosažení úspěchu v různých oblastech života. Angela Duckworth, psycholožka a autorka knihy “Grit: The Power of Passion and Perseverance”, definuje “grit” jako kombinaci vytrvalosti a vášně pro dlouhodobé cíle. V její průkopnické studii z roku 2007 vyšlo najevo, že houževnatost hraje klíčovou roli ve vzdělávacích a profesních aspiracích, čímž se stává zásadním pojmem nejen v akademickém prostředí, ale i v osobním rozvoji a kariérním plánování. S rozvojem houževnatosti souvisí také přístup Carol Dweck a její teorie fixního a růstového nastavení mysli. Carol Dweck, renomovaná psycholožka, rozlišuje mezi dvěma základními typy mindsetů (nastavení mysli) – fixním a růstovým. Fixní mindset vychází z přesvědčení, že schopnosti člověka jsou dané a neměnné, zatímco růstový mindset podporuje myšlenku, že schopnosti a inteligence lze rozvíjet prostřednictvím úsilí, učení a vytrvalosti.

Měření houževnatosti a její využití v kariérovém poradenství

Výzkumy profesorky Duckworth opakovaně prokázaly, že výše skóre na škále houževnatosti se ukázala být silným prediktorem dlouhodobého úspěchu v různých oblastech, jako je vzdělávání či kariéra. Výše skóre houževnatosti spolehlivě predikovala úspěšné budoucí absolventy či “odpadlíky” nejprestižnější americké vojenské akademie West point, vítěze americké soutěže National spelling Bee a ve firemní sféře se ukázala jako spolehlivý prediktor měření při setrvání nového zaměstnance na pozici nebo prediktor nejúspěšnějších obchodníků.

Tzv. Grit scale se ukázal jako jediný validní nástroj při měření studentských úspěchů, či neúspěchů, kde ostatní tradiční nástroje, jako testy IQ, TOFL či testy emoční inteligence nebo osobnostní testy, selhaly.

Také český výzkum houževnatosti u pracujících dospělých docenta Jana Kalendy prokázal významnou korelaci mezi výší houževnatosti a výší příjmu či výší vzdělání apod.

Koncept houževnatosti nyní využívají firmy, školy, ale například i sportovní kluby z jednoho prostého důvodu. Houževnatost se dá budovat. To, že někomu vyjde nízké skóre, neznamená, že bychom nad ním měli zlomit hůl. Právě naopak, jakákoliv instituce má možnost pomoci budovat píli, odhodlání a vytrvalost.

Použití konceptu houževnatosti v kariérovém poradenství má několik klíčových výhod:

 • Rozpoznání vytrvalosti: Měření houževnatosti umožňuje identifikovat jedince, kteří mají schopnost setrvat při překonávání překážek a dosahování dlouhodobých cílů. To je zásadní pro úspěch v mnoha kariérních cestách.
 • Podpora rozvoje: Porozumění úrovni houževnatosti napomáhá jedincům rozvíjet vytrvalost a zvyšovat odolnost vůči neúspěchům a při odborném vedení zvyšovat kompetence.
 • Přizpůsobení cílů: Znalost míry houževnatosti může pomoci žákům a studentům při nastavování realistických kariérních cílů a strategií pro jejich dosažení.
 • Vyhodnocení stávajících schopností: Měření houževnatosti pomáhá odhalit, zda jedinec má přirozenou tendenci vytrvat ve svých snahách, což je klíčové pro úspěch v některých obzvlášť náročných profesích.
 • Osobní růst: Pracovat na zvýšení úrovně houževnatosti může vést k osobnímu rozvoji, který přesahuje pouze kariérní aspekty.
 • Pozitivní vliv na výkon: Vysoká úroveň houževnatosti často koreluje s vyšším výkonem a úspěchem v různých oblastech.
 • Vzdělávání a kariérní plánování: Houževnatost může být použita pro lepší porozumění tomu, jak se jedinci učí a jaké přístupy by mohly být pro ně nejúčinnější při plánování kariéry. Použití gritu v kariérním poradenství proto může přinést hlubší pochopení jednotlivých potřeb, schopností a potenciálů, což vede k efektivnějšímu a cílenějšímu poradenství.

Rozvoj houževnatosti ve vzdělávacím prostředí

Vzdělávací systémy po celém světě si kladou za cíl rozvíjet houževnatost u studentů. Toto zahrnuje učení se z neúspěchů, stanovení realistických a dosažitelných cílů a kultivaci sebeuvědomění a sebepoznání. Studenti, kteří jsou vybaveni houževnatostí, se často dokáží vyrovnat s výzvami, což jim přináší významné úspěchy jak v akademické, tak i v profesní sféře.

Role učitelů, kariérových poradců i rodičů

Učitelé a poradci mohou hrát klíčovou roli ve vývoji houževnatosti u žáků. Skrze cílené aktivity, reflexní cvičení a vytváření podpůrného prostředí mohou povzbuzovat studenty k překonávání výzev a naučit je, jak efektivně čelit neúspěchům. Zásadní je vytvoření prostředí, ve kterém se studenti nebojí riskovat, experimentovat a objevovat nové možnosti. V kontextu kariérového poradenství a práce s dětmi je esenciální podporovat růstový mindset. Toto nastavení mysli nejenže povzbuzuje děti a mladé lidi k překonávání výzev a učení se z chyb, ale také jim pomáhá rozvíjet houževnatost a vytrvalost potřebnou pro dosažení dlouhodobých cílů. V růstovém mindsetu jsou neúspěchy a chyby vnímány jako příležitosti k učení a růstu, což je zásadní pro rozvoj houževnatosti.

Rodiče mají rovněž klíčovou roli v podpoře a rozvoji houževnatosti u svých dětí prostřednictvím každodenních interakcí a podpory. Je velmi důležité, aby také rodiče ukazovali svým dětem, že chyby jsou přirozenou a cennou součástí učebního procesu, příležitostí k učení a růstu. Experimentování a zkoušení nových věcí je nezbytnou součástí tohoto procesu.

Praktické rady pro rozvoj houževnatosti

 • Přijetí neúspěchů jako příležitostí: Je důležité naučit se vnímat neúspěchy jako příležitosti k učení a růstu, nikoli jako konečné selhání.
 • Stanovení realistických cílů: Pomáhání studentům a dětem ve stanovování realistických a dosažitelných cílů je klíčové pro podporu jejich dlouhodobého rozvoje.
 • Podpora autonomie a svobodné volby: Poskytování svobody a možnosti volby vede k rozvoji hlubších zájmů a vášní.
 • Sebezkoumání a experimentování: Podpora procesu sebezkoumání a objevování vášní prostřednictvím experimentování a zkoušení nových aktivit je nezbytná.
 • Inspirace příklady z reálného života: Poskytnutí inspirativních příkladů lidí, kteří projevili houževnatost a dosáhli úspěchu, je mocným nástrojem motivace.
 • Role mentora: Nejúčinnější mentoři nabízejí podpůrné a povzbuzující prostředí, které umožňuje přirozený vývoj zájmů a vášní. Nejlepší mentoři jsou ti, kteří nabízejí laskavou a podporující přítomnost, která umožňuje přirozený vývoj zájmů.

Houževnatost a vytrvalost jsou neocenitelnými přínosy pro osobní a profesní život. Rozvíjení těchto vlastností u studentů, podpora v domácím prostředí a jejich integrace do vzdělávacích procesů připravují mladé lidi na úspěchy v budoucnosti. Proces objevování a rozvoje zájmů a vášní je komplexní, ale zásadní pro osobní rozvoj a kariérní úspěch. Příklady z reálného života a studie potvrzují, že ti, kdo vytrvají navzdory překážkám, často dosáhnou významných úspěchů.

Zdroje:
CLEAR, James. Atomové návyky: jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných. Přeložil Aleš DROBEK. Žádná velká věda. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2020. ISBN 978-80-7555-097-2.
DUCKWORTH, Angela. Houževnatost: síla vytrvalosti a vášně. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-021-7.
DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Vydání druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. Žádná velká věda. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. ISBN 978-80-7555-032-3.