Jaký výdělek žáci očekávají?

29. červen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Krausová
Jaký výdělek žáci očekávají?

Šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji, které bylo realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ byly mj. zjišťovány odpovědi žáků na otázku očekávaného výdělku. Do šetření profesní orientace žáků ve školním roce 2021/22  se zapojilo 2 045 žáků ze 42 středních škol ve Zlínském kraji.

Co očekávají žáci SŠ?

Podívejme se nyní na výsledky šetření, které bylo realizováno u 2 045 středoškolských studentů ve Zlínském kraji. Žáci ze 42 středních škol uvedli jako průměrný očekávaný výdělek 33 429 Kč.

Očekávaný výdělek žáků SŠ ve Zlínském kraji

Stejně, jako u žáků základních škol, tak i na úrovni středoškolské nalezneme rozdíly ve výši očekávaných výdělků mezi žáky a žákyněmi. Opět můžeme pozorovat, že žáci – chlapci očekávají v průměru vyšší výdělek 36 596 Kč, oproti dívkám, které očekávají výdělek 30 338 Kč. Rozdíl ve výši očekávaného výdělku dívek a chlapců činí 6 258 Kč, což odpovídá 17 % očekávaného výdělku chlapců.

Očekávaný výdělek žáků – chlapců SŠ ve Zlínském kraji

Očekávaný výdělek žákyň – dívek SŠ ve Zlínském kraji

Tak, jako nejsou výrazné rozdíly v očekávaných výdělcích žáků 8. a 9. ročníků základních škol, tak nenalezneme ani větší rozdíly v uvedených očekávaných výdělcích u středoškolských žáků podle typu studia. O něco nižší výdělky očekávají žáci učebních oborů, ve srovnání s maturitními obory (ať již odbornými či gymnázii). Výrazněji se projevují, a to napříč typy škol, právě výše zmíněné rozdíly v očekávaných výdělcích dle pohlaví.

Očekávaný výdělek dle typu studia SŠ ve Zlínském kraji

Očekávaný výdělek žáků – chlapců dle typu studia SŠ ve Zlínském kraji

Očekávaný výdělek žákyň – dívek dle typu studia SŠ ve Zlínském kraji

A jak to s výdělky reálně vypadá?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje data ohledně výdělků a to jak za Českou republiku, tak také za jednotlivé regiony. Z údajů dle Informačního systému o průměrném výdělku  za rok 2022 ve mzdové sféře (zaměřeno na podnikatelskou sféru) medián hrubé mzdy dosáhl 36 104 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda však je o 6 899 Kč nižší. Přičemž ISPV uvádí, že 80 % zaměstnanců pobíralo v roce 2022 mzdy v rozpětí 20 748 až 68 473 Kč. Podíl zaměstnanců s podprůměrnou hrubou měsíční mzdou činil 65,9 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice 2022 (zdroj MPSV)

Medián hrubé měsíční mzdy v České republice 2022 (zdroj MPSV)

Jak ISPV uvádí, úroveň mezd žen je v České republice dlouhodobě nižší než úroveň mezd mužů. Rozdíl v mediánu hrubé měsíční mzdy mezi muži a ženami dosahoval v roce 2022 celkem 7 149 Kč.

Medián hrubé měsíční mzdy mužů v ČR v roce 2022 (zdroj MPSV)

Medián hrubé měsíční mzdy žen v ČR v roce 2022 (zdroj MPSV)

Údaje zaměřující se na mzdy za ČR v roce 2022 podle vzdělání ukazují, že středoškoláci s maturitou si za měsíc vydělali více (37 541 Kč) než zaměstnanci bez maturity (31 894 Kč). Více si ale vydělali zaměstnanci s vyšším odborným a bakalářským vzděláním, přičemž nejvyšší mzdy pobírali vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci.

MPSV zveřejnilo také údaje za Zlínský kraj. Ve srovnání s Českou republikou, jako celkem, se hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji (v podnikatelské sféře) pohybuje v nižších částkách. Zlínský kraj se řadí ke krajům s nejnižší relací k mediánu ČR. Na druhou stranu podíl zaměstnanců s podprůměrnou hrubou měsíční mzdou činil ve Zlínském kraji 62 %, což je o téměř o 4 procenta méně, než v republikovém průměru.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji 2022 (zdroj MPSV)

Medián hrubé měsíční mzdy ve Zlínském kraji 2022 (zdroj MPSV)

Ani Zlínský kraj se neliší v rozdílech úrovně mezd mužů a žen. Rozdíl v mediánech hrubé měsíční mzdy mužů a žen ve Zlínském kraji je 7 883 Kč, což je ještě o 734 Kč více, než na republikové úrovni.

Medián hrubé měsíční mzdy mužů ve Zlínském kraji v roce 2022 (zdroj MPSV)

Medián hrubé měsíční mzdy žen ve Zlínském kraji v roce 2022 (zdroj MPSV)

Co se týče rozdílů ve mzdách podle úrovně dosaženého vzdělání, tak situace v kraji se opět neliší od republikové úrovně. Tzn. že středoškoláci s maturitou si za měsíc vydělali více (medián hrubé měsíční mzdy 35 152 Kč) než zaměstnanci bez maturity (medián hrubé měsíční mzdy 31 621 Kč). Vysokoškoláci si vydělají také nejvíce (medián hrubé měsíční mzdy 47 154 Kč).

 

Použité zdroje:

MPSV ČR. Informační systém o průměrném výdělku rok 2022. Výsledky ke dni 22. 3. 2023. Dostupné z https://www.mpsv.cz/documents/20142/636498/ISPV_MZS%20224.pdf/96c367ed-bef5-afef-ad3b-a3b8f30db449

MPSV ČR. Regionální statistika ceny práce rok 2022. Výsledky ke dni 22. 3. 2023. Zlínský kraj. Dostupné z https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/Zli_224_mzs.pdf/dd1e70eb-bd96-04f1-6807-323b2dad546e

 

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.