Kam dál ze SŠ

2. listopad 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová (upraveno z webu Kudy kam)
Kam dál ze SŠ

​Při rozhodování, kam dál po střední škole, hraje důležitou roli představa o vaší budoucí kariéře, typu absolvované střední školy, ale také například to, kolik energie chcete dalšímu studiu věnovat.

Existují tyto stupně středního vzdělání:
a) střední vzdělání – ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce;
b) střední vzdělání s výučním listem – ukončuje se závěrečnou zkouškou, dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list;
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou – ukončuje se maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce

Po úspěšném ukončení střední školy složením maturitní zkoušky můžete pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole. Toto studium končí absolutoriem a získáte tak stupeň vyššího odborného vzdělání.

Po úspěšném ukončení střední školy složením maturitní zkoušky můžete pokračovat ve studiu na vysoké škole. Toto studium končí složením státní závěrečné zkoušky.

Pomaturitní jazykové studium je intenzivní výukou jednoho nebo více světových jazyků. Máte tak možnost získání státní jazykové zkoušky nebo mezinárodně uznávané zkoušky.

Výběr vysoké školy

Vysoké školy tvoří nejvyšší článek naší vzdělávací soustavy. Mohou být univerzitní a neuniverzitní. Vysoká škola univerzitní uskutečňuje bakalářské, magisterské nebo doktorské studijní programy. Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje převážně bakalářské studijní obory.

Dále lze vysoké školy rozdělit na:

 • veřejné,
 • soukromé,
 • státní (vojenské a policejní).

Vysoké školy mohou mít jednotlivé fakulty. V čele vysoké školy je rektor. V čele fakulty stojí děkan.

Bakalářský studijní program:
Trvá 3 až 4 roky a absolventi získávají tituly:

 • Bc. (bakalář),
 • BcA. (bakalář umění).

Magisterský studijní program:
Standardní doba studia je 4 až 6 let. Pokud navazuje na bakalářský studijní program je délka studia 2
až 3 roky. Absolventi po úspěšném ukončení studia získají jeden z těchto titulů:

 • Ing. (inženýr),
 • Ing. arch. (inženýr architekt),
 • MUDr. (doktor medicíny),
 • MVDr. (doktor veterinární medicíny),
 • Mgr. (magistr),
 • MgA. (magistr umění).

Potřebné informace získáte na příslušných internetových stránkách, kde naleznete přehled všech vysokých škol v České republice (odkaz). Příslušnou vysokou školu si pak vyberete dle vašich kritérií, např. zvolený obor, region, škola státní versus soukromá atd. Na každé škole působí výchovný (kariérový) poradce, kterého můžete požádat o radu, jak postupovat při výběru vysoké školy pro vás vhodné. Pedagogicko-psychologické poradny poskytují poradenství a služby dětem a žákům ve školách zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole. Součástí jejich aktivit je rovněž kariérové poradenství.

Nedostal ses na žádnou VŠ?

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, rozhoduje rektor. Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí orgán určený vnitřním předpisem. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu a musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. ​Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal. ​Podání žádosti o přezkum byste měli dobře zvážit. Máte právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.  Pokud jste u přijímacích zkoušek neprospěli, nemá smysl o přezkum žádat. Pokud jste přijímací zkoušky udělali, jste pod čarou pro přijetí, pak požádejte o přezkoumání rozhodnutí.

V žádosti uveďte:
jméno, příjmení,
datum konání přijímací zkoušky, číslo jednací, zvolený studijní program (do kterého jste dělali přijímací zkoušku),
odůvodnění žádosti,
zájem o studium.

Zúčastněte se druhého kola přijímacího řízení

​Veřejné vysoké školy mohou vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení (přijímacích zkoušek). Zjistěte si, nejlépe přímo na internetových stránkách příslušné vysoké školy, zda vámi vybraná vysoká škola vyhlašuje další kolo přijímacího řízení, a přihlaste se. Soukromé vysoké školy většinou přijímají až do zahájení nového akademického roku.

Nedostali jste se na VŠ? Můžete studovat na jiném typu školy a zkusit štěstí za rok

​Pokud byste chtěli studovat na jiném typu školy, máte tyto možnosti:

 • studium na vyšší odborné škole – poslední kolo přijímacího řízení se uskutečňuje až do posledního pracovního dne měsíce října,
 • pomaturitní jazykové studium – intenzivní výuka jednoho nebo více světových jazyků, možnost získání státní jazykové zkoušky nebo mezinárodně uznávané zkoušky,
 • studium v tzv. nultém ročníku – blíže poznáte daný obor, intenzívně se připravujete na přijímací zkoušky,
 • studium v zahraničí.

​Pokud chcete studovat jen vámi vybranou školu a obor, zkuste štěstí příští rok. Pokud již nechcete dále studovat, pak nezbývá, než jít pracovat, tj. hledat si zaměstnání, popř. začít podnikat, nebo se registrovat na úřadu práce.