Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

7. únor 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérová adaptabilita. Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním

Masarykova univerzita v Brně v roce 2020 vydala publikaci, v níž přibližuje konstrukt kariérové adaptability pohledem základního výzkumu. S ohledem na ekonomické, společenské, ekologické a technologické proměny společnosti jsou dlouhodobě zdůrazňovány flexibilita a mobilita, které v sobě zahrnují implicitní předpoklad, že jedinec žijící v postindustriální éře bude schopen se těmto změnám přizpůsobovat. Přídavek „kariérová“ předznamenává ukotvení adaptability v kariéře a pracovních rolích, které jedinec v průběhu života zaujímá.

Dnes už ale nejde jen o přizpůsobování se několika profesním změnám, novému pracovnímu prostředí nebo o to, jak dostát měnícím se požadavkům a nárokům v rámci vykonávaného zaměstnání. Jde o permanentní zvažování současné situace a budoucích možností kariérového rozvoje, což klade vysoké nároky na poznávání, plánování, rozhodování, řešení problémů, stejně tak jako na zodpovědnost za řízení kariéry, tj. na kariérovou adaptabilitu.

Výzkumný projekt odpovídá na otázky:

  • Co je to kariérová adaptabilita? S jakými dalšími charakteristikami osobnosti a vnějšími faktory souvisí? Co ji ovlivňuje a naopak, co kariérová adaptabilita dokáže ovlivnit?
  • Jaký vliv mají na kariérovou adaptabilitu sociodemografické charakteristiky, vybrané atributy odborného vzdělávání včetně vybraných možností podpory kariérového rozvoje, sociální vztahy a sociální opora a vybrané psychologické charakteristiky jedince?
  • Jak se proměňuje kariérová adaptabilita žáků odborného vzdělávání na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání po dobu dvou let od opuštění střední školy?
  • Jaký vztah má kariérová adaptabilita a další psychologické charakteristiky jedince k formování profesní identity a k životní spokojenosti mladých dospělých, kteří prošli odborným vzděláváním?
  • V čem se liší kariérová adaptabilita u těch, kteří úspěšně přechází na trh práce, od těch, kteří jsou nezaměstnaní? (P. Hlaďo, str. 9-11)

Kariérová adaptabilita na webu čítárny Masarykovy univerzity

 

Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, https://munispace.muni.cz