Kariérové poradenství a podpora kreativity, iniciativy a podnikavosti

11. prosinec 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství a podpora kreativity, iniciativy a podnikavosti

Ačkoliv se jedná o dvě samostatné oblasti intervence v aktuálních celostátních systémových projektech MŠMT ČR, ideově i prakticky spolu velmi úzce souvisejí.

Od rozvoje kariérového poradenství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů ze vzdělávání a naopak vyšší množství žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuálního vzdělávání. Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Díky znalosti svých dovedností a kompetencí lze objevit oblasti, v kterých můžeme podnikat, a současně mapování kompetencí (postavené např. na minulých úspěších) a učení z minulých chyb, nás může vybavit potřebnou odvahou a vhodnými strategiemi pro rozvoj podnikání. Podstatou podnikavosti je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.  (Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Podpora krajského akčního plánování, NPIČR, 2020).

Podle mého názoru je oblast podpory podnikavosti součástí komplexního pojetí kariérového poradenství, které v sobě zahrnuje mimo jiné kariérové vzdělávání. Rozvoj klíčových kompetencí a osobní rozvoj patří mezi obecné cíle vzdělávání a je součástí nabídky služeb školních kariérových poradců. Žák, který dokáže najít, ověřit, vyhodnotit a využít informace či jiné zdroje podpory, vhodně komunikovat (s různými lidmi, v různých situacích a v různých pozicích) či efektivně řešit problémy a rozhodovat se, má daleko větší schopnost adaptovat se na neočekávané situace ve škole a následně i v práci. Rozvoj klíčových kompetencí, které z velké části kopírují pracovní kompetence a jsou základem osobního rozvoje, je tak důležitou a nezbytnou součástí kariérového poradenství (Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Podpora krajského akčního plánování, NPIČR, 2020). Inspiraci na konkrétní aktivity a posílení profesní role kariérových poradců jako vzdělavatelů, trenérů, průvodců zaměřených na rozvoj kariérových kompetencí žáků, které jim umožní řízení vlastní kariéry a zvládání přechodových období, najdete v příručce Průvodce pro (školní) kariérové poradce v kapitole 4.

Jak se dozvídáme z podrobného pojetí oblasti intervence Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, kompetence k podnikavosti vyžaduje vědomí toho, že existují různé kontexty a příležitosti k převádění nápadů do praxe a pochopení toho, jakým způsobem tyto kontexty a příležitosti vznikají. Jedinci by měli znát a chápat přístupy k plánování a řízení projektů, měli by rozumět sociálním a ekonomickým příležitostem a výzvám, jimž čelí společnost, být si vědomi etických zásad a mít povědomí o svých silných a slabých stránkách. Podnikatelské dovednosti jsou založeny na tvořivosti, která zahrnuje představivost, strategické myšlení a řešení problémů a kritickou a konstruktivní reflexi v rámci vyvíjejících se tvůrčích procesů a inovací. Vyžadují schopnost pracovat jak jednotlivě, tak i s ostatními v týmu, mobilizovat zdroje (lidi a věci) a vytrvat v činnosti. Patří sem i schopnost činit finanční rozhodnutí. Zásadní je schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat s ostatními a vypořádat se s nejistotou, nejasnostmi a riziky, smysl pro iniciativu a schopnosti, aktivita, progresivnost, odvaha a vytrvalost při dosahování cílů (Evropský referenční rámec, příloha návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, 2018).

Ve školském prostředí hovoříme o výchově k podnikavosti. Ta zahrnuje všechny výukové nástroje, které rozvíjejí výše uvedené kompetence. Součástí je i nauka o podnikání a problematika etiky v podnikání, včetně společenské odpovědnosti firem a jednotlivců (Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Podpora krajského akčního plánování, NPIČR, 2020).

Kreativní žák – kreativní pedagog?

Myslím, že je velmi důležité zmínit základní předpoklad pro realizaci obou tematických oblastí. Tím je kromě systémového nastavení a provázanosti intervencí se samotnými cíli vzdělávání zejména vnitřní nastavení pedagogů, kteří vzdělávají žáky a rozvíjí jejich kompetence pro osobní či profesní život. Nápodoba je jednou ze tří složek sociálního učení. Pokud chceme, aby pedagogové inspirovali žáky a podporovali je v podnikavosti, kreativitě, iniciativě (tolik potřebných pro budoucí úspěšnou kariérou a působení v různých životních rolích), měli by sami rozvíjet vlastní vnitřní nastavení sebe sama ke zmíněným hodnotám. A obklopovat se takovými lidmi, kteří je podporují v jejich záměrech.

Další užitečné odkazy:

http://www.nuv.cz/vystupy/kreativa-a-podnikavost
http://www.nuv.cz/uploads/Kreativita_a_podnikavost_ve_vzdelavani_12_2013_.pdf