Kariérové poradenství ve světě 2020+. Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství

4. květen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Kariérové poradenství ve světě 2020+. Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství

Podle Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je kariérové poradenství nezbytnou součástí vzdělávání a profesní přípravy jako podpora lidí v jakémkoliv věku k tomu, aby se ve složité situaci dynamicky se měnícího světa dokázali zodpovědně rozhodovat o své vzdělávací a profesní dráze. Kariérové poradenství je také významným nástrojem vzdělávací i sociální politiky, protože má potenciál rozvíjet každého jednotlivce v průběhu jeho života a přispívat k sociálně spravedlivější společnosti. Ačkoliv se realizuje nejen na školách zatím spíše roztříštěně  až izolovaně. Velmi potřebná je systémově nastavená provázanost mezi kariérovým vzděláváním (v současné době reprezentovaným vzdělávací oblastí nebo průřezovým tématem Člověk a svět práce) a kariérovým poradenstvím, kterým bývá pověřen pracovník v rámci školního poradenského pracoviště (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+).

Co je pro nás kariérové poradenství:

  • systém poradenských služeb,
  • široké spektrum aktivit,
  • celoživotní rozvoj,
  • spolupráce se školami, firmami (x nábor),
  • nástroj, cesta,
  • dobrodružství.

Smysl a úloha kariérového poradenství by se dala rozdělit do několika stěžejních oblastí.

1. Pomoc s hledáním, objevováním, rozhodováním (do této oblasti patří poradenství,  koučování, spolupráce s partnery)

2. Příprava na život v současném i budoucím světě (zaměření se na nové profese, celospolečenskou změnu, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, nezaměstnanosti)

3. Rozvoj kompetencí (vzdělávání, nácvik dovedností, motivace, výchova k celoživotnímu učení)

Na podporu hlavních úkolů a výzev kariérového poradenství jsme připraveni v systémových projektech Zlínského kraje KAP, IKAP.

Mezi priority Zlínského kraje patří podpora kariérového poradenství. Prostřednictvím zvýšení dostupnosti a kvality kariérového poradenství, rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování, vzdělávání kariérových poradců a spolupráce s klíčovými aktéry v kariérovém poradenství chce systémově tuto oblast rozvíjet.

Z analýzy RT KAP vyplynulo, že se v našem kraji daří realizovat aktivity prostřednictvím Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, vzdělávání školních kariérových poradců, diskuzní platformy, funguje spolupráce s partnery, akce na podporu kariérového poradenství, inspirace z mezikrajské spolupráce. Školy mají znalosti o potřebách a možnostech žáků, realizují řadu akcí a aktivit v KP. Kde jsou rezervy – stále chybí legislativní ukotvení, standard kvality profese školního kariérového poradce. Převažuje poskytování základních informací, ne poradenství, není dostatek kvalifikovaných odborníků.

Co dál? Jaké jsou výzvy KP 2020+? Podle analýzy RT KAP je příležitostí rozšíření Centra kariérového poradenství, vytvoření jednotné metodiky, užší spolupráce s úřady práce. Přijmutí skutečnosti, že kariérový poradce působící ve škole nemusí být pedagog, zaměření se na osobnost kariérového poradce, celoživotní vzdělávání kariérových poradců, kariérové koučování, rozvoj  kariérních kompetencí žáků, spolupráci škol a firem a pružnou reakci na společenskou poptávku, vznik nových profesí. Velmi úzká je také vazba na další klíčová témata, jako je podnikavost, digitální gramotnost, inkluze.

Více o rozvoji kariérového poradenství ve Zlínském kraji najdete na webu Průvodce kariérou nebo v rubrice Krajský akční plán vzdělávání pro území Zlínského kraje na portále Zkola.