Kariérové poradenství vs. finance II. část

1. srpen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Pavlína Vašátová
Kariérové poradenství vs. finance II. část

Externí šetření v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ mapovalo některé oblasti kariérového rozhodování žáků. Ve školním roce 2020/2021 se zapojilo 2 052 žáků/žákyň z 53 SŠ a v roce následujícím to bylo 2 045 žáků/žákyň ze 42 SŠ.

Tento článek je zaměřený na další možnosti, jak pracovat s žáky na téma mzdy v kariérovém poradenství, předchozí náměty naleznete na našem portálu v článku Inspirace na základě šetření – Kariérové poradenství vs. finance.

Očekávaný výdělek z šetření 2020/2021

Očekávaný výdělek z šetření 2021/2022

Další způsoby, jak téma mzdy přenést do výuky.

Prvním krokem je zaměřit se na dva pojmy: hrubá mzda a čistá mzda.

S žáky diskutujte nad těmito otázkami:

 • Co je hrubá mzda?
 • Jak se vypočítá čistá mzda?
 • V inzerátech je uváděna hrubá nebo čistá mzda?

Klíčové je, aby žáci rozuměli těmto pojmům a věděli, co očekávat v první výplatě.

Další diskusi s žáky směřujte na srovnání výhod a nevýhod jednotlivých forem zaměstnání.

 • Pracovní poměr (HPP)
 • Dohoda o provedení práce (DPP)
 • Dohoda o provedení činnosti (DPČ)
 • Práce na živnostenské oprávnění (OSVČ)

Druhým krokem pro práci s žáky je otázka a uvědomění si životního stylu.

Životní styl odráží odlišné nároky na finance.

S žáky lze realizovat aktivitu na odhalení jejich životního stylu, například formou odpovědí na níže položené otázky:

 • Pro svoji každodenní potřebu potřebuji…
 • Každý týden chci…
 • Každý měsíc si kupuji…
 • Moje představa o bydlení/autě/dovolené/oblečení/telefonu a tarifu…

Všechny tyto potřeby/věci mohou žáci ,,cenově odhadnout“. Ceny dovolené/aut/telefonů mohou žáci dohledat na webu nebo z katalogů apod.

Doporučuji žáky vést k tomu, aby si stanovili priority důležitosti. Co je důležité a co méně, co koupit nyní, co později. Výdělek může být nižší, než očekávají.

Tip: Aktivita Životní styl – forma koláže.
Žáci kreslí nebo lepí na papír obrázky, které reprezentují jejich styl, následně probíhá diskuse ve skupinách.

Třetí krok v práci s žáky je téma hodnot, které s financemi úzce souvisí.

Téma otevřete diskusí:

 • Co jsou hodnoty?
 • Proč jsou v životě lidí důležité?
 • Jak ovlivňují lidské chování?
 • Jak souvisí hodnoty s trhem práce?

Pro identifikaci hodnot žáků lze využít hodnotové karty nebo seznam hodnot, výběr omezte na 8-10 hodnot. S žáky diskutujte, např. Kdo z nich si vybral za hodnotu peníze. Peníze jsou hodnota jako každá jiná, je však důležité, aby měl člověk k dané hodnotě zdravý vztah.

Práce s žáky: Hledání pracovních nabídek
Žáci pracují on-line, vyhledají webové stránky organizace (která nabízí volné pracovní místo) a zamyslí se, které hodnoty naplňuje. Klíčové pro žáky může být uvědomění, že chtějí, aby jejich hodnoty byly naplňovány.

Otázky k diskuzi např.:

 • Je pro vás důležité, aby organizace naplnila vaše hodnoty?
 • Byli byste ochotni pracovat za méně peněz než očekáváte, pokud by organizace naplnila vaše hodnoty?
 • Které hodnoty chcete, aby vaše práce naplnila?

Projekt: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.