Marketingové plánování ve školství jako nástroj vedoucí ke zlepšení oblasti kariérového poradenství

14. leden 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Marketingové plánování ve školství jako nástroj vedoucí ke zlepšení oblasti kariérového poradenství

Marketingový přístup přináší školám výsledky, pokud se pracuje v oblasti marketingu systematicky. Proto je důležité co nejdříve začít s tvorbou a uskutečňováním marketingových plánů. V podstatě si představíme, že např. potřebujeme zlepšit úroveň kariérového poradenství na škole a díky využití marketingového plánování se o to pokusíme.

Dobrý marketingový plán by měl být základem řízení školy. Přestože plánování nabízí řadu výhod, mnoho škol vyčkává s vypracováním efektivního cyklu marketingového plánování do doby, kdy se vyskytne závažný problém. Tato skutečnost má více příčin: proces plánování vyžaduje velké množství myšlenkové práce a analýz, řada zástupců z vedení škol dává (nebo je nucena dávat) stále přednost konkrétním, operativním činnostem, které přináší okamžité výsledky.

Výhody marketingové plánování

 • Nutí vedení školy přemýšlet o budoucnosti (krátkodobý až dlouhodobý horizont plánování).
 • Pomáhá koordinovat činnosti, které zajišťují nebo napomáhají dosažení stanovených cílů v určitém čase.
 • Umožňuje lepší přizpůsobení zdrojů zjištěným možnostem.
 • Zvyšuje šance objevit skutečné tržní příležitosti.
 • Umožňuje zlepšit komunikaci uvnitř školy a vyhnout se tak konfliktům mezi jednotlivými profesemi nebo stupni řízení.
 • Zajišťuje větší připravenost přizpůsobit se změnám a větší stimulaci.
 • Umožňuje průběžné sledování činností.

Dalším přínosem marketingového plánování je skutečnost, že po schválení může plán fungovat jako prostředek přenosu pravomocí. Plán by měl určovat zodpovědnost pracovníků z vedení školy za dosažení marketingových cílů. Dobrý plán obsahuje analytické zdůvodnění, stanovení cílů, strategii a převedení těchto aspektů do všech možných konkrétních činností. Písemný dokument předkládaný ke schválení – marketingový plán – má jednoznačně určovat, kdo co a kdy dělá, stanovit, jak má být vývoj těchto činností monitorován.

Marketingový plán obvykle obsahuje následující složky.

 • Poslání a dlouhodobé cíle.
 • Analytická část:
  • externí analýza (analýza makroprostředí, trhu, zákazníků, konkurence, distribuce),
  • interní analýza (analýza tržní pozice, marketingové strategie, finanční analýza a dalších faktorů jako management, výrobní a výzkumná kapacita),
  • analýza SWOT.
 • Stanovení cílů.
 • Formulace strategie.
 • Rozpracování do nástrojů marketingového mixu:
  • politika služby
  • cenové politika
  • distribuční politika
  • komunikační politika
 • Časový plán aktivit.
 • Implementace – způsob realizace.
 • Kontrola.

Abychom si využití marketingového plánování lépe představili, ukážeme si celý proces na konkrétním příkladu zefektivnění kariérového poradenství na základní nebo střední škole:

 • poslání – zefektivnit kariérové poradenství na vaší škole,
 • SWOT analýza – silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (na společných poradách),
 • cíle – začlenit aktivity kariérového poradenství do vyučování,
 • strategie – Jak? Do kterých předmětů? Jakou formou?,
 • programy – příprava konkrétní struktury, obsahu, časové dotace,
 • akční plány – V hodinách českého jazyka si děti připraví esej na téma „Mé silné stránky“,
 • implementace – realizace, ochota, nadšení pedagogů, sdílení,
 • kontrola + zpětné vazby.