Interaktivní model trhu práce bude mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly

12. únor 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Interaktivní model trhu práce bude mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly

Ministr práce a sociálních věcí spolu s prezidentem Hospodářské komory a viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy představil unikátní interaktivní model trhu práce. Ten si klade za cíl mapovat a modelovat potřebné kapacity pracovní síly, které jsou na domácím trhu práce a zároveň identifikuje opatření pro využití potenciálu jednotlivých skupin zaměstnanců a vyhodnocuje jejich přínosy.

Přestože český trh práce dlouhodobě vykazuje velmi dobrou kondici a vyznačuje se nízkou nezaměstnaností, čelí, a bude i v blízké budoucnosti čelit, několika zásadním strukturálním výzvám. Tyto výzvy mají svůj původ zejména v technologickém pokroku, který vyžaduje vyšší flexibilitu na trhu práce, a v demografické změně spočívající v stárnutí populace, což souvisí s úbytkem produktivních obyvatel. „Zásadním úkolem pro posílení konkurenceschopnosti českého hospodářství je zajistit dostatečný objem kvalifikované pracovní síly. V kontextu české společnosti a jejích možností to znamená maximalizovat využití domácích zdrojů dosud neaktivního obyvatelstva, podporovat celoživotní vzdělávání nebo také proaktivně využívat kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Nový interaktivní model trhu práce je jedním z nástrojů, který nám k tomu může pomoci,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Unikátní interaktivní model trhu práce vznikl v rámci spolupráce MPSV, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Mapuje a modeluje klíčové kapacity podle demografie, tedy věku a specifických životních rolí (studenti, mladí rodiče, lidé v předdůchodovém věku, senioři, pracovníci jak domácí, tak zahraniční), které na trhu práce máme, a zároveň ty, které potřebujeme mít. Současně identifikuje klíčová opatření, která musí státní správa ve spolupráci se zaměstnavateli  přijmout, aby úspěšně zapojila dosud nevyužitý potenciál jednotlivých skupin zaměstnanců na trhu práce.

„Na konferenci Česko na křižovatce a v rámci vládního výboru pro strategické investice jsme identifikovali trh práce jako strategickou investici, bez které se neobejdeme, pokud chceme zůstat konkurenceschopní. Bez kvalitních lidí a investice do nich nemáme šanci v moderním světě obstát. Ceníme si toho, že nás ministr Marian Jurečka přizval společně se Svazem průmyslu a dalšími asociacemi, abychom se stali partnery pro tvorbu tohoto ojedinělého modelu pro flexibilní trh práce. Vnímáme to jako dobrý příklad otevřené a vzájemně prospěšné spolupráce státu a soukromého sektoru, bez které se zásadní změny pro budoucnost naší země nedají realizovat. Z našich opakovaných průzkumu a šetření mezi firmami jednoznačně vyplývá, že dnes mají dva největší problémy, a to jednak nejistotu s dostupností a cenou energií a pak s nedostatkem pracovní síly,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. „To je důvod, proč musíme systematicky, ale zároveň odvážně realizovat opatření pro větší flexibilitu pracovního trhu, a to ve všech identifikovaných cílových skupinách. Je teď na nás, abychom model uvedli v život relevantními daty z veřejné i soukromé sféry a dokázali jsme ho udržovat aktuální. Jen tak můžeme operativně reagovat na rychle se měnící potřeby pracovního trhu, který prochází zásadní transformací,” dodal Zajíček.

Díky podpoře částečných úvazků se v roce 2023 podařilo na trh práce začlenit téměř 100 000 zaměstnanců, především maminky s malými dětmi a osoby ve věku 55 let a více. V rámci projektu Úřadu práce ČR se také podařilo zaměstnat 17 500 lidí se zdravotním postižením. Česko navíc v rámci EU drží prvenství v počtu zaměstnaných osob s dočasnou ochranou. Ke konci loňského roku jich bylo na českém trhu práce zaměstnáno 123 000, z nichž navíc 90 % mělo uzavřené pojištěné pracovní vztahy.

„Lidé jsou klíčovým vstupem a základem pro úspěch podniků a celé společnosti. Odmítat zakázky, přicházet o zdroje, obchodní kontakty tím, že trh práce nebude disponovat dostupnými a kompetentními pracovníky, nedává vůbec smysl. Využití potenciálu naší ekonomiky je pak nedostatečné a firmy nejsou schopny generovat dostatek prostředků pro investice a stejně tak pro daňové příjmy státu. Z hlediska napjatého trhu práce a stárnoucí populace je nutné daleko intenzívněji vnímat aktuální trendy a potřeby s nimi spojené, a více aktivizovat veškeré pilíře a kapacity lidského kapitálu. Moderní a udržitelný trh práce se řadí mezi největší výzvy této dekády,” připomněla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková. „Diskusi k udržitelnému a modernímu trhu práce je třeba rozdělit do dvou rovin. Dominantní musí být bezesporu podpora všech flexibilních a kompetentních interních zdrojů domácího trhu práce. A tou druhou rovinou jsou externí zdroje, které musí být rovněž udržitelné, transparentní a předvídatelné. Cílem musí být vytvoření systému řízení trhu práce, který odpovídá budoucím potřebám, takového systému, který je chytrý a digitalizovaný, opírá se o data, stojí na fundamentu opatření i s vyčíslením dopadů pro státní rozpočet. Svaz průmyslu a dopravy již na zářijové tripartitě v minulém roce představil 11 bodový program pro externí zdroje, který povede ke zrychlení a zefektivnění celého procesu. Model trhu práce, který byl představen dnes, je dalším pokračováním společné práce Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a MPSV. Trh práce je velmi komplexní problematika a vyžaduje si bezesporu zapojení všech aktérů, jak ze soukromé, tak i veřejné sféry,” dodal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohdan Wojnar.

 

Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz