Národní cena kariérového poradenství 2022

24. červen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Národní cena kariérového poradenství 2022

Evropská síť pro podporu kariérového poradenství Euroguidance vyhlásila 14. ročník Národní ceny kariérového poradenství. Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě.

Prezentace oceněných a předání cen proběhne na evropské konferenci v rámci Global Career Week 30. listopadu 2022 v Praze.

Kdo se může přihlásit:

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další),
 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další).

Jaké aktivity je možné přihlásit:

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé,
 • přihlásit lze jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, vzdělávací aktivita ve formálním i neformálním vzdělávání, a jiné).

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti,
 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce,
 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby,
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti,
 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce,
 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj,
 • podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství,
 • začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství,
 • profesní rozvoj, vzdělávání a další podpora kariérových poradců,
 • kariérové poradenství pro uprchlíky jako aktuální oblast.   

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky

Výherci získají možnost zajištění a uhrazení účasti na zahraničním vzdělávacím či konferenci nebo zakoupení publikací a poradenských nástrojů. Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách Euroguidance, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže. Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství v listopadu 2022 při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady,
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost),
 • potřebnost,
 • dostupnost,
 • informovanost a propagace,
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.)
  důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.),
 • inovativnost,
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.

V rámci textu přihlášky zohledněte tato kritéria, která jsou pro hodnotitele důležitá při posuzování příspěvku. Příspěvky jsou hodnoceny týmem hodnotitelů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti, a odbornost v různých oblastech kariérového poradenství. Každý příspěvek hodnotí nejméně 3 různí hodnotitelé, oceněny jsou pak vybrané příklady z různých oblastí kariérového poradenství na základě komplexního systému vyhodnocení. Samotná účast je přínosnou reflexí aktivity pro zúčastněné, a každý příspěvek se stává zdrojem pro vzájemnou inspiraci, a rozvoj kariérového poradenství v ČR i v Evropě.

Přihláška ke stažení

Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky a její odeslání do 15. září 2022 na adresu helena.pechova@npi.cz.
Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny. Pořadatelé očekávají účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 30. listopadu 2022, kde proběhne vyhlášení a prezentace oceněných. Příklady dobré praxe přihlášené do předchozích ročníků najdete ve sbornících příspěvků. Pro inspiraci můžete také využít sebehodnotící dotazník pro zmapování vlastní praxe a plánování profesního rozvoje, volně dostupný poradcům jako součást výstupů projektu Erasmus+ Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Jakékoliv dotazy zasílejte na euroguidance@npi.cz nebo volejte na tel: 724 967 591.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz