Národní cena kariérového poradenství – stále můžete své projekty přihlásit

26. červen 2020
Aktuality
Autor článku: Euroguidance
Národní cena kariérového poradenství – stále můžete své projekty přihlásit

Národní centrum Euroguidance vyhlašuje 12. ročník soutěže o nejlepší projekty v oblasti kariérového poradenství. Motto letošního ročníku: “Jde to i na dálku”. Vítány jsou příklady dobré praxe v oblasti e-poradenství, různých online forem poradenství, rozvoje kariérových kompetencí, aktivit s využitím ICT, internetu a sociálních sítí. Termín pro podání přihlášky byl posunut na 30. 6. 2020.

Kdo se může do soutěže přihlásit

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé.

Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje: 

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti
 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce
 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti
 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce
 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj

Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.

Jak se přihlásit

Vyplněnou přihlášku (ke stažení níže) zašlete  na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 30. června 2020 

Jakékoli dotazy k soutěži je možné zasílat na email euroguidance@dzs.cz.

Podmínky pro účast v soutěži

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje. Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 15. června 2020 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz.

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci na podzim (datum vyhlásíme co nejdříve), kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s možností prezentace a networkingu.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2020.

Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady;
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost);
 • potřebnost;
 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy);
 • dostupnost a propagace;
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.);
 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.);
 • inovativnost;
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.

Hlavní ceny

 • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v zahraničí;
 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

Cena pro každý přihlášený příspěvek: představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže; publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Rozšiřující možnost ocenění pro kariérové poradce

Kariéroví poradci, kteří se přihlásí (nebo se již přihlásili) do soutěže mohou jako bonus vyplnit online dotazník pro sebeevaluaci, který je k dispozici v souborech ke stažení pod tímto článkem.

Dotazník pak mohou odeslat na euroguidance@dzs.cz do 31. července 2020, a získat „čestné uznání za komplexní reflexi kvality své práce“.

Dotazník je dokument určený ke stažení do počítače a úpravám dle potřeby uživatele v jakémkoli textovém editoru. Jde o pilotní verzi a může dojít ke změnám formátu dokumentu při vyplňování, tyto změny nejsou překážkou pro hodnotitele, pokud je rámcově zachována přehlednost odpovědí. Informace případně již uvedené v přihlášce není nutné opakovat v dotazníku. Obsah dotazníků nebude nikde dále šířen bez souhlasu poradce, hodnotitelé nebudou posuzovat detaily v dotazníku, pouze celkový přístup k sebereflexi.

Dotazník vychází z návrhu standardů kvality v oblasti kariérového poradenství vytvořených Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, jako součást výstupů projektu QUAL-IM-GUIDE.