Národní plán obnovy přichází s ambiciózními reformami v oblasti vzdělávání i zaměstnanosti

1. červen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marcel Gondorčín
Národní plán obnovy přichází s ambiciózními reformami v oblasti vzdělávání i zaměstnanosti

V polovině května vláda schválila Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun. Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Hlavní priority v oblasti ekologické a digitální transformace budou podpořeny iniciativou zaměřenou na „změnu kvalifikace a prohlubování dovedností (Re-skill and Up-skill)“.

K naplňování této iniciativy směřuje komponenta 3.1 inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace, která je součástí Strategie digitální Česko a Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Ta si klade za cíl přispět k masivnímu využívání digitálních technologií, které jsou nedílnou součástí všech oblastí vzdělávání. Reformy v rámci této komponenty se zaměřují na tři oblasti:

 • vnitřní a externí konektivita škol, školského vybavení a služby IT
 • digitální kompetence učitelů a žáků
 • kvalitní digitální obsah, kurikulum.

Na tuto komponentu je alokováno 4,9 miliardy Kč.

Další velmi důležitou oblastí, kterou by ČR chtěla reformovat, je adaptace kapacity a zaměření školních programů v rámci komponenty 3.2. Jedná se zejména o kapacity ve vysokoškolském vzdělávání pro on-line výuku, re-skilling a up-skillping.

Reformy v rámci této oblasti se týkají:

 • zajištění kapacity ve vysokoškolském vzdělávání pro online výuku, re-skilling a up-skillping
 • zajištění kvalifikace a zvyšování kompetencí pedagogického personálu pro práci s heterogenní skupinou dětí a žáků ve všech regionech
 • doučování žáků základních škol.

Realizaci uvedených reforem by chtěla řešit prostřednictvím investic do vývoje vybraných klíčových akademických pracovišť. Celková alokace na tuto komponentu činí 13,2 miliard Kč.

Dlouhodobou výzvou je pro ČR oblast podpory a rozvoje systému celoživotního učení, resp. dalšího vzdělávání. Participace na dalším vzdělávání je zde dlouhodobě nízká (8,1 % oproti 11,3 % v EU), alarmující je zejména klesající podíl účasti v dalším vzdělávání v České republice v posledních letech. Proto hlavním cílem komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce je výrazně podpořit rozvoj oblasti celoživotního učení a rozvinout systémové prostředí v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšit participaci v dalším vzdělávání. Na tuto oblast je vyčleněno 22,5 mld Kč. Komponenta je koncipována skutečně systémově a směřuje k eliminaci bariér, které optimálnímu využití možností DV dlouhodobě brání.

 • Prvním cílem MPSV bude ve spolupráci s MŠMT nastavit pro oblast nejen dalšího, ale i počátečního odborného vzdělávání koordinační mechanismus, který by umožňoval, aby ve spolupráci se sociálními partnery obě oblasti tvořily provázané celky v rámci konceptu celoživotního učení. Na regionální úrovni bude využita existence již fungujících struktur.
 • Bude vytvořena databáze nabídky rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro efektivní párování poptávky a nabídky v této oblasti. Tato databáze bude obsahovat nejen akreditované rekvalifikační programy splňující podmínky zákona o zaměstnanosti, ale též kurzy, které jsou poskytovány středními odbornými školami v rámci oborů, jež poskytují, a vysokými školami v rámci CŽV.
 • MPSV plánuje rozšíření cílových skupin rekvalifikací. Úřad práce bude v rámci svých činností více akcentovat potřeby a požadavky zájemců o zaměstnání, tedy osob, které neztratili své zaměstnání, ale chtějí zlepšit své postavení na trhu práce. Rekvalifikace budou úzce provázány s kariérovým poradenstvím, aby byl zajištěn vhodný výběr vzdělávací aktivity a návaznost na potřeby trhu práce, a to zejména v oblasti rozvoje digitálních dovedností a rozvoje dovedností potřebných pro digitální tranzici a pro řešení potřeb Průmyslu 4.0.
 • Plánováno je také rozšíření obsahové nabídky možností vzdělávání a větší podpora re/upskillingu, a to zejména v oblasti digitálních kompetencí a dovedností potřebných z hlediska průmyslu 4.0.
 • Pátý reformní krok počítá se vznikem a rozvojem sítě vzdělávacích center. V každém kraji vznikne minimálně jedno moderně technologicky vybavené vzdělávací centrum, jehož zakladatelem bude Úřad práce zejména ve spolupráci s krajskými úřady, středními odbornými školami a vysokými školami a s dalšími relevantními subjekty. Ze systémového hlediska se bude jednat o nový systémový prvek rozšiřující možnosti poskytování jak běžně poptávaných rekvalifikací, tak technicky zaměřeného vzdělávání zaměřeného na potřeby Průmyslu 4.0. Technologické vybavení v jednotlivých centrech bude variantně řešeno dle prioritních specifických vzdělávacích potřeb v jednotlivých krajích v závislosti na potřebách Průmyslu 4.0. (Bude využito výstupů projektů KOMPAS a dále budou zjišťovány potřeby zaměstnavatelů v krajích).

Ke konečné shodě na balíku dojde až po dokončení jednání s Evropským parlamentem (EP).  Konkrétní aktivity by dle aktuálního harmonogramu mohly být zpuštěny již počátkem roku 2022. Aktuální informace a dokumentaci naleznete na https://www.planobnovycr.cz/.

 

Zdroj: Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje, www.pzpk.cz