Národní soustava kvalifikací a kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

29. leden 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Národní soustava kvalifikací a kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

V České republice vznikl v letech 2005-2008 veřejně přístupný, oborově a hierarchicky strukturovaný registr profesních kvalifikací uznávaných na pracovním trhu v ČR. Je základem systému ověřování a uznávaní výsledků předchozího učení, cestou k získání plnohodnotné kvalifikace. Národní soustava kvalifikací (NSK) přehledně popisuje jednotlivé kvalifikace a pomůže s jejich uznáváním na trhu práce. Na projektu spolupracovala také zlínská společnost Trexima, s řadou zástupců profesních, zaměstnavatelských i vzdělávacích institucí.

Profesní kvalifikace může pomoci ke zlepšení postavení na trhu práce i zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

Národní soustava kvalifikací nenahrazuje stávající vzdělávací systém, soustavy oborů, ani jiné vzdělávací struktury, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení, užší sepětí s potřebami trhu práce. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. NSK popisuje kvalifikace z hlediska požadavků na výkon práce a zároveň určuje i postupy a kritéria, kterými lze prověřit, zda člověk dané požadavky skutečně naplňuje.

Vývoj koncepčního řešení pojetí a struktury NSK vycházel ze zahraničních modelů a zkušeností, z vývoje přípravy a projednávání zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ze zkušeností s již probíhající tvorbou standardů kvalifikací. Do tvorby profesních kvalifikací se zapojilo přes 3 500 expertů z praxe, v současné době se v databázi nachází 1337 profesních kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací je

  • legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
  • obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní,
  • je společným systémovým rámcem pro počáteční i další vzdělávání a pro uznávání výsledků učení,
  • umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech,
  • je mostem mezi vzděláváním a sférou výkonu práce. (Národní ústav pro vzdělávání, www.nuv.cz)

Databáze kvalifikací je přístupná na internetu a průběžně aktualizovaná. Pro popis kvalifikací vznikly kvalifikační a hodnoticí standardy pro úplné i dílčí kvalifikace. Soustava pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad.

Jaký je rozdíl mezi úplnou a dílčí kvalifikací

  • Úplná kvalifikace znamená způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla je spojená s dosažením příslušného stupně vzdělání (např. cukrář, kadeřník, hotelnictví)
  • Dílčí kvalifikace znamená způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění (např. výroba zmrzliny, příprava studené kuchyně, mytí a stříhání vlasů, ruční výroba keramiky, obkladačské práce, šití bytového textilu a doplňků aj.).

Úplné kvalifikace bude možné dosáhnout také na základě získání dílčích kvalifikací, které jí ve svém souhrnu odpovídají, a to bez nutnosti absolvovat školní vzdělání. Zájemce předloží certifikáty o dílčích kvalifikacích, a bude mu umožněno složit zkoušku pro získání úplné kvalifikace (např. závěrečnou učňovskou zkoušku nebo maturitní zkoušku. Škola však zůstane tím, kdo nakonec prověří, zda zájemce všechny potřebné znalosti a dovednosti pro získání úplné kvalifikace skutečně má (je-li autorizovanou osobou).

Dosáhne-li člověk uznání a certifikace výsledků svého učení, může se tím zlepšit jeho postavení na trhu práce, zvýší se jeho zaměstnatelnost. Zlepší se také jeho motivace k dalšímu vzdělávání.

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Také v případě kariérových poradců může být absolvování profesní zkoušky důležitým milníkem v jejich kariéře. Navzdory vzrůstající důležitosti práce kariérových poradců doposud neexistuje ucelená koncepce systematického vzdělávání, která by pro výkon této pozice byla závazná, jako je tomu u většiny pomáhajících profesí. Vzdělávání kariérových poradců a rozvoj jejich kompetencí je zajišťováno dílčími organizacemi, které poskytují různé typy odborné přípravy.

Podle Národní soustavy povolání (NSP) Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Školní vzdělání, které vede k profesi kariérového poradce

Další vzdělávání

Pokud nemáte pedagogické či psychologické vzdělání nebo si jej chcete doplnit o kvalifikaci přímo zaměřenou na kariérové poradenství, další možností je absolvování vzdělávacího přípravného kurzu ke zkoušce NSK nebo přímo získání profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zkouška prověřuje odbornou způsobilost kariérového poradce a jeho orientaci v oblasti kariérového poradenství.

Kariérové poradci ze škol Zlínského kraje budou mít jedinečnou příležitost v rámci projektu IKAP II absolvovat přípravný kurz a následně zkoušku u autorizované osoby a získat tak celostátně uznávané osvědčení o  profesní kvalifikaci. Zlínský kraj tímto krokem plánuje podpořit rozvoj kvality školních kariérových poradců, jejich síťování a zvýšení prestiže jejich práce.

Více informací o NSK naleznete na webových stránkách Narodnikvalifikace.cz.