Nejpotřebnější kompetencí je podle kariérových poradců schopnost dobré komunikace s žáky a především rodiči

23. červenec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Nejpotřebnější kompetencí je podle kariérových poradců schopnost dobré komunikace s žáky a především rodiči

Hlavním cílem dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v  období 17. 10. 2019 do 31. 10. 2019, bylo zjistit, jaký je stav kariérového poradenství na základních a středních školách ve Zlínském kraji. Jakou metodiku, návod nebo zdroj informací kariéroví poradci využívají. Kolik hodin věnuje školní výchovný (kariérový) poradce kariérovému poradenství, s jakými poradenskými centry v rámci kariérového poradenství pracuje, zda mají výchovní (kariéroví) poradci potřebu dalšího vzdělávání a jakou další podporu školní kariéroví poradci potřebují.

Dotazníkové šetření bylo realizováno formou on-line formuláře. Ze 193 odeslaných dotazníků se vrátilo 86 vyplněných dotazníků (44,5 %).

Zajímavé postřehy z průzkumu

  • Aprobace respondentů je velmi různá. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že se kariérovému poradenství na školách věnují všichni pedagogičtí pracovníci bez rozdílu jejich zaměření. Ve většině případů je výchovný/kariérový poradce také třídním učitelem.
  • Z doložených odpovědí lze vyčíst velké rozdíly v praxi jednotlivých kariérových poradců. Část respondentů byla zároveň účastníky Vzdělávání školních kariérových poradců. Někteří se na dráhu kariérového poradce teprve chystali, jiní přebírali tuto činnost od starších kolegů/kolegyň, kteří odcházejí do důchodu. Více než polovina respondentů (57 %) neabsolvovala žádné vzdělávání pro kariérové poradce.
  • Potřeby v oblasti kariérového poradenství jsou různorodé, nejčastěji se opakuje práce s databází zaměstnavatelů a exkurze do škol a firem. Nejpotřebnější kompetencí je schopnost dobré komunikace s žáky a především rodiči. Často se stává, že komunikace s rodiči je mnohem větší problém než se samotným žákem. Kromě komunikace a empatie chtějí kariéroví poradci dále rozvíjet především vstřícnost, empatii, manažerské dovednosti, organizaci času, správné oslovení a komunikaci se zaměstnavateli, ÚP, orientaci v nabídkách, revizi dat, dovednost, jak správně motivovat žáky, krizovou komunikaci, schopnost usměrňování, umění vést klienta k samostatnosti, odpovědnosti, podporu sebedůvěry žáka, kreativitu, práci se třídou.
  • Rozptyl v počtu hodin věnovaných kariérovému poradenství se pohybuje od 2 hodin za měsíc až po 30 hodin za měsíc. Z odpovědí je zřejmé, že někteří poradci zahrnují do součtu hodin veškerou činnost, která souvisí s kariérovým poradenstvím od hodin Člověk a svět práce, exkurzí do firem, do škol, návštěv úřadu práce až po informace před podáním přihlášek na střední školy. Jiní poradci do hodin započítávají jen jednotlivé hodiny (většinou třídnické) k volbě dalšího vzdělávání. Většina kariérových poradců vidí jako problém nízkou hodinovou dotaci pro tuto činnost. Nejčastější představa o ideální časové dotaci na kariérové poradenství jsou asi čtyři hodiny týdně napříč všemi předměty, které žáci ve škole absolvují.
  • 86 % respondentů navštěvuje akce pořádané nebo podporované Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje. Akce, o které mají respondenti největší zájem, jsou pracovní burzy, dny otevřených dveří SŠ, VŠ, exkurze do firem, návštěvy úřadu práce, živnostenského úřadu, burzy škol, veletrh vzdělávání, přednášky pro žáky, diskuzní platformy, workshopy z oblasti kariérového poradenství.
  • Kariéroví poradci při své práci využívají různé metodiky, návody. Mezi nejčastější uváděné zdroje patřil Infoabsolvent.cz, portály Zkola.cz, metodický portál Plzeňského kraje, materiály nakladatelství Raabe, Atlas školství, publikace kariérního poradenství společnosti VISC, rukověť výchovného poradce, časopis Školní poradenství v praxi, skripta k volbě povolání, zájmové dotazníky profesní a studijní orientace PhDr. Mezera, metodické materiály doporučené PPP, informace ze studia – škálování, strom života, karty, Smart-course.cz, náborové akce škol, letáky, metodika a pracovní listy vydané Ústí nad Labem, nakladatelství Hněvín, pracovní listy, Proskoly.cz, Cermat.cz, Scio.cz, kariérní portfolio, diagnostické nástroje – Test profesních zájmů a B-I-T, výstavy a veletrhy, zkušenosti kolegů, příklady dobré praxe, Monitorzk.cz.
  • Poradci spolupracují s různými poradenskými centry: KPPP Zlín, IPS ÚP, MOST, Poradna pro ženy a dívky, SPC, VISC, OHK Kroměříž, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
  • Kariéroví poradci se chtějí společně setkávat a diskutovat o různých tématech jako např. náměty do výuky Volby povolání, uplatnění absolventů na trhu práce, směrování žáků na řemeslné obory, klíčové profese, jak připravit žáky na pracovní pohovor, seznámení s bilanční diagnostikou, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, workshop s pracovníky ÚP, motivace ke studiu, co s nevhodně zvoleným oborem studia, práce s nerozhodnutými žáky, dialog s rodiči přeceňujícími své děti, budování lidského kapitálu.
  • Co se týče další podpory od Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, kariérové poradci by uvítali praktické ukázky – vedení rozhovoru, rozbor profesních dotazníků, otázky při kariérním rozhovoru, prosazení více času (hodin) na práci kariérového poradce, znovuzprovoznění webu Zkariera.cz, materiály, odkazy, videa, aktuality z dění v oblasti KP, setkávání kariérových poradců s cílem předávání zkušeností, seznam činností výchovných a kariérových poradců, aktualizaci nabídky škol, nabízených oborů, vývoj poptávky po zaměstnání, uplatnitelnost profesí na trhu práce, náhledy formulářů – jak má vypadat životopis, žádost o místo, zaměření na motivaci žáků ke studiu, pracovní obory budoucnosti, databázi odborníků na přednášky v oboru, učební materiály, metodiky, skripta, návštěvy odborníků ve škole, databázi firem, kam lze chodit na exkurze – poznávání profesí, možnost získání prostředků – pro preventivní program, inkluzi, diagnostické materiály, legislativní úpravy pro činnost KP na škole.