Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

14. říjen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Národní pedagogický institut České republiky vydal publikaci přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce.

Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2021, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2020). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2020.

Obsah dokumentu

1. Úvodní poznámky 
2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářský vývoj 
3. Počty absolventů škol, počty nezaměstnaných absolventů škol, míra nezaměstnanosti absolventů škol
3.1 Počty absolventů škol
3.2 Celkový počet nezaměstnaných absolventů škol a jeho podíl na celkové nezaměstnanosti v zemi
3.3 Počty nezaměstnaných absolventů škol
4. Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů podle kategorií vzdělání a skupin oborů 
4.1 Nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H)
4.2 Nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání E)
4.3 Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie vzdělání L0)
4.4 Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie vzdělání M)
4.5 Nezaměstnanost absolventů nástavbového vzdělání (kategorie vzdělání L5)
4.6 Nezaměstnanost absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie vzdělání N)
4.7 Nezaměstnanost absolventů vysokoškolského magisterského vzdělání (kategorie vzdělání T)
5. Celkový pohled na strukturu nezaměstnanosti absolventů 
6. Nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva a mladých lidí z hlediska úrovně vzdělání a profesí 
6.1 Nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva v členění podle vzdělání a věkové kategorie
6.2 Nezaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva v členění podle profesí
7. Nezaměstnanost „čerstvých“ absolventů škol v jednotlivých krajích 
8. Vliv koronavirové epidemie na nezaměstnanost absolventů 
8.1 Míry nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů v porovnání předcovidové a současné situace v jednotlivých oborech vzdělání
9. Závěr
10. Přehled o nezaměstnanosti absolventů v krajích – duben 2021 

 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2021 (.pdf) na webu Infoabsolvent.cz

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.infoabslovent.cz