O co se zajímají školní kariéroví poradci ve Zlínském kraji

10. květen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Krausová
O co se zajímají školní kariéroví poradci ve Zlínském kraji

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (dále jen „CKP“) v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ mapovalo kariérové poradenství ve školách na území kraje.

Kariéroví poradci, kteří se zapojili do dotazníkového šetřením na konci školního roku 2021/2022, odpovídali na otázky vztahující se k poskytovanému poradenství na školách např. jaké aktivity a metody v rámci kariérového poradenství využívají i jakou další podporu ocení.

Zdroj: vlastní zpracování Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že největší zájem respondenti projevili o téma digitálních technologií, které označilo 36 % respondentů. Toto zjištění bylo následně převedeno do praxe a školním kariérovým poradcům/pedagogům i dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti představeno na Sborovně. Diskuzní platforma Sborovna byla v listopadu zaměřena na téma Online kariérové poradenství, které účastníkům představila Helena Pechová. Cílem setkání bylo (s ohledem na výsledky Mapování kariérového poradenství) podpořit kariérové poradce základních a středních škol Zlínského kraje ve využití moderních ICT při poskytování poradenství. Konkrétním zaměřením bylo téměř výhradně online prostředí.

Čtvrtinu respondentů z řad pedagogů/kariérových poradců zajímalo téma sociální nerovnosti a více než jedna pětina respondentů uvítá i téma multikulturality. Ani tento fakt nezůstal bez odezvy. Proto je na 10. května 2023 připraveno další setkání Platformy Sborovna na téma Kariérové poradenství pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním. Toto téma nám přijede z Přerova představit Ilona Bočinská. Rovnost příležitostí je i součástí národní vzdělávací Strategie 2030+, ve které je např. uvedeno, že základním východiskem pro posílení rovného přístupu ke vzdělávání je zajištění srovnatelné a vysoce kvalitní výuky ve všech školách. Přináší to jak silnější společenskou soudržnost, tak občanskou angažovanost i větší flexibilitu v profesní kariéře, což mimo jiné snižuje budoucí riziko nezaměstnanosti (Strategie 2030+). Přičemž toto téma silně rezonuje i s tématem předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které bylo náplní setkání dubnové Sborovny, v jejímž průběhu byly hojně diskutovány vlivy prostředí, potažmo pak vliv sociálně znevýhodněného prostředí na kariérovou cestu žáků.

Opomíjená nezůstávají ani témata, která označila 2 % respondentů, jako je pandemie a klimatická krize, příp. i téma válečných konfliktů. Jedná se o témata, která jsou na setkáních ve Sborovnách, sekce kariérové poradenství, diskutována a v rámci dalších činností Centra kariérového poradenství Zlínského kraje podporována.

Forma podpory ze strany CKP je různá a vychází z potřeb pedagogů, zmíním např. on-line skupinové konzultace CKP na zmíněná témata nebo i metodickou podporu, kterou Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje poskytuje a dále připravuje.

Pedagogové, kteří se zapojili do mapování kariérového poradenství v kraji i dalším sdílením svých potřeb a zkušeností, přispívají k jeho rozvoji. Zajímá nás, o co se zajímáte!