Odborná příprava kariérových poradců

7. září 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Řízení školy online
Odborná příprava kariérových poradců

E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je projekt financovaný z programu ERASMUS+ (č. p. 2020-1-CZ01-KA204-078378) s cílem vyvinout online vzdělávací program pro profesionály pracující v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Reaguje na skutečnost, že v mnoha zemích jsou odborná příprava a profesionální rozvoj kariérových poradců omezené a nejsou jednotné. Cílem je vytvořit online kurz, který umožní všem účastníkům kdykoliv přístup k odborné přípravě a profesnímu rozvoji, a to způsobem, který odpovídá jejich individuálním potřebám.

Dvouletý projekt, který začal 1. října 2020 a probíhá ve čtyřech zemích – v České republice, Norsku, Polsku a na Slovensku – koordinuje české Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. Před samotným vývojem e-learningu byl realizován průzkum zaměřený na zmapování existujících vzdělávacích příležitostí a konkrétních potřeb kariérových poradců v této oblasti. V tomto článku se v krátkosti dočtete, co bylo v rámci průzkumu zjištěno.

Dosavadní zjištění

Existuje mnoho výzkumů zaměřených na vzdělávání a profesní rozvoj kariérových poradců z celého světa. I když jsou problémy v jednotlivých zemích odlišné, existují některá sjednocující témata.  Kariéroví poradci potřebují kvalitní formální vzdělání a neustálý profesní rozvoj. V mnoha zemích mají k dispozici program profesionalizace, který se snaží standardizovat vzdělávání, rozvoj, etiku a profesionální standardy práce kariérových poradců způsobem, který zaručuje kvalitu poskytovaných služeb.

Před téměř deseti lety vyvinul další evropský projekt rámec NICE, který definoval klíčové oblasti, jimž by se mělo profesionální vzdělávání kariérových poradců věnovat. Tento rámec poskytuje dobré shrnutí zjištění mezinárodních výzkumů a navrhuje, aby se kariéroví poradci vzdělávali v oblasti využívání kariérových informací a hodnocení, v poskytování individuálního a skupinového poradenství, poskytování kariérového vzdělávání a intervencí do organizačních a sociálních systémů s cílem zlepšit struktury pro kariérový rozvoj lidí a řízení týmů kariérových poradců a kariérových služeb.

Rámec NICE je stále nejsilnějším rámcem vzdělávacích potřeb kariérových poradců. V projektu C-Course bychom chtěli stavět právě na něm, aktualizovat jej a upravit jej pro potřeby našeho projektu.

Situace v zapojených zemích

Cílem našeho výzkumu bylo hlouběji pochopit problémy ovlivňující praxi kariérového poradenství ve čtyřech zemích zapojených do projektu. Jednotlivé týmy prozkoumaly stav vzdělávání kariérových poradců na své národní úrovni.

Průzkum ukázal, že současné vzdělávání a školení kariérových poradců se v jednotlivých zemích liší. Někteří odborníci mají přístup k bakalářským nebo magisterským programům kariérového poradenství, zatímco jiní mají přístup hlavně ke školením v rámci svého zaměstnání nebo jiným krátkodobým kurzům.

Ze čtyř zemí je v profesionalizaci odborné přípravy a profesního rozvoje kariérových poradců nejdále Polsko. Norskov současnosti prochází cíleným procesem profesionalizace a v rámci toho rozvíjí nabídku vzdělávání. Poskytování vzdělávání v České republice a na Slovensku je naopak o něco komplikovanější a založené na tržně orientovaném přístupu k odborné přípravě.

Všechny země identifikovaly potřebu společného online kurzu, který nabídne vysoce kvalitní zdroje pro rozvoj znalostí a dovedností v kariérovém poradenství. Takový kurz by mohl potenciálně poskytnout společný referenční bod a měl by využívat moderní metody výuky online, které účastníky zapojují a aktivizují.

Interview s experty v oblasti kariérového poradenství

Další etapou výzkumu byly rozhovory s 24 odborníky ze čtyř zemí včetně akademiků, lektorů, vedoucích profesních sdružení a národních programů a poradců s dlouholetou praxí. Požádali jsme je, aby se zamysleli nad odborným vzděláváním, které momentálně existuje v jejich zemích, a zvážili, co by do něj mělo být zahrnuto.

Mezi experty panovala velká shoda v tom, že kvalitní vzdělávání by mělo obsahovat základy různých kariérových teorií. Zvláště zdůrazňovali teorie, které přiřazují konkrétní osobu ke konkrétnímu povolání (ang. matching), teorie sociálního konstruktivismu, teorie učení (např. Krumboltz), teorie rozvoje kariéry, sociologické teorie a teorie spojené se sociální spravedlností.

Shodli se také, že odborná příprava by měla zahrnovat i dostatek praktických přístupů: individuální poradenství, kariérové vzdělávání, digitální poradenství, práci se skupinou, využívání informací o trhu práce a kariérovou diagnostiku. Zdůraznili škálu otázek odborné praxe, kterou je třeba pokrýt, včetně zajištění toho, aby lidé porozuměli této profesi, její historii, etice a její hodnotě pro společnost a jednotlivce. Uvedli, že vzdělávání by mělo zahrnovat spolupráci mezi odborníky, reflexivitu a využívání vědeckých zjištění v praxi.

Experti neopomněli ani význam digitálního poskytování kariérového poradenství a zajištění toho, aby měli kariéroví poradci dobré digitální dovednosti. Mezi mnoha účastníky došlo ke shodě, že pandemie zvýšila význam digitálních dovedností a že je nezbytné, aby vzdělávání poradců reflektovalo tyto změny (v obsahu i formě vzdělávání): možnost využívat videokonference, virtuální výukové platformy, webináře, online přednáškové a prezentační softwary a sociální média jako součást praxe kariérového poradenství.

Fokusové skupiny s kariérovými poradci

Závěrečnou částí našeho výzkumu, a v mnoha ohledech nejdůležitější, byly fokusové skupiny s kariérovými poradci, tedy s cílovou skupinou, která bude nový kurz využívat. Této fáze projektu se zúčastnilo celkem 102 odborníků.

Obecně zopakovali několik tvrzení expertů z jejich zemí. Popsali obraz typického formálního a průběžného vzdělávání, které je nerovnoměrné a někdy těžko přístupné. Pokud se chtějí kariéroví poradci dozvědět více a rozvíjet svou profesionalitu, jsou často odkázáni na samostudium.

Poradci vyjadřovali zájem o to, aby se kurz zaměřil zejména na praktické problémy. Obecně se poradci o teorii zajímali méně než experti (ačkoliv pro některé to bylo stále důležité). Mluvili o kurzu, který by měl zahrnovat základy kariérového poradenství a kariérového vzdělávání, včetně toho, jak být dobrým kariérovým poradcem. Měli také velký zájem o zdroje, které by jim mohly pomoci při práci s různými klienty, systémy, o informace o trhu práce a také o zdroje, které by je mohly podpořit v profesionálním rozvoji.

Poradci obecně přivítali myšlenku mít e-learningový program jako doplněk k existujícímu vzdělání, které je dostupné v jejich zemi, ačkoli uváděli, že z existujících e-learningových zdrojů jsou často zklamáni. Přáli by si, aby byl připravovaný kurz navržen jako flexibilní program s jasnými a relevantními výsledky a aby jim kurz usnadnil interakci s jejich protějšky. Někteří také tvrdili, že ačkoli by byl e-learningový program užitečný, nikdy by nemohl nahradit prezenční vzdělávání, protože pro povolání kariérového poradce jsou nezbytné úzké mezilidské vztahy.

Někteří mluvili o důležité úloze, kterou při jejich vzdělávání hrály pozorování, návštěvy a stáže. I když je pravděpodobné, že to bude těžké reprodukovat online, může být užitečné zamyslet se nad tím, jak by tento druh pozorovacího a zážitkového učení mohl být zakomponován v e-learningu. Mezi další dobré nápady patří například využití případových studií, příkladů z praxe a reflektivní cvičení.

Doporučení

Na základě analýzy dat a poznatků shromážděných ve všech fázích výzkumu jsme byli schopni vypracovat řadu doporučení, která mohou sloužit jako podklad pro vývoj tohoto e-learningu a dalších budoucích zdrojů odborné přípravy a profesního rozvoje profesionálů v oblasti kariérového poradenství.

Celkově lze říci, že jsme výzkumem zjistili, že ve všech čtyřech zemích existuje jasná poptávka po e-learningovém kurzu. Takový kurz by mohl pomoci sjednotit zajištění iniciačního vzdělávání a profesního rozvoje v každé ze čtyř zemí.

E-learning by měl:

 1. být jasně formulován způsobem, který objasní, kdo by měl kurz absolvovat a co z toho bude mít a jak dlouho bude kurz trvat;
 2. být flexibilní, aby bylo zajištěno, že k němu bude mít přístup a že z něho bude mít užitek široké spektrum odborníků z různých oblastí a pracovních pozic;
 3. obsahovat interakci s ostatními a poskytnout odrazový můstek poradcům v přístupu k sítím podobně smýšlejících kolegů, ke zdrojům a dalšímu vzdělávání;
 4. využívat škálu technologií určených k zapojování a aktivizaci odborníků. To znamená využívat multimediální a interaktivní nástroje (včetně gamifikace a virtuální reality, pokud je to možné).

Po obsahové stránce by vzdělávání mělo:

 • objasnit základní terminologii a definice v dané oblasti;
 • obsahovat přehled různých přístupů k poskytování kariérových služeb. Je třeba začít od základů a pokrýt celou škálu přístupů. Klíčovým prvkem je zvýšení
  kompetence v poskytování digitálního poradenství;
 • poskytnout úvod do práce se širokou škálou různých sektorů a různých skupin klientů v rámci těchto sektorů;
 • podpořit poradce v přemýšlení o tom, jak pracovat systematičtěji např. s rodinami, komunitami a organizacemi;
 • rozvíjet porozumění odborníků v oblasti vzdělávacího systému, trhu práce a toho, jak se mění svět práce. Mělo by zahrnovat i podporu poradců při rozvoji vlastních výzkumných dovedností;
 • podpořit ty, kteří absolvují vzdělávání, aby se stali profesionály a osvojili si etické, reflexivní a kontextuální přístupy. To musí zahrnovat i rady týkající se zdravého managementu vlastní praxe, aby poradci předcházeli vyhoření;
 • obsahovat přehled klíčových teorií a výzkumů. Tento druh obsahu nabízí možnosti dalšího vzdělávání pro pokročilé poradce.

Chcete-li se o projektu a Vaší případné účasti v něm dozvědět více, napište na email info@rozvojkariery.cz. Výzkumná zpráva je v angličtině k dispozici na odkaze: https://hdl.handle.net/11250/2740642.

Překlad: Andrea Csirke, kariérová poradkyně, lektorka a metodička v oblasti kariérového vzdělávání a rozvoje, spoluzakladatelka Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, www.andreacsirke.cz, kymcimbyt.cz

Tristram Hooley je spisovatel a výzkumný pracovník se specializací na kariéru a kariérové poradenství. Je profesorem na Inland Norway University of Applied Sciences, University of Derby a Canterbury Christ Church University. Je také vedoucím výzkumu na Institute of Student Employers ve Velké Británii. Vydal devět knih, z nichž poslední je Oxford Handbook of Career Development. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří průnik mezi kariérou, veřejnou politikou, politikou, technologií a sociální spravedlností.

Zdroj: Řízení školy online, www.rizeniskoly.cz