Orientační roční plán kariérového poradce na střední škole

2. říjen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kolektiv CKP
Orientační roční plán kariérového poradce na střední škole

Orientační harmonogram aktivit, které lze na škole realizovat v průběhu školního roku na podporu kariérového rozvoje žáků. Důležité je rovněž realizované aktivity srozumitelně komunikovat žákům i jejich rodičům, ostatním pedagogům, průběžně je evaluovat a revidovat je.

V textu byly volně využity podklady od účastníků Vzdělávání kariérových poradců IKAP Zlínského kraje.

_________________

Průběžně

 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.).
 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování, aj).
 • Vedení evidence a monitoringu činnosti kariérového poradce/poradkyně (počet individuálních konzultací, evaluace aktivit).
 • Spolupráce s dalšími aktéry kariérového poradenství na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
 • Rozvoj profesionálního kariérového poradenství, např. formou vzdělávání, supervizí, intervizí, kolegiálního sdílení, apod.

_________________

Srpen

 • Příprava plánu kariérového rozvoje žáků v rámci širšího týmu školy zahrnující:
  • Rozdělení činností a odpovědností v rámci jednotlivých předmětů.
  • Plán zajištění besed, exkurzí, návštěv škol, veletrhů, stanovení konzultačních hodin, apod.
  • Plán monitoringu a evaluace realizovaných aktivit.
 • Příprava adaptačního programu pro nově nastupující žáky.
 • Aktualizace webových stránek k tématu kariérového poradenství, příprava nástěnky.
 • Zpracování evidence o uplatnění absolventů, mapování jejich kariérních drah.

Září

 • Úvodní setkání s žáky shrnující:
  • Informace o nabídce služeb kariérového poradce (např. konzultace volitelných a maturitních předmětů).
  • Přehled plánovaných akcí pro jednotlivé ročníky.
  • Informace o povinných praxích a stážích.
  • Informace o přijímacím řízení na VŠ.
 • Spolupráce s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.
 • Skupinové programy zaměřené na podporu žáků při zahájení nového školního roku.

Říjen

 • Veletrh práce a vzdělávání Zlín
 • Veletrh Gaudeamus Brno
 • Schůzky s žáky posledních ročníků a jejich rodiči.
 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování).
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Listopad

 • Třídní schůzky s rodiči zahrnující informace o podpoře kariérového rozvoje žáků na škole.
 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování).
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Prosinec

 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování).
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Leden

 • Dny otevřených dveří VŠ
 • Veletrh Gaudeamus Praha
 • Setkání se zaměstnavateli ohledně možné spolupráce (exkurze, praxe, stáže, besedy, kulaté stoly, apod.)
 • Skupinové programy zaměřené na výběr volitelných předmětů v dalším školním roce.
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Únor

 • Metodická a konzultační podpora při odesílání přihlášek na VŠ
 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování).
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Březen

 • Návštěva IPS Úřadu práce ČR.
 • Skupinové programy na podporu kariérového rozvoje žáků se zaměřením na aktuální témata dle věku žáků (např. sebepoznávání a mapování kompetencí, poznávání světa práce, podpora rozhodování, aj).
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Duben

 • Skupinové programy zaměřené na zhodnocení odborných praxí a stáží, besed a diskuzí se zaměstnavateli.
 • Realizace individuálních konzultací (výběr volitelných předmětů, volba VŠ, budoucí uplatnění, aj.)

Květen

 • Metodická a konzultační podpora při realizaci maturit

Červen

 • Metodická a konzultační podpora v průběhu přijímacího řízení na VŠ a po něm (podpora při neúspěšném přijímacím řízení na VŠ, při hledání zaměstnání, aj.).
 • Evaluace plánu kariérového rozvoje žáků včetně formulace doporučení na další školní rok.