Podnikání – I. díl

22. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová (upraveno z webu Kudy kam)
Podnikání – I. díl

Hledání pracovního uplatnění na trhu práce je mnohdy velmi obtížné. Jednou z cest jak se na trhu práce uplatnit je učinit rozhodnutí a začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná se živnostenským oprávněním. Toto rozhodnutí nám dává možnost být zaměstnavatelem sám sobě, nemuset se podřizovat žádnému vedoucímu nebo nadřízenému, dodržovat pravidla stanovené jiným zaměstnavatelem. Současně nám toto rozhodnutí dává možnost v plné míře a rozsahu uplatnit a rozvinout své dovednosti, znalosti a podnikatelské myšlenky. Toto rozhodnutí nám taktéž umožňuje to, nedělit se s nikým o úspěchy a finanční prostředky dosažené naší podnikatelskou činností.

Když si chcete vyřídit živnostenské oprávnění

Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
 • bezúhonnost.

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná způsobilost nebo jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují. Odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel nebo jím ustanovený odpovědný zástupce, který musí také splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

K žádosti o vydání živnostenského oprávnění je nutné doložit následující doklady.

 • Doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje.
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště, k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle.
 • Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.
 • Prokázat svou totožnost.
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců musím doložit pouze v případě, pokud nejsem občanem ČR.

Je nutné uhradit 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání. 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na skutečnost, zda je ohlašována jedna nebo více živností současně.

Po vydání živnostenského oprávnění a zahájení činnosti mám povinnost: podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění a podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Mohlo by Vás zajímat: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Chcete začít podnikat a nemáte peníze

Láká vás samostatný podnikatelský život? Máte výborný podnikatelský plán, ale chybějí vám finance pro jeho rozjezd?

Každý rok vzniká velké množství firem s nejrůznějším zaměřením, různé velikosti a s různou právní formou. Stejně tak každý rok i velké množství firem zaniká. Aby vás nepotkal stejný osud,  obětujte čas zjišťování informací. Informace jsou základem podnikání a ušetří vám spoustu problémů do budoucna.

Kde získat počáteční kapitál pro rozjezd podnikání

​Zjistěte si, jakou živnost potřebujete, co obnáší vyřízení živnostenského listu nebo založení společnosti, jaké daně a odvody budete muset platit. Pokuste se už při začátku podnikání najít svou budoucí účetní/účetního. Pak si zajistěte vše potřebné k vykonávání podnikání. Spočítejte, jakou investici budete potřebovat pro rozjezd podnikání. Zda musíte nakoupit technická zařízení, software nebo další nezbytné věci.

Buďte připraveni na možné kontroly nebo problémy do budoucna, tedy od legálního software, přes smlouvy, licence, účetní, správné fakturace, až po zálohu dat a ochranu vašeho podnikání. Stanovte si přesný ceník, hodinovou sazbu a ceny za všechny služby nebo výrobky, které budete nabízet. Stanovte si stupně vývoje v podnikání, vaše cíle, ale vždy reálné a dosažitelné. Organizujte si čas a plňte jednotlivé úkoly v daných termínech. Dochvilnost zakázky je výhoda pro Vás.

​Klíčem k úspěchu při žádosti o investici nebo dotaci je dobře napsaný business plán nebo také podnikatelský plán. Ať už budete žádat o dotaci pro začínající podnikatele nebo hledat investora, kvalitní podnikatelský plán s propracovanou finanční částí je základ. Právě podle plánu se bude investor nebo poskytovatel dotace rozhodovat, zda má váš projekt potenciál, nebo ne.

Při hledání investorů lze doporučit osobní schůzky. To je možnost, jak se navzájem poznat a zejména pro vás šance, jak zapůsobit. Jak na to? Na schůzku přijďte připraveni, připravte si podklady a materiály pro váš protějšek. Také vhodné oblečení, vyjadřování a schopnost popsat problematiku jednoduše je obrovské plus. Dodržujte etiketu – přijďte vždy včas a slušně oblečeni. Pro vašeho potenciálního investora je první pohled na člověka, se kterým má spolupracovat, mnohdy ten rozhodující.

Rodina, přátelé a blázni

​Možná by vás to ani nenapadlo, ale první potenciální investoři, na které byste se měli obrátit, je vaše rodina a přátelé. Tento druh financování, nazývaný FFF (family, friends, fools), využilo v minulosti mnoho úspěšných firem, jako například Google, Microsoft nebo Hewlett – Packard. Představte své rodině vaše nápady, ukažte jim business plán, diskutujte o něm. Když už se vám je nepodaří přesvědčit k investici, získáte od nich zpětnou vazbu k vašemu záměru – důležité poznatky, slabá místa, možnosti rozšíření. Nenechte se odradit strachem z možného neúspěchu a následné ztráty rodinných financí. Právě o tom podnikání je – dokázat nést i toto riziko.

Příspěvek pro začátek podnikání pro žadatelé z úřadu práce

Nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadu práce, mohou požádat o příspěvek pro začátek svého podnikání. Tuto dotaci ale nedostanou všichni žadatelé. Při rozhodování o tom, zda začínajícího podnikatele/podnikatelku podpoří, vychází úřad práce jednak ze zákona o zaměstnanosti, který úřadům práce nařizuje věnovat zvýšenou péči určitým skupinám nezaměstnaných a dále přihlíží k aktuální situaci na trhu práce v daném okrese. Od úřadu práce můžete dostat i další finanční podporu, ta se nazývá “překlenovací příspěvek” a také souvisí se zahájením podnikání.

Seznamte se s podmínkami pro získání příspěvku pro zahájení podnikání. ​Úřady práce dávají přednost především lidem, kteří jsou v jejich evidenci déle než pět měsíců, či jsou ohroženi sociálním vyloučením kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti a také se dává přednost uchazečům, kterým je věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání dle § 33 zákona o zaměstnanosti anebo absolvovali rekvalifikační kurz “Základy podnikání”.

Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa

 • Pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může výše příspěvku činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
 • Pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může výše příspěvku činit maximálně šestinásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.
  Z tohoto příspěvku můžete platit náklady na pořízení hmotného majetku. Výdaje je ovšem nutné dokládat fakturami.

Užitečné odkazy:
Adresář úřadů práce v České republice
Ministerstvo práce a sociálních věcí – statistiky, výkazy a rozbory nezaměstnanosti v České republice
Co Vám může dopomoci k úspěchu