Podoby kariérového poradenství

16. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Podoby kariérového poradenství

Kariérové poradenství může mít formu individuální i skupinové činnosti zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérové poradenství nabízí poskytování informací, vedení konzultací, tvorby dovednostních profilů, rozvoje dovedností a další. Někdy je využíváno testů, diagnostiky, jindy jde o součást tréninku osobnostně sociálního rozvoje. Dovednosti, které klienti rozvíjejí, se obvykle popisují jako dovednosti pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills).

Co kariérové poradenství ovlivňuje

Kariérové poradenství má vliv na následující oblasti:

Vzdělávání – např. vyšší účast ve vzdělávání a odborné přípravě nebo zlepšení dosažených výsledků, snížení předčasných odchodů ze vzdělávání;
Zaměstnanost – např. vyšší plat, nižší míra fluktuace zaměstnanců, vyšší pravděpodobnost, že klient poradenství najde práci;
Společnost – např. vyšší mobilita a kapacity společnosti, nižší pravděpodobnost trestné činnosti apod.

Proč využívat služeb kariérového poradenství

Kariérové poradenství může mít vliv na vyšší sebeuvědomění, uvědomění si příležitostí, zlepšení rozhodovacích dovedností a dovedností týkajících zvládání různých druhů přechodů, ať již mezi vzdělávacími stupni, vzděláváním a prací, mezi zaměstnáními apod. Z dlouhodobého hlediska dochází u klientů k postupnému poklesu kariérové nerozhodnosti a stabilizaci spokojenosti s vlastním životem.

Sociální a ekonomické dopady poradenství se mohou projevovat jako dopady na HDP, veřejné výdaje na vzdělávání, sociální vyloučení, dávky sociálního zabezpečení, zajištění bezpečnosti, daňové příjmy, zdravotní péči a jiné.

Pokud si díky kariérovému poradenství lidé pravděpodobněji najdou vhodnou práci nebo nečiní špatné vzdělávací volby, projeví se jeho dopad v celé společnosti.

Kdo poskytuje kariérové poradenství

Služby kariérového poradenství jsou poskytovány různými organizacemi a jednotlivci, jak v rezortu školství (výchovní poradci, pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolské poradny, školní psychologové), tak v rezortu práce a sociálních věcí (úřady práce), tak v soukromé sféře (personální agentury, soukromé zprostředkovatelny práce, centra bilanční diagnostiky).

Kariérové poradenství, které je poskytováno zdarma, je dostupné zejména nezaměstnaným nebo znevýhodněným skupinám obyvatel. Kariérové poradenství pro dospělé, kteří nejsou znevýhodněni, je nabízeno zejména jako komerční služba soukromých poradců, agentur apod.