Podpora kariérového poradce v sociálně kritické roli

23. květen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Podpora kariérového poradce v sociálně kritické roli

Centrum kariérového poradenství v rámci aktivity prevence předčasných odchodů a rozvoje kariérového poradenství poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům. A to, nejen v tvorbě nových metodik, pracovních listů, ale přináší i přehled a odkazy na již vzniklé metodiky či podněty k práci kariérového poradce.

Kariéroví poradci a poradkyně se ve své práci mnohdy setkávají s nejistotou, hledí tváří v tvář hranicím, kterými se obklopujeme sami, a bariérám, které před nás staví společnost. Působí na tenké linii toho, kde jsou potřeby a zájmy jednotlivců a možnosti světa kolem nich, což jim dává příležitost nahlédnout na systémové nerovnosti ve vzdělávání a na trhu práce. Kariéroví poradci a poradkyně by měli v rámci svého rozvoje posilovat citlivost k těmto nerovnostem a nespravedlnostem. Tím mohou přispívat nejen k narovnání podmínek pro žáky, své klienty, ale také je podporovat v kritickém uvažování o světě a upevňovat jejich aktivní přístup k spoluutváření budoucnosti.

Níže uvádím několik zdrojů a inspirací, z kterých můžete čerpat.

Futuropolis

Podobné cíle si definoval projekt Futuropolis, který nabízí řadu teoretických podkladů i praktických materiálů podporujících žáky a pedagogy ke společnému kritickému zkoumání individuálních představ o sobě i světě i systémových nerovností či útlaku. Toto kritické myšlení pak může být cenné i v promýšlení vlastní kariérové dráhy.

Příkladem využitelným i v rámci kariérového rozvoje žáků je např. rozpracovaná aktivita do výuky českého jazyka s podklady Příběh oblečení, která přispívá k poznávání globálního světa práce i k sebepoznání např. ve smyslu porozumění svým potřebám (spotřeba) ve vztahu k pracovnímu uplatnění (výše platu). V neposlední řadě dává prostor pro aktivní zapojení žáků, hledání vhodných řešení a toho, jakou roli v nich mohou mít sami žáci. Metodický materiál CKP Zlínského kraje, Příběh věcí (pdf), dává s využitím běžných předmětů denní spotřeby také nahlédnout na globalizovaný trh práce.

Druhým příkladem z databáze Futuropolis, který mohou využít i kariéroví poradci, je lekce Tadeáše Žďárského Veletrh střípků budoucnosti. Ta shrnuje příklady udržitelných aktivit a iniciativ (komunitou podporované zemědělství – KPZ, swapy, bezobalové obchody, městské zahradničení, aj.), se kterými se mohou žáci seznámit a reflektovat svoji pozici k nim. Z hlediska podpory kariérového rozvoje žáků jde opět o rozvoj poznávání světa práce v jeho rozmanitosti a zároveň otevírání nových možností pro budoucnost. Aktivitu můžete provázat s pracovním listem CKP Myšlenky pro budoucnost (pdf) nebo Možné světy práce (pdf), které pracují s představami žáků o budoucím světě, ale i s novými trendy světa práce.

Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost

V současném kariérovém poradenství najdeme řadu autorů a autorek, které tematizují sociální spravedlnost. Dlouhodobě se tématu věnuje např. Ronald Sultana, který v jednom ze svých posledních článků Čtyři sprostá slova kariérového poradenství na webu Euroguidance.cz poukazuje na důležitost citlivosti k používání jazyka nejen při práci s klienty, ale i v metodickém a koncepčním pojímání kariérového poradenství a vzdělávání.

Sultana se spolu s Tristramem Hooleym, Rie Thomsen a dalšími tématu sociální spravedlnosti věnovali v publikaci z roku 2018 Career Guidance for Social Justice (Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost) a v propagaci tématu pokračují i na stejnojmenných webových stránkách. Přispívají tak k hledání vhodného provázání témat sociální spravedlnosti s kariérovým poradenstvím, ať už půjde o citlivost k používanému jazyku, reflektování vlastního prožívání i kritické hodnocení naší praxe, vzájemné učení se či respekt k žité realitě druhých a k jejím odlišnostem.

V praxi se sociální znevýhodnění žáků, příp. jejich původ (žáci s migrantským původem), může odrážet ve větší míře ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání – viz např. studie JCMM Předčasné odchody na středních školách na webu Vzdělávání všem (2022).

CKP Zlínského kraje implementuje do škol na území kraje unikátní metody a opatření k tomuto tématu, a to QUO VADIS? a metodu SAFE ARRIVAL zaměřené na odhalování rizik předčasných odchodů ze vzdělávání včetně metodických postupů pro prevenci a intervenci.

Inspiraci lze hledat také v Doporučení k úspěšnému řešení problému předčasných odchodů ze vzdělávání na webu Vzdělávání všem, který vznikl v rámci JCMM, nebo metodických materiálechkteré najedete na webu Poradce v Plzeňském kraji.

____________

Promýšlení východisek a cílů kariérového poradenství je důležitou součástí poradenské praxe. K tomu bychom měli dostat prostor nejen pro naši vlastní sebereflexi, ale také pro společné sdílení, diskuze a vzájemné učení, které mohou posouvat dál nejen naši praxi, ale i obor kariérového poradenství. K tomu je příležitost např. na pravidelných setkáváních Platformy Sborovna nebo připravované Konferenci pro kariérové a výchovné poradce v měsící červnu, které jsou realizovány v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ a účast je tak pro pedagogické pracovníky bezplatná.