Podpora žáka a důležitost informací v kariérovém rozhodování

28. duben 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Pavlína Vašátová
Podpora žáka a důležitost informací v kariérovém rozhodování

Co ovlivňuje žáka při výběru školy? Jakou podporu nejvíce postrádá? Na tyto a další otázky odpovídali žáci v rámci externího šetření, které realizuje Zlínský kraj na ZŠ/SŠ na svém území v posledních třech letech díky projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.  Každoročně se šetření účastní žáci nejvyšších ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ.

Jak odpovídali žáci na otázky v šetření ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022? Některé ze zajímavých výstupů, i návody jak s nimi pracovat, již najdete v přechozích článcích na portálu Průvodce kariérou: Zájmy a koníčky nebo Podpora žáků při výběru oboru.

Článek se věnuje základním školám a reflektuje odpovědi žáků u otázky: Při kariérovém rozhodování žák nejvíce postrádá. Ve školním roce 2020/2021 se šetření na ZŠ účastnilo 3092 žáků v následujícím školním roce 2021/2022 pak 3984 žáků.

Grafy výše uvádí oblasti, které žák postrádá v rámci kariérového rozhodování. Dnes se budu věnovat informacím. Konkrétně dostatku kvalitních informací.

V obecné rovině lze říci, že informací je dostatek, proč tedy žáci uvádějí, že jim chybí?  Nejde jen o to, že žák informace umí najít, ale daleko důležitější je, jak s informacemi dál pracuje. Pojďme se podívat na toto téma prakticky.

1) Jaké informace žák potřebuje pro rozhodování?

Každý žák bude potřebovat vyhledávat jiné informace. Co žáky zajímá? Uvádím krátký výčet: úspěšnost u přijímací/maturitní zkoušky, uplatnitelnost v oboru, praxe, výuka jazyků, volitelné předměty, podmínky přijetí, technické a materiální zázemí školy apod..

Pokud s žákem pracujete v individuálním poradenství, je užitečné klást nejprve otázky.

V první fází doporučuji nechat žáka přemýšlet nad některou z těchto otázek:

  • Jaké informace jsou pro tebe důležité při volbě školy?
  • Co potřebuješ za informace pro dobrou volbu školy?
  • Co již víš o daném oboru a co potřebuješ ještě dohledat?

Právě otázky vedou žáka k zamyšlení co konkrétně hledat, poté doplňte rady. Ve výuce je pak možnost s žáky zpracovat ,,Burzu informací“ a následně je nechat definovat jaké informace sami považují za důležité. V závěru každého žáka vyzvěte, aby napsal klíčové informace důležité pro něj.

2) Kde informace žák najde?

Důležitým zdrojem informací jsou stránky školy (web, facebook, instagram). Mnoho škol umožnuje dnes již položení dotazů zájemců o studium přes sociální sítě. Na dotazy pak často odpovídají žáci ze školy. Další zdroje jsou např. atlasskolstvi.cz,  infoabsolvent.cz, případně místní pobočka Úřadu práce/Informační poradenská střediska (dále jen „IPS).

Příklad pro práci s žáky:

Zadejte modelový příklad: chci studovat na kuchaře nebo obchodní akademii (volba oborů je na vás). Žáci mají úkol najít – nejbližší školu, která obor nabízí, počet přijatých, podmínky přijímacího řízení, praxe, apod..

3) Jak s informacemi pracovat?

Tato závěrečná část je často velice podceňovaná. Pokud již žák věnuje úsilí tomu, že najde informace, které jsou pro něj podstatné, má se věnovat náležitá pozornost tomu, co získal a uvědomil si. Jak s novými fakty bude pracovat.

Například pro žáka je důležitý počet zájemců na školu/počet přijatých.

Tyto informace získá na stránkách školy nebo na webové stránce atlasskolstvi.cz. Žáka motivujte k tomu, že má možnost využít individuální kariérové poradenství na škole nebo je směřovat na rodiče, příp. IPS.

V rámci poradenství se zaměřte na následující otázky:

  • Jaký vliv má informace, kterou jsi zjistil na tvoje rozhodování?
  • Jak budeš dál pracovat s touto informací?

Těmito otázkami se často dostáváme k tomu, proč je pro žáka tato informace důležitá. Například za ní je obava z přijetí/nepřijetí na požadovanou školu, jak je možné zvýšit šanci na přijetí? Žák může zjistit, že měl o škole jinou představu, např. je zde méně praxe, než předpokládal, je důležité si ujasnit, zda je pro něj praxe priorita, a proto bude hledat jinou školu.

V případě dalších dotazů, podnětů kontaktujte Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje na e-mailu: ckp@zlinskykraj.cz