Podpora žáka při kariérovém rozhodování

10. březen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Pavlína Vašátová
Podpora žáka při kariérovém rozhodování

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ bylo ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 realizováno externí šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních a středních škol.

Zajímavé výstupy a inspiraci do praxe najdete například v těchto článcích: Zájmy a koníčky nebo  Podpora žáků při výběru oboru. Tentokrát se zaměříme na dotazníkového šetření na základních školách a to zejména odpověď na následující otázku: Při kariérovém rozhodování žák nejvíce postrádá

Pro doplnění ve školním roce 2020/2021 se šetření na základních školách účastnilo 3092 žáků v následujícím školním roce 3984.

Jak je z grafu patrné v obou dvou šetřeních žáci zmiňovali na předních místech: Vlastní motivaci a rozhodnost. Pojďme si společně říci, jaké máme možnosti podpořit tento faktor u žáků ve směru k jejich profesní volbě.

Obecně platí, že ideální je, pokud naše kroky provází vnitřní motivace, tj. ta, kdy my sami jsme angažování, chceme něco získat, něčeho dosáhnout nebo udělat, protože to prostě chceme. Jak tedy podpořit motivaci u žáků při výběru školy? Cest je několik. Poznání motivace se často opírá o vlastní sebepoznání (můžete využít některé techniky zmiňované v článku Zájmy a koníčky), proto do výuky zařaďte aktivity, které identifikují silné stránky a hodnoty žáků. Poznáním toho, co je pro žáka důležité, získá cenný rozhodovací kompas. I v rámci individuálního poradenství s žáky se jeví jako vhodné zmapovat jejich hodnoty, například prostřednictvím hodnotových karet.

Další možností je žákům dát prostor pro skupinové diskuse nad touto otázkou: Co získám, pokud se dobře rozhodnu při výběru školy? Žáci budou mít v rámci malých skupin možnost diskutovat nad různými faktory, které jsou pro ně důležité a díky tomu objeví, co je motivuje. Tím, že aktivita bude probíhat skupinově, mají možnost žáci porovnávat, ale hlavně objevovat a ujasňovat si, co je pro ně v tuto chvíli důležité při výběru školy. Pokud si žáci vedou portfolio, mohou si do něj napsat, co je samotné motivuje. Nebo žáky necháte diskutovat na téma: ,,Proč jsou lidé nespokojení se svojí prací?“ Tím si žáci uvědomí, že je jejich zodpovědnost, zda se volbě školy budou věnovat nebo ne. Často tím, že žákům řekneme, že výběr školy je jejich zodpovědnost dochází k růstu motivace.

Rozhodnost je často propojena s několika různými faktory: například žák neví, jaká je jeho motivace, má málo informací nebo je váhavost součást jeho charakterových vlastností. Obecně téma rozhodnosti můžete podpořit diskusí nebo samostatnou úvahou žáka. Diskuse, může mít naopak formu hledání odpovědi na otázku: Pokud se budeš rozhodovat o výběru školy, napiš si 3 faktory, podle kterých se budeš rozhodovat. ,,Nevím“ je taky odpověď, kterou je vhodné rozvést v dialogu při individuální konzultaci např.: Co ti usnadní rozhodování? Už jsi se v minulosti rozhodoval? Co ti pomohlo udělat rozhodnutí? Jak se rozhoduje tvém okolí, někdo koho si vážíš? V čem se od něj můžeš inspirovat?

U rozhodnosti je důležité žáky podpořit v uvědomění si toho, co oni sami pokládají za důležité. Další krok je, že pokud žáci zjistí, že je pro ně něco důležité například výuka jazyků na škole, dobrá uplatnitelnost nebo dostupnost školy…aj. tak v další části hodiny vedeme žáky k tomu, aby si napsali více než 2 možnosti, jak danou věc zjistí a do kdy je pro ně ideální ji zjistit.