Portfolio jako nástroj kariérového vzdělávání

28. srpen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Portfolio jako nástroj kariérového vzdělávání

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje se v rámci projektu IKAP II věnuje rozvoji kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na školách – např. tvorbou a sběrem metodických materiálů nebo individuálními a skupinovými konzultacemi. Za kariérové vzdělávání označujeme vzdělávací programy a aktivity, které přispívají k rozvoji kariérových kompetencí (ELGPN, 2015). Ve škole nejsou vázané pouze na osobu kariérového poradce, ale lze je realizovat v rámci standardní výuky.

Užitečným nástrojem pro průřezový přístup ke kariérovému vzdělávání je portfolio, kam si žáci zaznamenávají informace o sobě, své úspěchy a jejich reflexi a další kariérně relevantní informace. Níže nabízíme inspiraci pro kariérové vzdělávání, či specificky zavádění portfolia v jednotlivých vzdělávacích oblastech dle stávajícího RVP.

Jazyk a jazyková komunikace

Portfolio můžeme rozvíjet v rámci českého jazyka, např.:

  • formou psaní životopisu, motivačního dopisu, ale i jiných literárních forem (např. úvaha – mé hodnoty, mé zájmy, aj.; vyprávění – mé úspěchy; inzerát – moje ideální práce),
  • rozvojem komunikace (příprava na pohovor, oslovování zaměstnavatele, atp.) a sebeprezentace,
  • analýzou a rozvojem porozumění textu (vyhledávání na stránkách škol nebo v pracovních inzerátech),
  • využitím literárních děl pro reflexi vlastních kariérních plánů. K provázanosti do českého jazyka lze využít i pracovní list CKP Zlínského kraje – Kariéra v příbězích (kariérový čtenářský/filmový deník). Najdete jej níže v souborech ke stažení.

Obdobně lze pracovat i v rámci výuky cizích jazyků. K tomu mohou být nápomocné různé jazykové mutace Europassu nebo několikajazyčný ProfilPass.

Matematika a její aplikace

Jako součást kariérového vzdělávání může žák dle věku v rámci matematiky pracovat s dostupnými číselnými daty ohledně dalšího vzdělávání a světa práce (např. míra nezaměstnanosti, průměrný výdělek určitých povolání). Obdobně lze také zaměřit slovní úlohy (např. jak dlouho musím chodit na brigádu, abych si koupil*a telefon; kolik si vydělám př práci na různé druhy smluv).

Informatika

Rozšířená výuka informatiky po tzv. “malých revizích” nabízí řadu možností, jak ji provázat s přípravou portfolia.

  • Zpracovávání dat týkajících se vzdělávání a světa práce lze začlenit rovněž do této vzdělávací oblasti.
  • Také téma digitální stopy lze s žáky diskutovat v kontextu jejich dalšího budoucího uplatnění.
  • Současně, řadu počítačových programů (např. Canva, Padlet) lze využít jako formu pro vytváření náplně portfolia – psaní životopisu, tvorba “reklamy na sebe” nebo propagačního videa, příp. lze využít formu tzv. E-portfolia (OneNote, Google Drive, aj.).

V širším kontextu můžeme mluvit dle Hooleyho (2012) o tzv. digitální kariérové gramotnosti (digital career literacy), tedy schopnostech, které přispívají k řízení vlastní kariéry v digitálním světě.

Člověk a …

Ke kariérovému vzdělávání se váže několik vzdělávacích výstupů v oblasti Člověk a jeho svět (význam a potřebnost povolání a pracovních činností, jejich proměny v čase, dopad lidských činností na zdraví člověka a prostředí, učení se o sobě). Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost lze navázat porozuměním vývoje světa práce v historii. Specificky vzdělávací obor Výchova k občanství zahrnuje porozumění vztahu mezi sebepoznáváním a rozhodováním a dalším rozvojem. Ve vazbě na portfolio můžeme začlenit zamyšlení nad preferovaným životním stylem a odpovídajícím rozpočtem příjmů a výdajů. Téma uplatňování svých práv lze propojit s pracovněprávními vztahy a jejich možnými úskalími. Také o souvislostech globálních a lokálních problémů lze uvažovat v kontextu našeho životního stylu a činností, které vykonáváme.

Obdobně v rámci vzdělávacího oboru Zeměpis můžeme zkoumat různé socioekonomické podmínky (svět práce) v České republice i v dalších částech světa a kriticky zhodnotit dopady lidských činností na planetu.

Umění a kultura umožňuje umělecké ztvárnění představ o sobě a svých cílech (např. vybrat píseň, která mě nějak popisuje; vizuální představa sebe či světa kolem nás). Výchova ke zdraví otevírá otázku rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, rozvíjí sebepoznávání žáků a jejich sebeřízení i týmovou spolupráci. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje témata technické výuky a kariérového vzdělávání (zejména tematický okruh Svět práce).

Průřezová témata

Rovněž průřezová témata jsou rámcem, v němž lze kariérové vzdělávání realizovat (sebepoznávání a sebeřízení, rozhodování, hodnoty, formy participace žáků ve společnosti, evropské a globální souvislosti světa práce, dopady lidských činností na životní prostředí, mediální obraz různých povolání, atp.). Inspiraci na průřezové uchopení kariérového vzdělávání najdeme např. v pracovním listu CKP Ten dělá to a ten zas tohle, který najdete níže v souborech ke stažení.

________

Otázkou je, jak se možnosti kariérového vzdělávání a tvorby portfolia promění vlivem probíhající revize rámcových vzdělávacích programů. Již dnes ale školy mají řadu možností, jak se tomuto tématu průřezově věnovat. Ve všech vzdělávacích oblastech můžeme s žáky probírat jejich provazbu na svět práce nebo konkrétní příklady z reálného světa využít jako učivo (např. jak konkrétně aplikuje chemické poznatky lékárník či zahradník, jak využívá fyzikální znalosti architekt nebo automechanik). Výuka je však také cenným zdrojem sebepoznávání (zkoumání vlastních kompetencí, hodnot, aspirací, atp.), které je klíčové nejen pro kariérový rozvoj žáků.

 

Zdroje:
ELGPN. (2015). ELGPN Glosář. ELGPN Tools No. 2. Praha: Centrum Euroguidance.
Hooley, T. (2012). How the internet changed career: framing the relationship between career development and online technologies. NICEC, 29, s. 3-12.
MŠMT. (2021). Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha, 2021.