Požadavky zaměstnavatelů

1. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Požadavky zaměstnavatelů

Pokud se rozhodujeme o volbě profesní cesty, potřebujeme spoustu informací. O sobě, o světě kolem, o možnostech, které máme, o trendech na trhu práce. Pro kvalitní rozhodování, se kterým budeme spokojení. A které nekončí volbou oboru, ale pokračuje neustále jako celoživotní proces.

Z hlediska úspěšného vstupu na trh práce je důležité vědět, jaké jsou potřeby a požadavky zaměstnavatelů. Ty je možné zjišťovat různými způsoby, od dotazování samotných zaměstnavatelů, nebo zprostředkovaně (informace z úřadů práce, personálních agentur, analýzou inzertní nabídky pracovních míst).

Klíčové kompetence jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti

Pojďme se podrobněji zaměřit na požadavky světa práce, zaměstnavatelů. Trh práce v České republice prochází neustále transformací, která s sebou přináší mimo jiné také změnu požadavků na velikost, objem a strukturu pracovní síly. A to nejen, co se týče kvalifikace. Ještě nedávno platilo, že základním požadavkem zaměstnavatelů byla odborná kvalifikace, vzdělání a praxe v oboru. V posledních letech se hodně mluví o klíčových kompetencích, což jsou měkké schopnosti, dovednosti, způsobilosti, přenositelné do různých profesí a kontextů. A přímo ovlivňující profesní i osobnostní rozvoj, životní spokojenost, uplatnění jedince ve
společnosti.

V období základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Více o kompetencích se dočtete například na webu Infoabsolvent.cz.

V současnosti máme k dispozici několik průzkumů, které realizoval Národní ústav pro vzdělávání nebo další subjekty pohybující se v oblasti vzdělávání a trhu práce. Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004–2007 a 2013 vyplývá, že zaměstnavatelé jsou méně spokojeni s připraveností absolventů škol. Z hlediska sledovaných kompetencí jsou podle názoru více než poloviny dotázaných zaměstnavatelů nedostatečně připraveni především absolventi učebních oborů – největší nedostatky se projevily v souvislosti s pěstováním vztahu k získání nových vědomostí a dovedností. Pokles v připravenosti je patrný i u absolventů s maturitním vzděláním, u této skupiny absolventů vidí zaměstnavatelé mezery především v rozvíjení vlastní odpovědnosti, komunikačních dovednostech, schopnosti řešit problém a v rozhodování – shodlo se na tom přibližně 60 % dotázaných zaměstnavatelů. Právě zde je prostor pro školní kariérové poradce, trénink měkkých dovedností by měl důležitou součástí kariérového poradenství a vzdělávání na školách.

O něco příznivější byla situace v případě absolventů vysokých škol. Zaměstnavatelé jsou s jejich připraveností nejspokojenější a z hlediska časového srovnání si vysokoškoláci pohoršili jen nepatrně. Zaměstnavatelé ovšem vidí u absolventů vysokých škol nedostatky v rozvíjení vlastní odpovědnosti, schopnosti samostatně se rozhodovat, řešit problém a vést. Více informací k průzkumu najdete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.

U středoškoláků je nejčastějším požadavkem zodpovědný přístup, u vysokoškoláků znalost angličtiny

Mezi nejčastějšími požadavky, které v roce 2019 podle dat společnosti Profesia.cz zadávaly firmy, které hledaly nové zaměstnance se středoškolským vzděláním, jsou zodpovědný přístup, komunikační dovednosti, praxe a samostatnost. Z toho vyplývá, že firmy stále častěji hledají ty, kteří umějí přemýšlet a jsou schopní se sami rozhodovat. Direktivní způsob vedení lidí se postupně vytrácí a je nahrazován důrazem na zodpovědnost za vlastní práci.

U vysokoškolských pozic se uchazeči neobejdou bez znalosti angličtiny. Zatímco u středoškoláků je tento požadavek až na 5. místě, vysokoškolských pozic je téměř
podmínkou a předpokladem přijetí. Další předpokládanou znalostí jsou základní IT dovednosti jako ovládání kancelářských programů typu MS Office. Mezi časté požadavky ale patří také komunikační dovednosti, analytické myšlení a příjemné vystupování.

Nejčastějším požadavkem zaměstnavatelů všeobecně, bez ohledu na vzdělání, jsou komunikační dovednosti a pracovní morálka. Zaměstnavatelé dále požadují schopnost učit se novým činnostem, ochotu se vzdělávat, nasazení, iniciativu, kvalitu práce, oddanost, loajalitu vůči firmě a pracovnímu týmu. Je jasné, že výše uvedené kvality jsou mnohdy obtížné pro lidi s rozsáhlou praxí, natož například pro absolventy, kteří ještě nemají dostatek praktických zkušeností. Neměli bychom se obávat výzev, hodně věcí se dá doučit, není třeba se bát riskovat, změna práce není v dnešní době nic mimořádného. Je potřeba věci zkoušet a hlavně na sobě neustále pracovat.

O tom, že očekávání zaměstnavatelů a absolventů se mohou velmi lišit, si přečtěte na stránkách Novinky.cz.