Priority kraje definované ve strategických dokumentech

2. červen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Priority kraje definované ve strategických dokumentech

Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství jsou stanoveny v koncepčních dokumentech, jejichž přehled se nachází v Analýze potřeb v území (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, 2019).

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2020 poskytuje základní strategii kraje pro celou oblast vzdělávání. Níže jsou zachycena opatření podporující předmětné prioritní téma.

Cíl C3: Rozvoj školských poradenských služeb
Opatření: 

C3.1 Zaměřit se v rámci školských poradenských služeb na zkvalitnění diagnostiky 
Podpora moderních diagnostických nástrojů zaměřených na vyhodnocení potřebnosti přiznaných podpůrných opatření.
C3.2 Akcentovat rozvoj kariérového poradenství 
Zaměření se na podporu a vzdělávání školních kariérových poradců. Podpora spolupráce škol, zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství při realizaci kariérového poradenství.

Cíl B4: Optimální struktura vzdělávací nabídky středních škol pro absolventy základních škol a její soulad s trendy rozvoje trhu práce 
Opatření:
B4.1 Zajistit optimální strukturu vzdělávací nabídky SŠ s důrazem na polytechnické obory a obory s potenciálem pro celoživotní vzdělávání
Zlínský kraj podpoří takové změny ve struktuře škol a oborů vzdělání, které budou korespondovat s potřebami a trendy směřování trhu práce a budoucím uplatněním absolventů. Bude pokračovat podpora polytechnicky zaměřených oborů a dále oborů s potenciálem pro celoživotní vzdělávání.
B4.2 Zajistit efektivitu disponibilních oborových kapacit při změnách ve vzdělávací nabídce SŠ 
Zlínský kraj bude při změnách v oborové nabídce dbát na efektivitu disponibilních kapacit SŠ. Nový maturitní obor bude možné zařadit nebo kapacitně posílit, pokud bude nahrazovat jiný aktivní obor. U učebních oborů bude zásadní parametr nezaměstnanosti absolventů.

Cíl B5: Rozvoj partnerské spolupráce mezi vzdělávací sférou a světem práce 
Opatření:
B5.1 Podporovat polytechnické vzdělávání a efektivní partnerskou spolupráci středních škol a zaměstnavatelů
Zlínský kraj bude podporovat spolupráci středních škol, základních škol a firem v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání a v oblasti kariérového poradenství, bude usilovat o modernizaci technického vybavení škol a realizovat systém „Podpora řemesel v odborném školství“.

Cíl B6: Soulad vzdělávací nabídky vyšších odborných škol s potřebami zaměstnavatelské praxe 
Opatření:
B6.1 Podporovat praktické zaměření vyššího odborného vzdělávání a rozvoj spolupráce se zaměstnavateli
Zlínský kraj bude podporovat rozvíjení spolupráce škol se zaměstnavateli ve všech oblastech vyššího odborného vzdělávání, zejména v oblasti praxe a budoucího uplatnění absolventů.
B6.2 Podporovat zdravotnické vzdělávání 
Zlínský kraj bude pokračovat v realizaci stipendijní podpory oboru Diplomovaná všeobecná sestra a obdobně podpoří obor Diplomovaná dětská sestra.

Cíl E3: Rozvoj kariérového poradenství ve školách ve Zlínském kraji 
Opatření:
E3.1 Zajistit dostatečnou dostupnost kariérového poradenství přímo ve školách a průběžně zlepšovat kvalitu poradenství
Zlínský kraj, prostřednictvím Centra kariérového poradenství a ve spolupráci s partnery, zejména IPS Úřadu práce ČR – krajské pobočky ve Zlíně, KHK ve Zlíně atd. podpoří vzdělávání pedagogických pracovníků v kariérovém poradenství v rámci akreditovaného vzdělávání a DVPP.
E3.2 Realizovat opatření na podporu prevence předčasných odchodů
V kariérovém a výchovném poradenství podpořit vzdělávání pedagožek a pedagogů zaměřené na získávání informací o podmínkách a nárocích vzdělávání na jednotlivých druzích a typech škol a na rozvoj dovedností identifikovat vzdělávací předpoklady žáků. Zpřístupnit školám již existující nástroje prevence jako Quo Vadis? a další, kterými ZK disponuje díky vlastní mezinárodní spolupráci.
E3.3 Ve spolupráci se sociálními partnery postupně vytvořit síť STEM expertů a využívat ji pro kariérové poradenství 
Koncept STEM expertů přenáší ZK z Velké Británie. Dobrovolníci z řad podniků, institucí, univerzit jsou proškoleni a poté přicházejí do škol, kde poutavým způsobem představují žákyním a žákům svou profesi, svůj obor. Cílem je zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů a matematiky v očích žákyň a žáků a podpora dívek v oblasti volby povolání ve vědě a technice.

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020

Specifický cíl A.1.1. Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů
Očekávané výstupy: 

  • spolupráce ZŠ a SŠ v regionu na výuce technických dovedností,
  • nabídka kvalitních volnočasových aktivit zaměřených na technické a přírodovědecké profese či obory (kroužky, letní školy či tábory), zvyšující se zájem dětí o tyto volnočasové aktivity

Specifický cíl A.1.2. Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol
Očekávané výstupy: 

  • regionální platforma spolupráce zaměstnavatelů, škol a jejich zřizovatelů a dalších partnerů ovlivňujících fungování trhu práce (např. formou Paktu zaměstnanosti), včetně fungování regionální observatoře trhu práce a konkurenceschopnosti,
  • realizace konferencí / kulatých stolů / diskusních panelů a obdobných aktivit mezi konkrétními školami (středními i vysokými) a zainteresovanými firmami,
  • funkční nástroje komunikace mezi firmami a vysokými i středními školami pro odborné praxe, stáže (žáků, studentů i pedagogů), podílení se odborníků z firem na výuce a slaďování kompetenčních modelů absolventů SŠ a VŠ s potřebami firem,
  • zvyšující se počet nabízených praxí a stáží a zvyšující se počet absolvovaných praxí a stáží žáků a studentů ve firmách ve Zlínském kraji.

Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje

Priorita 1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje
Ekonomika Zlínského kraje je charakteristická velkým podílem zpracovatelského průmyslu, jehož konkurenceschopnost je úzce spojena s dostupností a kvalitou pracovníků z technických oborů. Proto bude Pakt podporovat aktivity zaměřené na přibližování struktury, počtu a kvality absolventů technických oborů středního odborného vzdělávání požadavkům regionálního trhu práce. Zvláštní pozornost bude Pakt věnovat opatřením směřujícím k optimalizaci vzdělávací nabídky středních odborných škol v souladu se situací a trendy regionálního trhu práce, dále pak podpoře spolupráce zaměstnavatelů a škol při inovaci obsahu a zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy, včetně externí podpory této spolupráce poskytováním poradenských služeb a podporou síťování škol a firem. Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje přispěje ke zlepšení image technického vzdělávání a zvyšování zájmu nejmladší generace o technické vzdělávání v kraji. Rozvoj polytechnického vzdělávání bude podpořen identifikací a maximalizací využití dostupných prostředků na podporu aktivit pro rozvoj technického myšlení v mateřských školách a na základních školách (např. renesance školních dílen, technické kluby, soutěže). Pakt podpoří kariérové poradenství prostřednictvím zvýšení dostupnosti informací o požadavcích trhu práce pro kariérové a výchovné poradce, žáky a rodiče.

Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji

Opatření B.3 Podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Zlínský kraj bude přímo řešit rozvoj trhu práce primárně v oblasti svých kompetencí (zejména školství, sociální záležitosti, činnost příspěvkových organizací kraje, iniciace případných legislativních změn na úrovni státu atd.) ve vazbě na rozdělení rolí danou paktem zaměstnanosti. Koordinace aktivit kraje ve vztahu k trhu práce bude v kompetenci Odboru strategického rozvoje.