Příprava online kariérového portfolia jako výuková aktivita

22. listopad 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Petr Chaluš
Příprava online kariérového portfolia jako výuková aktivita

Mezi důležité cíle vzdělávání patří i připravenost žáků na budoucnost, na přechod na další vzdělávací stupně a na trh práce. Práce s online kariérovým portfoliem ve škole může pomoci se naučit poznávat své dovednosti, plánovat jejich rozvoj, umět je prezentovat. Může také podpořit žáky při rozhodování o další vzdělávací dráze, rozvíjení zájmů i mimo školu, řízení vlastního učení ve škole vztažené k životním a kariérovým cílům.

Cílem tohoto článku je popsat model do výuky, jak jednoduše pojmout přípravu online kariérového portfolia, kde se žáci mohou učit s portfolii pracovat. Výuková aktivita obsahuje i metodiku sebehodnocení své dovednosti portfolio tvořit a úrovně kariérové kompetence. Tato výuková aktivita je vhodná například na druhém stupni základní školy, s úpravami ji lze realizovat i na prvním stupni nebo na střední škole.

Kontext kariérového portfolia v rámci RVP a digitalizace

V rámci RVP lze na základní i střední škole pracovat s kariérovým portfoliem v kontextu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Příklad očekávaného výstupu RVP ZV: „Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy“. Práce s portfoliem také podporuje rozvoj pracovní kompetence, kompetence k učení a dalších kompetencí, které jsou součástí RVP. V rámci kompetence pracovní například „využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost“ a „činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření“. V rámci kompetence k učení je to například „sebereflexe procesu učení a jeho výsledků“. Práce s portfoliem umožňuje také propojení s kariérovým poradenstvím ve škole.

V rámci revize RVP ZV v digitální oblasti je vytvářena metodická podpora pro rozvoj digitální kompetence v oblasti Člověk a svět práce: Člověk a svět práce – 2. stupeň | revize ICT RVP v ZV (edu.cz).

„Žáci využívají různé digitální technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě či při sebehodnocení a sebeprezentaci. Speciálním nástrojem kariérového rozvoje žáka je jeho osobní portfolio dovedností, zkušeností, zájmů a úspěchů, které si sestavuje v digitální podobě.“

Absolvent základní školy by měl umět „sestavit své kariérové portfolio v digitální podobě a prokázat v modelových situacích schopnost sebeprezentace při vstupu na trh práce“.

Jak lze začlenit online kariérové portfolio v rámci kurikula, souvislosti s celkovým využitím portfolií ve škole, a příklady různých jeho podob se můžete inspirovat v dalším článku Online kariérové portfolio jako součást školního kurikula na Metodickém portálu RVP.CZ.

Model výukové aktivity – příprava online kariérového portfolia

Cílem výukové aktivity je naučit se pracovat s kariérovým portfoliem a rozvinout své kariérové kompetence. Časový rozsah je velmi variabilní, minimální rozsah je 2 x 45 min. V první fázi aktivity je důležitý dostatek času na porozumění účelu portfolia a jeho struktury. V další fázi pak přípravná práce s pracovním listem a sebehodnocení. Ideálně aktivita navazuje na předchozí aktivity žáků v oblasti sebepoznání a přemýšlení o další vzdělávací a profesní dráze.

1) Úvod do práce s kariérovým portfoliem

Diskuse nad tématem, k čemu nám může být užitečná tvorba portfolia v životě. Například portfolio je nástrojem, který nám může pomoci mít přehled o svých dovednostech a plánovat jejich rozvoj a vlastní budoucnost. A také nám může pomoci své dovednosti a zkušenosti prezentovat. Známe nějaké příklady ze svého okolí? Jaké mohou být výhody digitalizované podoby portfolia a jak s ním lze pracovat?

2) Příprava struktury online složek portfolia

Složky portfolia lze tvořit ve struktuře spojené se základními otázkami, které mohou pomoci při tvorbě portfolia. Varianta pro začátek tvorby kariérového portfolia může být vytvoření například těchto kategorií, které mohou být základem složek a mohou být vztažené k základním otázkám. Názvy a počet kategorií a složek lze upravovat, v tomto modelu první čtyři kategorie směřují k evidenci, uvědomění a prezentaci, následující tři ke kariérovému plánování a rozhodování.

 • ZÁJMY
 • ÚSPĚCHY
 • DOVEDNOSTI
 • SILNÉ STRÁNKY
 • SNOVÁ BUDOUCNOST
 • PLÁN
 • ZDROJE A PŘÍLEŽITOSTI

3) Základní otázky a debata nad částmi portfolia

Otázky pro žáky důležité při přípravě portfolia lze shrnout v jednom pracovním listu a odpovědět si na ně. Nejdříve je vhodná diskuse ke všem otázkám v pracovním listu, například ve dvojících a pak společně v širší skupině.

Přehled doplňujících otázek pro učitele dle kategorií a příklady odpovědí, které lze pro inspiraci představit žákům.

—-

ZÁJMY

Otázka: Jaké jsou moje zájmy, co mě baví?

 • Co všechno mohou být například zájmy?
 • Jak zjistím, co jsou moje zájmy?
 • Co mě baví ve škole se učit, co se rád dozvídám ve škole i jinde?
 • Čím přesně mi aktivita, která mě baví, dělá radost?

Příklad odpovědi: „Baví mě sport, mám tam kamarády.“

ÚSPĚCHY

Otázka: Jaké mám úspěchy, co se mi povedlo?

 • Co jsou například úspěchy?
 • Jak zjistím, co jsou moje úspěchy?
 • Jaké mám úspěchy ve škole i jinde v zájmových činnostech, v rodině ve volném čase?
 • V čem přesně se mi ta určitá aktivita povedla?
 • Jak jsem to dokázal?
 • Jak jsem to poznal, že je to úspěch?
 • Jaký byl ten zážitek?

Příklad odpovědi: „Povedl se mi obrázek, který je vystavený, a zaujal několik lidí.“

DOVEDNOSTI

Jaké mám dovednosti, co všechno umím?

 • Co jsou například dovednosti?
 • Jak zjistím, co jsou moje dovednosti?
 • Jaké dovednosti rozvíjím ve škole a jaké mimo školu?
 • Jak jsem je získal a jak se pozná, že to umím?

Příklad odpovědi: „Umím cizí jazyk, dokázal jsem odpovědět, když se mě cizinci ptali na cestu.“

SILNÉ STRÁNKY

Jaké mám silné stránky, v čem jsem dobrý?

 • Co jsou například silné stránky?
 • Jak zjistím, co jsou moje silné stránky?
 • Co mi dobře jde ve škole, mimo školu a jaké vlastnosti mám, které mi to umožňují?
 • Kde všude ty silné stránky využívám?

Příklad odpovědi: „Dokážu říct svůj názor, který používám při diskusích ve škole.“

SNOVÁ BUDOUCNOST

Moje sny, co bych si přál v životě, studiu a práci?

 • Co mohou být například životní sny?
 • Jak zjistím, co jsou moje sny, životní přání?
 • Jaký by byl ideální den v mém životě v budoucnosti?
 • Co by v mém životě bylo? Co budu umět? Co budu dělat? Jakou práci?
 • Kdo bude v mém životě? Jaký bude okolní svět?

Příklad: „Budu mít přátele, cestovat, pomáhat druhým a pracovat v přírodě.“

PLÁN

Můj plán, v čem se chci rozvíjet?

 • Co můžu udělat pro svou snovou budoucnost?
 • Jak se tvoří plán?
 • Jak mi plán pomůže k mému snu?
 • Jaký je můj cíl?
 • Proč je to důležité?
 • Co se chci naučit a k čemu mi to bude?
 • Jaké dovednosti chci mít?
 • Jak to udělám?
 • Moje kroky, jak to udělám? Co udělám jako první, co bude následovat dále?

Příklad odpovědi: „Chci umět malovat a používat grafické programy na počítači. Zjistím si informace o středních školách, kde budu moci rozvíjet své zájmy.“

ZDROJE A PŘÍLEŽITOSTI

Co mě zaujalo za možnosti a co mě může podpořit?

 • Co mě zaujalo za možnosti, co dělat?
 • Jaké zajímavé informace o vzdělávání a práci jsem zjistil?
 • Co se děje kolem mě, do čeho se mohu zapojit?
 • Kdo mi může pomoci?
 • Kde se můžu poradit?
 • S kým můžu spolupracovat?

Příklad odpovědi: „Povídám si s kamarádem o našich zájmech a o budoucnosti. Uložil jsem si video práce v přírodě.“

4) Podklad pro tvorbu pracovního listu k přípravě portfolia

ZÁJMY – co mě baví?

ÚSPĚCHY – co se mi povedlo?

DOVEDNOSTI – co všechno umím?

SILNÉ STRÁNKY – v čem jsem dobrý?

SNOVÁ BUDOUCNOST – co bych si přál v životě, studiu a práci?

PLÁN – v čem se chci rozvíjet?

ZDROJE A PŘÍLEŽITOSTI – co mě zaujalo za možnosti a co mě podpoří?

5) Podklad pro sebehodnocení žáka po zpracování pracovního listu k přípravě portfolia

Může mi pomoci takto připravené portfolio

 • při rozvíjení zájmů a dovedností?
 • v přípravě na budoucí život?
 • v rozhodování o dalším vzdělávání a práci?
 • ve směřování k životní spokojenosti?

Posuď u každé otázky odpověď: „ano“ – „částečné ano“ – „ne“.

Vyber v tabulce vždy jednu z těchto tří možností a označ ji tučně.

Stačí, když odpověď splňuje alespoň jeden ze čtyř výše vyjmenovaných bodů.

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.rvp.cz