Propojení kariérního poradenství s výukou českého jazyka

16. únor 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Libuše Tomanová
Propojení kariérního poradenství s výukou českého jazyka

Tento článek směřuje k možnostem propojení poradenského procesu s výukou ve škole. Chci zde nabídnout inspiraci pro propojení základního tématu kariérového poradenství s českým jazykem, konkrétně slohovou prací.

Základní otázky, které si během života všichni klademe, jsou patrně stejné, jako si kladli starověcí lidé v době před Kristem. „Co je to život?“ „Jak ho můžeme žít?“ „Proč tu jsem?“ „Co dělám?“ „Jaký je můj cíl/poslání?“ „Jaký to všechno má smysl?“

Zejména pro plánování vlastní kariéry a uvědomování si vlastní hodnoty vnímám jako velmi užitečné se nad těmito otázkami zamýšlet. Odpovědi na tyto otázky budeme mít každý z nás jiné. A žádná z odpovědí není špatná.

Sloh v hodinách českého jazyka představuje jednu z možností, kde se každý sám může vyjádřit a psaním zhmotnit své myšlenky na dané téma. Psaní úvah v rámci hodin slohu, tak představuje vhodnou příležitost k zamyšlení se nad životem, prací a naší úlohou ve světě. Pokud k ní přidáme následnou diskuzi a práci se zapsanými myšlenkami, můžeme tak získat další podpůrný nástroj pro kariérové směřování žáků

Níže najdete popis techniky a praktický postup, jak můžete slovní úlohu studentům zadat a nápady jak s ní dále pracovat.

Můj pohled na život a práci

Cíl

Cílem této techniky je podpořit vlastní přemýšlení o životě a práci, vydefinování individuálních důležitých hodnot a vytvoření základního rámce pro vlastní jedinečnou kariérní cestu.

Obsah

1. Prvním krokem je napsání dvou krátkých úvah (nejlépe v časovém odstupu). Pro zadání těchto úvah můžete studentům poskytnout doplňující otázky, které mají podnítit jejich přemýšlení o daném tématu. Sami si pak mohou vybrat, které z nich jim přijdou důležité a na které v rámci svých úvah budou odpovídat. Je nutno zdůraznit, že neexistuje špatná odpověď, jde o popis vnímání z vlastního úhlu pohledu.

Jak vnímám práci?

První úvaha se týká vašeho pohledu na práci. Co je to práce? K čemu podle vás práce slouží? Co z práce dělá dobrou práci? Jak s ní souvisejí peníze, zkušenosti, rozvoj, naplnění, služba lidem, učení, dovednosti, nadání, životní standard? To vše můžete zahrnout, ale jde o sepsání toho, co je pro vás důležité. Nejde o to, jakou chcete dělat práci, ale proč chcete pracovat. Jde o filozofické pohledy, k čemu práce je a co znamená.

Jak vnímám život?

Vnímání života je pak souhrn vašich úvah o světě a jeho fungování. Nejdůležitější je sepsání všech hodnot a názorů, na kterých stojí vaše vnímání a chápání života a světa. Proč tu jsem? Co dává životu smysl? Co jej dělá užitečným? Jak se jako jedinec spojujete s ostatními v rodině, skupině, komunitě, světě? Jak souvisí peníze a úspěch se spokojeným životem? Co je dobré a co špatné? Existuje nějaká vyšší síla, Bůh nebo něco takového, pokud ano, jaký vliv to má na váš život? Jakou úlohu mají v životě radost, smutek, spravedlnost, nespravedlnost, láska, mír, spory?

Pro někoho bude Bůh nepodstatný, pro někoho stěžejní. Výsledná úvaha se nehodnotí, je neutrální, uvedené otázky jsou připravené jako podněty pro vlastní přemýšlení. Jen na vás, na které z nich se pokusíte odpovědět. Neexistují žádné špatné odpovědi. Můžete si přidat i své vlastní další otázky.

2. Slaďování pohledů na práci a život

Následným krokem je v rámci kariérního poradenství (či kteréhokoliv vhodného předmětu) nechat každého studenta pročíst si své úvahy a vybrat ty prvky, které jsou spolu v souladu. Tímto souladem podporujeme a vylepšujeme schopnost žít vědomě konzistentní a smysluplný život, kde je soulad v tom, kým jsme, v co věříme a co děláme. Tedy, že žijeme v souladu se svými hodnotami. Propojení těchto aspektů výrazně přispívá k vyššímu povědomí o sobě samotných a poznání, kdy se v práci či budoucím pracovním směřování ubíráme správným směrem.

Pro bližší definování poslání může být velmi užitečné hledat: 

  • ve kterých bodech se názory a pohledy na život a názory a pohledy na práci vzájemně doplňují,
  • kde si naopak odporují,
  • zda například jeden pohled určuje druhý a jakým způsobem.

Výsledky této úvahy mohou být velmi přínosným a pevným základem pro stanovení osobní a pracovní vize.

Přínosy

Sepsání vlastního pohledu na práci a život napomáhá vytvoření vlastní jedinečné cesty. Je mnoho lidí, kteří nám říkají, co máme dělat, nebo kým máme být. V našem okolí je mnoho vzorů, které nám ukazují, jak máme žít. Tato technika tedy podporuje uvědomování si vlastních hodnot, což podporuje žití vlastního života namísto modelů cizích životů.

  • Zmenšuje se pravděpodobnost volby povolání a budoucího pracovního uplatnění podle toho, co od nás očekává okolí.
  • Naopak se zvětší zaměření na svou vlastní cestu.
  • Podpora vyjádření vlastních názoru, uznání a respekt ze strany druhých.

Kdy použít?

Kdykoliv v průběhu studia a následně i při zaměstnání, kdy měníte svou situaci a začínáte se věnovat novému cíli nebo přemýšlíte nad tím, co děláte v konkrétním zaměstnání. Zastavte se a zorientujte se v základních hodnotách. Životní hodnoty vytvářejí základní rámec pro nalezení vašeho poslání a vhodné profese.

Může být taky zajímavé toto cvičení provést opakovaně s odstupem několika let. Názory na práci i život se mění a do popředí vystupují jiné hodnoty.

Technika bude užitečná zejména na počátku poradenského procesu, jako výchozí bod a rámec přemýšlení o současném stavu i budoucím uplatnění.