Průvodce pro (školní) kariérové poradce

9. květen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Průvodce pro (školní) kariérové poradce

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vydalo publikaci Průvodce pro (školní) kariérové poradce, která začínajícím i zkušeným kariérovým poradcům a poradkyním nabízí spoustu inspirace, prostor pro úvahy a zamyšlení nad vlastní poradenskou praxí.

Východiskem pro publikaci byl mezinárodní projekt NICE, na kterém se podíleli vzdělavatelé kariérových poradců z 28 evropských zemí. Jedním z výstupů projektu je návrh vzdělávacího programu pro kariérové poradce, který se mj. opíral o popis šesti profesních rolí, které by měli poradci naplňovat. Popis těchto rolí se stal volnou inspirací pro první část této publikace.

V rámci průvodce se autorky pokusily přiblížit tyto role kariérovým poradcům na základních a středních školách; nejprve je pozvat ke zhodnocení vlastní kariéry, která slouží jako odrazový můstek pro praxi samotnou; dále jim představit příklady naplňování profesních rolí ve školním kontextu; a následně je inspirovat k úvahám o vlastní poradenské praxi v kontextu jednotlivých profesních rolí.

Druhá část metodiky obsahuje konkrétní možnosti spolupráce s dalšími aktéry kariérového rozvoje žáků – s rodiči, pedagogy či zaměstnavateli.

Obsah Průvodce pro (školní) kariérové poradce

Úvod
Jak s průvodcem pracovat

Část I. Profesní role kariérového poradce

Poskytování informací 
Zhodnocování 
Kariérové poradenství 
Kariérové vzdělávání 
Řízení poradenských služeb 
Intervence sociálních systémů 
Profesionalita 

Část II. Spolupráce při realizaci školního kariérového poradenství

Jak mohu podpořit zapojení rodičů? 
Rodiče do škol
Exkurze na pracovišti
Společný projekt pro žáky a jejich rodiny
Rozhovor s rodiči / rodinnými příslušníky
Komunikace s rodiči
Jak mohu spolupracovat s vedením školy a ostatními pedagogy? 
Společné kariérové poradenství
Mezipředmětová spolupráce
Jak mohu spolupracovat s ostatními organizacemi? 
Kontaktování poradenských pracovišť
Návštěva škol
Spolupráce s dalšími organizacemi
Kontakt s dalšími odborníky

Závěr
Slovníček pojmů
Použitá literatura a zdroje

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497