Psychická odolnost, co to je a jak ji posilovat

21. listopad 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Psychická odolnost, co to je a jak ji posilovat

Psychická odolnost je to, co bychom si přáli mít, abychom byli schopni žít vyrovnanější a radostnější život. Zejména v dnešní turbulentní a neustále se měnící době. Být nezdolný znamená umět se vyrovnávat se zátěžovými situacemi, změnami, nejistotou, iniciovat změny, dokázat se přizpůsobit prostředí, novým okolnostem, situacím. Zvládat jednání s nepříjemnými lidmi, nehroutit se z každé maličkosti a zůstávat v nadhledu. Psychická odolnost zahrnuje síly člověka, které jej uschopňují ke zvládání rozmanitých životních situací. Jedná se o velmi užitečnou osobnostní charakteristiku, základní kompetenci dospělého člověka, která je do jisté míry vrozená, ale je možné ji trénovat, upevňovat a posilovat.

Psychická odolnost úzce souvisí se zdravím v širokém slova smyslu. Pojem zdraví vymezuje organizace WHO (World Health Organization – Světová zdravotnická organizace) jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. Problém může být v tom, že podle této definice WHO se dá klasifikovat 70–95 % lidí jako nezdravých.

Způsoby zvládání stresu

V přístupu ke stresovým situacím rozlišujeme dvě základní reakce – obrannou a zvládací. 

Obranné mechanismy představují spíše neadaptivní způsoby vyrovnávání se se stresem, slouží k pasivnímu vyhýbání se zátěžovým situacím (např. rigidita, popírání, vytěsnění, sebeobviňování, obviňování druhých lidí).

Copingové strategie jsou oproti tomu přizpůsobivé, akční způsoby vyrovnávání se se stresem, probíhají na vědomé úrovni. Mají protektivní (ochranné) účinky na duševní zdraví jedince a jsou orientovány na aktivní řešení stresových situací. Mezi copingové strategie patří např. vyhledávání informací, plánování, pozitivní reinterpretace (jiné vyjádření a pojmenování problému), obrat k náboženství, vyhledávání sociální podpory, rozptýlení, snižování napětí, projevení emocí a smysl pro humor.

Jak můžeme podpořit naši psychickou odolnost

Existuje mnoho cest a způsobů. Je možné rozvíjet a prohlubovat takové vlastnosti, schopnosti a dovednosti jako je optimismus, pozitivní myšlení, přijímání věcí, které nemůžeme ovlivnit, samostatnost, zdravé sebevědomí, zaměření na řešení a utváření budoucnosti, vytrvalost, převzetí odpovědnosti za sebe sama. Velmi důležité je pracovat na poznání sebe sama, naučit se zacházet se zvládacími strategiemi. Vyzkoušet můžeme konkrétní techniky, které lze trénovat, jako jsou relaxace, meditace, imaginace. Důležitý je i správný životní styl, pestrá strava, pohyb, dostatečný spánek, aktivní trávení volného času, koníčky. A naprosto zásadní je mít v pořádku mezilidské vztahy, vztahy k sobě i druhým lidem. 

Nečekejme rychlá  instantní řešení. Také chyby a prohry jsou přirozenou součástí života. Nezapomeňme, že psychická odolnost se z dlouhodobého hlediska rozvíjí procesem učení, přijímání nových poznatků, osvojováním si nových dovednosti, a to zejména prostřednictvím drobných a dlouhodobých kroků v každodenním životě. 

Další tipy naleznete v článcích Jak trénovat psychickou odolnost, Naučte se pracovat na své psychické odolnosti a v mnoha dalších, které jsou volně dostupné na internetu.