Rozvoj kariérového poradenství ve Zlínském kraji

1. březen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Rozvoj kariérového poradenství ve Zlínském kraji

V pracovním procesu stráví člověk většinu života. Proto je volba povolání a s tím související životní spokojenost, životní styl i způsob trávení volného času včetně osobního růstu, angažovanosti a iniciativy velmi významná. 

Úlohou kariérového poradenství ve školách je dovést žáky a rodiče k reálnému náhledu na schopnosti a studijní předpoklady dětí a studentů a toto poradenství pak co nejvíce individualizovat tak, aby se zmírnily možnosti dalšího výukového nebo pracovního selhání v dalším studijním a pracovním životě.

Škola jako první systematický poskytovatel kariérového poradenství by měla pomoci žákům orientovat se v informacích, správně je vyhodnocovat a třídit, umět se správně ptát, naučit se řešit obtížné situace a konflikty, umět se správně rozhodnout, domluvit se. Pomoci žákům a studentům identifikovat, v čem jsou dobří a orientovat se v možnostech, které život mimo školu nabízí.

Zhodnocení současného stavu

Praxe v oblasti kariérového poradenství je různorodá. Služby kariérového poradenství nejsou kontrolovány z hlediska věcného a odborného. Není nastavena podpora školních kariérových poradců, převážně kariérové poradenství vykonávají výchovní poradci. Chybí finanční prostředky na tuto oblast i lidské zdroje. Služby školních psychologů a speciálních pedagogů nejsou poskytovány v odpovídající míře a většinou bez adekvátního ohodnocení.

Pro všechny typy škol regionu Zlínského kraje bylo otevřeno Centrum kariérového poradenství. Toto centrum realizuje akreditované vzdělávání kariérových pracovníků, poskytuje individuální konzultace pedagogům, vytváří metodiku pro školní kariérové poradce, databázi škol a poradců včetně informační platformy zaměřené na klíčové témata kariérového poradenství. Pedagogům škol poskytuje informace, vzdělává je, zprostředkuje nabídku diagnostiky pro žáky a studenty a komplexní poradenství.

Přehled koncepčních dokumentů

Strategie Evropa 2020
2. Inteligentní růst – (hospodářství založené na znalostech a inovacích, udržitelný růst, růst podporující začlenění)
(opatření: Provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce)
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
(cíl 3.1.7: Individualizovat nabídku poradenských služeb)
Nová opatření na podporu odborného vzdělávání
(opatření: 1 až 5 v rámci cíle I – Motivovat žáky základních škol k výběru oborů středního vzdělání na základě jejich zájmu a schopností a žáky středních a vyšších odborných škol k pozitivnímu vztahu ke zvolenému oboru v procesu přípravy na povolání i k dalšímu vzdělávání)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016
(opatření: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství ve Zlínském kraji)
Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje
(priorita 1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje)
Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji
(opatření B. 3.: Podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů)
Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020
(specifický cíl A.1.1.: Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů, A.1.2. Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol)
Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství 2013
Akční plán práce 4.0
(podpora kariérového poradenství ve školách, spolupráce podniků a škol, příprava na změny)

Aktivity realizované ve školách dle výsledků dotazníkového šetření

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2018), jehož respondenty byli ředitelé a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynula následující zjištění:
Organizování besed, exkurzí realizovalo 90 % škol, následují individuální konzultace, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce se zaměstnavateli, zapojení odborníků do výuky, informace, realizace odborného výcviku, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, spolupráce s rodiči v 66 % škol. Školní poradenská pracoviště v 77 % spolupracují s výchovným (kariérovým) poradcem. S externími subjekty spolupracuje 46 % škol. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství využilo 43 % škol a 42 % škol si připravuje materiály pro kariérové poradenství ve své škole. Při srovnání s jinými kraji Zlínský kraj více spolupracuje s externími subjekty včetně realizace odborného výcviku.

Zdroj: Analýza potřeb v území, 2019