Sebepéče (nejen) pro kariérové poradce a poradkyně

13. říjen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Sebepéče (nejen) pro kariérové poradce a poradkyně

Dne 10. října jsme si připomněli Světový den duševního zdraví, jehož cílem je zejména osvěta napříč společností. Také v našich školách toto téma získává čím dál více pozornosti. Rozšiřuje se i škála online platforem, které se tématu duševního zdraví věnují.

V rámci činnosti Centra kariérového poradenství jsme zmapovali následující zdroje podporující wellbeing na školách nebo preventivní programy pro žáky a pedagogy k podpoře duševního zdraví:

  • Tipy pro péči o duševní zdraví – web Opatruj se (vhodné pro žáky, pedagogy, rodiče i veřejnost).
  • Preventivní programy a zdroje – web Nevypusť duši (např. infografiky pro žáky).
  • Dostupná první pomoc při duševních obtížích – aplikace Nepanikař.
  • Podpora wellbeingu na školách – výstupy Partnerství pro vzdělávání 2030+.
  • Rozvoj duševní gramotnosti – program Všech pět pohromadě (připravil Národní ústav duševního zdraví).

V rámci revize RVP jsou snahy wellbeing žáků postupně dostávat i do kurikula, viz např. dokument Hlavní směry revize RVP pro ZV (2022). Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život (Partnerství pro vzdělávání 2030+). Podporu wellbeingu na školách je tedy nutné kontinuálně podporovat u všech aktérů vzdělávání.

Péče o sebe

Péče o sebe by měla být součástí profesní praxe pedagogů i dalších pomáhajících pracovníků. E-learning Kariérové poradenství pro 21. století se věnuje mj. prevenci syndromu vyhoření. Inspiraci pro sebepéči nabízí např. publikace Evropské kontaktní skupiny Spokojený kariérový poradce nebo Životem s lehkostí, která je zaměřená na budování odolnosti.

Balancování, rovnováha mezi různými složkami života (práce, volný čas, vztahy, apod.), ale i mezi různými dimenzemi našeho já (psychické, fyzické, sociální, spirituální) se zdá být významná pro pocit osobní pohody. Zásady pro snížení nadměrného stresu pedagogů nabízí také materiál Národního ústavu duševního zdraví:

  • Reflexe příčin stresu;
  • Stanovení priorit;
  • Dechová cvičení;
  • Hezké chvíle v životě;
  • Zdravý životní styl.

Jako pedagogové, poradci nebo další pomáhající profese, využíváme sami sebe jako „pracovní nástroj“. Naše práce vyžaduje výkony na úrovni kognice, ale i na úrovni emocí a sociálních vazeb. Právě s tzv. „vnitřním nastavením“ poradců – s jejich myšlenkami, hodnotami, tělesným vědomím, sociálním postavením, osobní životní situací a dalšími individuálními aspekty – pracuje metodika Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika. Prakticky se s tímto přístupem můžete seznámit na workshopu Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, který se uskuteční ve Zlíně 31. 10. 2023 od 10:00.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.