Sehnal/a jsem práci v zahraničí, co teď

17. červenec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Martina Němcová
Sehnal/a jsem práci v zahraničí, co teď

Gratulujeme! Nyní si musíte udělat přehled záležitostí, které je třeba vyřídit bez ohledu na to, do jaké země cestujete. V tomto úvodu najdete přehled toho nejdůležitějšího, na co byste měli pamatovat, než odcestujete. Jednotlivé kroky se samozřejmě mohou lišit, zejména v závislosti na cílové zemi a délce pobytu.

Je zde zásadní rozdíl v tom, zda Vaše cílová země je členskou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, či zda cestujete do Švýcarska, protože tyto země mají poněkud jiný, jednodušší režim, nebo míříte mimo tyto členské státy. Nicméně, zde přinášíme ty zásadní záležitosti, jejichž řešení Vás před odjezdem nemine: přístup na pracovní trh, registrace pobytu, povolení k pobytu, víza, zdravotní a sociální pojištění, uznávání kvalifikace a vzdělání, finance a daně, řidičský průkaz, bydlení. Ať už cestujete kamkoliv, tyto dokumenty si vezměte s sebou: občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz zdravotního pojištění, doklady o vzdělání a kvalifikaci (např. jazykové zkoušky, dokumenty o odborné způsobilosti), řidičský průkaz, bankovní informace.

Našli jste si zaměstnání v členské zemi EU/EHP či ve Švýcarsku

Díky členství České republiky v Evropské unii máme v oblasti pohybu, práce a pobytu na území jiných členských státu velmi zjednodušený režim. Při respektování několika základních pravidel se můžete po EU/EHP a ve Švýcarsku takřka volně pohybovat, ucházet se o zaměstnání, usadit se v zemi dlouhodobě a ještě si nechat dobu zde odpracovanou započítat do potřebné doby pro nárok na starobní důchod v ČR. Vezměte ale prosím v úvahu, že ne všechny záležitosti spojené s přesunem za prací do jiného členského státu jsou Evropskou unií sjednoceny, například daňové systémy jsou plně v kompetenci jednotlivých členských států a Česká republika tuto záležitost řeší v mezinárodních smlouvách, které má s většinou zemí uzavřeny. Aby svým občanům Evropská unie usnadnila pohyb po svém území, zavedla ve všech svých členských zemích službu EURES (European Employment Services). Služba EURES funguje i ve státech EHP a ve Švýcarsku. Poradci EURES sídlí na úřadech práce a jsou připraveni pomoci s jakoukoliv záležitostí týkající se hledání práce v členských zemích. Pokud si nebudete vědět rady s jakýmkoliv aspektem Vašeho přesunu za prací do jiného členského státu, doporučujeme kontaktovat EURES poradce na nejbližším úřadu práce.

Pracovní povolení

Od 1. 5. 2011 nepotřebují občané ČR pracovní povolení v žádné členské zemi. Do tohoto data uplatňovaly některé členské státy takzvaná přechodná opatření, která měla zamezit nekontrolovanému přílivu občanů z “nových členských zemí” na jejich pracovní trhy. Toto přechodné opatření nevylučovalo možnost ucházet se o zaměstnání v této zemi, ale zaměstnavatel musel před uzavřením pracovní smlouvy vyřídit pro svého zaměstnance pracovní povolení. Tato situace ale nyní již odpadá. Některé země mají zaveden systém registrace, takže ačkoliv nebudete potřebovat pracovní povolení, měli byste se registrovat pro účel zaměstnání. Konkrétní informace získáte u svého zaměstnavatele anebo u EURES poradce na úřadu práce.

Vstup a pobyt na území jiného členského státu

Jako občan/občanka Evropské unie máte právo volného pohybu a z tohoto důvodu nemusíte mít pro vstup na území jiného členského státu vízum nebo povolení k pobytu. Pokud nemáte v úmyslu pobývat v jiné zemi EU déle než 3 měsíce, pak vám stačí cestovní pas nebo občanský průkaz. Hostitelská země je ale oprávněna požadovat ohlášení Vašeho pobytu příslušným úřadům (většinou oddělení cizinecké policie nebo obecnímu úřadu). Toto oznámení bývá automatické, ubytujete-li se např. v hotelu. Pokud plánujete zůstat v zemi déle než 3 měsíce, měli byste se registrovat za podmínek stanovených v zemi, v níž se nacházíte. Příslušné úřady jsou oprávněny vyžadovat po vás potvrzení o zaměstnání, ale i jiné dokumenty, např. důkaz, že máte dostatečné finanční zdroje a zdravotní pojištění. Obratem byste měli dostat osvědčení o registraci.

Uznávání kvalifikací

Také oblast odborných kvalifikací je pro účely výkonu povolání do jisté míry upravena právním rámcem EU. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací se týká většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem stanoveny určité kvalifikační požadavky – tzv. regulovaná povolání. Zjistěte si, zda ve Vaší cílové zemi patří povolání, které zde chcete vykonávat, k těm regulovaným. Pokud ano, musíte požádat odpovědnou instituci v cílové zemi o uznání odborné kvalifikace. Touto odpovědnou institucí bývají nejčastěji příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována. K oprávnění vykonávat regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory. Řízení o uznání kvalifikace ministerstvo zahájí na základě Vaší žádosti. Výsledkem tohoto procesu je rozhodnutí, zda máte dostatečné znalosti a schopnosti k výkonu konkrétního povolání nebo činnosti.

Pracovně právní záležitosti

Mějte na paměti dvě základní záležitosti: Za prvé, ve chvíli, kdy opustíte Českou republiku a začnete pracovat v jiném členském státě, vztahují se na Vás právní předpisy členského státu, v němž se nachází sídlo nebo místo podnikání vašeho zaměstnavatele. Za druhé, je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu Vašeho občanství. Zaměstnavatel nemůže odůvodnit porušování pracovně právních předpisů tím, že nejste občan dané země. Proto, než nastoupíte do zaměstnání, zajímejte se o pracovně právní předpisy dané země. Jaké podstatné náležitosti má mít pracovní smlouva. Existuje v dané zemi minimální mzda a kolik činí? Za jakých podmínek máte nárok na dovolenou? Tyto záležitosti jsou v každé členské zemi jiné, a proto se musíte sami zajímat o svou cílovou zemi. Vhodné je také kontaktovat poradce EURES.

Sociální a zdravotní pojištění

Se vznikem pracovního poměru se většinou pojí také odvody do systémů zdravotního a sociálního pojištění. Obvykle podléháte právním předpisům o zdravotním a sociálním pojištění pouze jednoho členského státu, a to státu, ve kterém pracujete. Na základě příslušných právních předpisů máte tedy nárok čerpat dávky a zdravotní péči v tomto státě. Zdravotní pojištění: Kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu v ČR, kde Vám sdělí, jak se odhlásit a opětovně (po návratu domů) přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Sociální zabezpečení: Informace o podmínkách sociálního zabezpečení vám mohou podat na okresní správě sociálního zabezpečení v ČR nebo na úřadech sociálního zabezpečení v cílové zemi. Jednotlivé instituce sociálního a zdravotního pojištění členských států mezi sebou komunikují prostřednictvím tzv. evropských formulářů. O potřebě některého z formulářů byste se měli dozvědět od pracovníků kompetentních úřadů. Starobní důchod: Jste-li pojištěncem v některém z členských států, pravděpodobně získáváte do budoucna také nárok na starobní důchod ze systému důchodového pojištění dané země. V každém případě si uchovávejte originály veškerých dokladů o Vaší pracovní činnosti a pojištění v zahraničí – pracovní smlouvy, zápočtové listy, výplatní pásky, číslo pojištěnce aj.

Daně

V oblasti zdanění příjmů neexistuje v EU jednotná právní úprava. Základním pravidlem pro určení způsobu zdanění je to, zda je poplatník v příslušném roce daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného státu. U daňových rezidentů České republiky podléhají zdanění v České republice všechny jejich příjmy, tedy i příjmy ze zahraničí. Podle českých daňových zákonů je českým daňovým rezidentem osoba, která má na území ČR bydliště nebo se v České republice zdržuje alespoň 183 dnů v roce. Jestliže však budete žít i vydělávat v jiném státu, zatímco přerušíte svou činnost v České republice, budete s nejvyšší pravděpodobností své příjmy zdaňovat v zahraničí. Za situace, kdy si současně s Českou republikou činí nárok na zdanění Vašich celosvětových příjmů jiný členský stát, použije se pro určení daňové povinnosti příslušná bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění. Ta zabraňuje tomu, aby byl jeden příjem zdaněn dvakrát. Smlouva obsahuje kritéria, na jejichž základě se určí, ve kterém státě jste rezidentem.

Řidičský průkaz

Evropský vzor řidičského průkazu vydaný v ČR platí ve všech členských státech EU. Pozor pouze v případě, že odjíždíte pracovat jako řidič/řidička z povolání. V tomto případě hostitelská země může aplikovat svá vlastní pravidla týkající se doby platnosti řidičského oprávnění. Raději si před odjezdem tuto skutečnost ověřte a případně včas zažádejte o vydání nového řidičského průkazu v dané zemi. V některých zemích se může jednat o regulované povolání vyžadující uznání kvalifikace nebo osvědčení o profesní způsobilosti.

Bydlení

Ještě před odjezdem byste se měli informovat o možnostech ubytování a nákladech na bydlení. Váš nový zaměstnavatel Vám není povinen hledat bydlení. Existují zaměstnavatelé, kteří jsou připraveni na to, že pokud zaměstnávají zahraničního pracovníka/pracovnici, pomůže mu/jí nalézt vhodné ubytování. Nelze však na to spoléhat a hledání ubytování až na místě může být dosti riskantní. Pokud jste předem informováni o pravděpodobné výši Vaší mzdy, zvažte, jaký typ ubytování pro Vás bude dostupný. Náklady na ubytování tvoří podstatnou část výdajů, proto je třeba tuto otázku řešit s dostatečným předstihem.

Informace k Brexitu

Od 1. 2. 2020 již není Velká Británie členem Evropské unie. Na základě dohody o vystoupení uzavřené mezi EU a Velkou Británií  (odkaz vede na EurLex) bude pokračovat volný pohyb pracovníků během přechodného období, které je v současné době stanoveno do 31. 12. 2020.

Občané České republiky prozatím nepotřebují pro práci ve Velké Británii pracovní povolení.

Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání britských občanů.

Další informace k Brexitu se průběžně aktualizují na stránkách EURES ČR.

Užitečné odkazy

Zaměstnání mimo Evropskou unii

Sehnali jste si zaměstnání v zemi mimo EU? To je obvykle složitější než v rámci EU, a to proto, že ve většině z nich potřebujete pracovní vízum nebo pracovní povolení. Jeho získání je v jednotlivých zemích různě složité; záleží mimo jiné na tom, zda je Vaše profese v dané zemi žádaná, a také na Vašich jazykových i odborných znalostech a praxi. Kromě pracovního povolení počítejte s nutností získání povolení k pobytu. Opět proces získání povolení k pobytu je v různých zemích různě náročný. Doporučujme navštívit stránky Ministerstva zahraničí ČR, sekci “Cestujeme”, kde pro každou zemi naleznete potřebné informace. Získání pracovního víza či povolení je snazší v rámci speciálních pracovních programů jako je třeba Work and Travel USA, au pair apod. Obvykle také můžete pracovat, pokud jste v cizí zemi studentem – pak lze získat studentské pracovní vízum opravňující k určitému počtu hodin práce týdně. Co se týče zdravotního a sociálního pojištění, zde jsou vztahy mezi Českou republikou a dalšími zeměmi upraveny v mezinárodních smlouvách. Nicméně, rozhodně před odjezdem za prací do zahraničí kontaktujte Vaši zdravotní pojišťovnu, abyste se dozvěděli, jak je to s Vaším zdravotním pojištěním v nečlenské zemi. Totéž učiňte na příslušné České správě sociálního zabezpečení, kde zjistíte potřebné informace o sociálním pojištění. Co se týče daní, tuto záležitost spravuje Ministerstvo financí, potažmo Finanční úřady. Oblast daní je ošetřena mezinárodními smlouvami.

Mohlo by Vás zajímat

Seznam poradců EURES v České republice

Adresář úřadů práce v České republice

Česká správa sociálního zabezpečení

Kancelář zdravotního pojištění 

Konzulární informační centrum pro řešení otázek občanů ČR v zahraničí je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 16 hod na čísle +420 224 183 200.