Specifika církevního školství. Je církevní škola vhodná pro nevěřící studenty?

17. březen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Specifika církevního školství. Je církevní škola vhodná pro nevěřící studenty?

Církve a náboženské společnosti mohou být dle zákona č. 561/2004 Sb. – Školský zákon, zřizovateli škol a školských zařízení. Církevní školy a školská zařízení jsou tedy ty, které zřídila církev nebo náboženská společnost sdružená v Ekumenické radě církví nebo Pražská židovská obec, a ve kterých se promítají principy křesťanství.

Přehled škol

Církevní školy Českobratrské církve evangelické (ČCE) fungují pod hlavičkou Evangelické akademie. Toto církevní zařízení sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy a základní školu, která umožňuje také domácí vzdělávání. Školy zahájily činnost ve školním roce 1990/1991 a kladou silný důraz na etické životní hodnoty. Školy jsou uvedeny v přehledu níže. Je třeba zmínit, že také Diakonie ČCE, známá jako poskytovatel sociálních služeb v ČR, významně doplňuje speciální školství.

Seznam katolických církevních škol je možno najít na webu Církev.cz. 1 je uveden pro ilustraci seznam 20 škol olomoucké diecéze (to je správní jednotka církve v čele s biskupem), do níž geograficky spadá Zlínský kraj. V České republice je v současnosti 18 gymnázií zřízených římskokatolickou církví. O co přesně jde?

Odlišnosti při studiu

Duchovní život je ve většině gymnázií poměrně bohatý. Tato duchovní oblast odlišuje a podtrhuje křesťanské klima škol.

Fakt, že školy jsou církevní v podstatě znamená, že žákům zprostředkovávají duchovní rozměr studia a potažmo jejich životů. Školy mají vlastní kněze (spirituály), kteří pečují o duchovní potřeby studentů. Podporují studenty formou osobních pohovorů či pomáhají organizovat společné aktivity. K životu školy patří nabídka modlitebních setkání nebo školních mší nejen u příležitosti křesťanských svátků a významných událostí v životě školy (první školní den, předávání maturitních vysvědčení). Mohou se pořádat duchovní obnovy pro žáky i pedagogy a další aktivity spojené s praktikováním křesťanské víry. Účast na nich bývá dobrovolná. Svou podstatou kladou církevní školy velký důraz na hodnotu jedince a mezilidské vztahy. Že prostředí v takové škole bývá „přátelštější a méně odtažité“ pociťuje většina studentů i pedagogů. Napomáhají tomu právě společné pozitivní hodnoty vycházející z křesťanských tradic.

Církevní školy se účastní řady charitativních akcí. Někde se například sbírají z domácností nepotřebné dioptrické brýle, které se následně dopravují do Afriky. Po Vánocích zase studenti vybírají příspěvky od kolemjdoucích do charitativní Tříkrálové sbírky. Některé školy se účastní projektu Adopce na dálku. Žáci se učí myslet na druhé. Hodnoty jakou soutěživost a konkurenceschopnost jsou až na druhém místě.

Církevní školy jsou jedinečné mimo jiné tím, že v nich často studují děti ze sociálně slabšího prostředí. Například Dívčí střední katolická škola v Praze poskytuje vzdělání dívkám z rizikového prostředí a zdravotně handicapovaným. V církevních školách se mimo studia klade velký důraz na osobní formaci.

Důležité je, že do všech církevních škol jsou žáci přijímáni bez rozdílu vyznání. Není nutné být věřícím, předpokládá se však tolerance křesťanských hodnot, které škola svou povahou zastává.

Církevní školy dle Průchy patří mezi školy alternativní. Mohou se odlišovat svými cíli, učebními obsahy, formami výuky či organizací školního života. Tyto instituce však tvoří specifickou skupinu škol, které poskytují kvalitní vzdělávání srovnatelné s jinými státními školami, navíc s výše popsaným důrazem na předávání morálních a duchovních hodnot.

O vlivu náboženství na morálku člověka se často diskutuje. Podle výzkumu provedeného u nás a prezentovaného v knize M. Quesnella: „výsledky průzkumu českých dospívajících v oblasti morálky a víry v Boha potvrzují myšlenku, že víra odvádí mladé lidi od záporných morálních postojů, a lze tedy konstatovat, že víra přispívá u mladých Čechů k vytváření pozitivních morálních postojů“.

—-

Církevní školy olomoucké diecéze

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Církevní mateřská škola Svatojánek v Litovli
Církevní mateřská škola v Přerově
Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně
Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Církevní základní škola v Kroměříži
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
Základní škola Salvátor
Katolická základní škola v Uherském Brodě
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
Arcibiskupské gymnázium – Kroměříž
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
Stojanovo gymnázium – Velehrad
Církevní gymnázium Německého řádu – Olomouc
Střední odborná škola svatého Jana Boska
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Církevní školy Českobratrské církve evangelické

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha
Bratrská škola – církevní základní škola v Praze
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně
Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní v Brně
Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci
Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod
Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Doporučená literatura:

PRŮCHA J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání, Portál
HORÁK Z. Církve a české školství, Grada
QUESNELL, M. Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme. Praha: Academia