Tipy pro rodiče – jak poradit dětem při volbě povolání

1. únor 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Tipy pro rodiče – jak poradit dětem při volbě povolání

Proč se ptát svého dítěte „čím chce být nebo co chce dělat, až vyroste“ není vždy dobrá věc.

Otázka, kterou mladí lidé často dostávají, je „co chceš dělat, čím chceš být?“ I když tato otázka může působit jako katalyzátor rozhovoru mezi mladými lidmi a dospělými ohledně kariérních aspirací mladého člověka, není to vždy nejúčinnější přístup.

Mladí lidé vstoupí do světa práce, který se radikálně liší od předchozích generací. Uprostřed čtvrté průmyslové revoluce (období, kdy technologický vývoj přetváří způsob, jakým žijeme a pracujeme) se mění tradiční cesta vzdělávání do „zaměstnání na celý život“. Předpokládá se, že technologický pokrok předefinuje trh práce a bude tlačit na mladé lidi, aby se neustále přizpůsobovali a učili se novým dovednostem, protože některé profese se mění nebo jsou nahrazovány nebo v některých případech ještě vůbec neexistují v době, kdy začínají přemýšlet o své budoucnosti.

Lze tedy tvrdit, že prosté položení této otázky dětem neodráží měnící se kariérní cestu, kterou budou muset podstoupit – navádí k tomu, aby zúžily své myšlenky a uvažovaly jednu konkrétní profesi, na rozdíl od široké škály potenciálních možností. To je zvláště důležité pro rodiče (pečovatele), protože náš výzkum ukázal, že mladí lidé považovali své rodiče za nejdůležitější vliv na jejich rozhodování o volbě kariéry. Role, kterou rodiče nebo pečovatelé hrají při podpoře svého dítěte v rozhodování o volbě povolání, má proto zásadní význam, nicméně výzkum ukázal, že mnoho rodičů se necítí dobře vybaveno poskytovat takové rady.

V tomto článku zdůrazňujeme řadu alternativních otázek (které nám poskytl náš vlastní výzkum), jaké by rodiče (pečovatelé) měli zvážit před zahájením rozhovorů o volbě povolání se svým dítětem.

Jak se vaše dítě cítí, že se musí rozhodnout, čím být?

Výzkum ukázal, že když interpretujeme svět kolem nás, náš emoční stav ovlivňuje naše reakce. Například, když se probudíte s pocitem štěstí, můžete se ten večer rozhodnout jít na jídlo s přáteli, ale pokud se probudíte se smutkem, můžete se rozhodnout raději zůstat sami a dívat se na Netflix s vaničkou zmrzliny. Zde je třeba vzít v úvahu, že různé emoční stavy spouštějí různé reakce. Z uplatnění tohoto myšlení v kariérním kontextu vyplývá, že mladý člověk, který se těší na budoucnost je ochotnější prozkoumat potenciální cesty, zapojit se do konverzace a snažit se ve škole více, zatímco mladý člověk, který má ze své budoucnosti strach, může být méně ochotný. Když mluvíte se svým dítětem o jeho budoucnosti, je důležité pochopit jeho aktuální emoční stav, protože to může mít zásadní dopad na diskusi, kterou s ním vedete, a na jeho rozhodovací proces.

Jaké zdroje informací vaše dítě používá při volbě povolání?

Většina mladých lidí pravděpodobně obdrží informace související s kariérou z různých zdrojů, jako jsou například členové rodiny, učitelé, přátelé a lidé v komunitě. V našem výzkumu jsme požádali mladé lidi (ve věku 12-14 let), aby uvedli, jaké zdroje informací použili při rozhodování o učení a práci. Nejoblíbenějším použitým zdrojem byl rozhovor s rodiči (pečovatelem) (76 %), těsně následovaný používáním internetu (71 %) a rozhovorem s přáteli (66 %). Nejméně využívanými zdroji byly rozhovory s lidmi v komunitě (2 %), návštěva úřadu práce (3 %) a návštěva knihovny (4 %). Tato zjištění zdůrazňují hodnotu, kterou mladí lidé považují za rozhovor s rodiči o budoucnosti, a také význam internetu. Při jednání s dítětem o jeho budoucnosti by proto mohlo být užitečné použít internet jako prostředníka k hledání dalších informací nebo společným absolvováním zábavných her či aktivit souvisejících s kariérou, jako např. Kvíz o plánování kariéry. Dobrým tématem rozhovoru může být také rozhovor s dítětem o informacích o povolání, které našel na internetu.

Jaké aktivity související s volbou povolání vaše dítě absolvovalo v učebních osnovách a které jsou pro něj nejcennější?

Během doby, kdy je vaše dítě ve škole, se pravděpodobně zapojí do mnoha kariérních aktivit, které organizuje škola a které zahrnují například kurzy, návštěvy veletrhů práce nebo cvičné pohovory. Činnosti často vycházejí z toho, jaké zdroje má škola k dispozici. Náš výzkum zjistil, že v pěti zemích se aktivity spojené s osnovami nejčastěji prováděly během vyučovacích hodin předmětu (39 %), jako součást informací o výběru povolání (39,2 %) a v konkrétních lekcích o kariéře a práci (38,2 %). Není překvapením, že mladí lidé mají prospěch z toho, že jim během vzdělávání byla poskytována řada různých kariérních aktivit. Ve všech zemích výzkumu se mladým lidem zdálo, že příjem informací o možnostech je nejužitečnější (43,3 %), poté následovaly lekce o kariéře a práci (33,5 %) a informace poskytované během vyučovacích předmětů (32,9 %). To naznačuje, že pro mladé lidi je nejužitečnější, když dokážou pochopit, jak se rozhodnutí, která v současnosti dělají, vztahují k jejich budoucím volbám povolání. Propojení různých pracovních míst a profesní dráhy s předmětovými oblastmi může být dobrým způsobem, jak podpořit mladé lidi, aby propojili školní výuku s jejich budoucností, a také propagovat předměty, které by se jim mohly líbit a bavit je.

Vedlo vaše dítě nějaké rozhovory s kariérovým poradcem o své budoucnosti?

Spolupráce s kariérovými poradci obvykle probíhá během posledních let ve škole. Náš výzkum naznačuje, že nejčastějším věkem pro získání kariérového poradenství je 16 let, přičemž téměř 50 % respondentů uvádí, že v tomto věku absolvovali individuální nebo skupinový rozhovor. Pokud se vaše dítě setkalo s kariérním poradcem, je pravděpodobné, že si bude chtít promluvit o svých budoucích cílech a aspiracích na kariéru. U některých mladých lidí mohlo mít setkání s kariérním poradcem za následek vytvoření osobního plánu, který ukazuje, kde se nachází, kam směřuje a jaké kroky musí podniknout, aby se tam dostal. Náš výzkum však zjistil, že mnoho mladých lidí uvedlo, že neprošli kariérním pohovorem. Vzhledem k mnoha způsobům, jakými se kariérové ​​poradenství provádí během vzdělávání mladých lidí, je možné, že tyto kariérní aktivity přebírají tradiční poradenské rozhovory. Jako formy kariérového poradenství pro mladé lidi se používají například aktivity, jako jsou otevřené dny odborného nebo vysokoškolského vzdělávání, návštěvy zaměstnavatelů a pracovišť, cvičné pohovory a sociální sítě (např. kariérní aplikace, které podporují a zapojují mladé lidi). Pokud tedy vaše dítě říká, že se nesetkalo s kariérním poradcem, mohlo by to být tím, že se účastnilo jiných druhů kariérního vzdělávání. Nebo jak jsme zjistili v našem výzkumu, vaše dítě možná nerozpoznalo, že vedlo rozhovor o své budoucnosti kariéry.

Jste připraveni podpořit rozhodování vašeho dítěte?

Mluvit s dítětem o jeho budoucím vzdělání a kariéře může být frustrující, zvláště pokud máte pocit, že nemáte zkušenosti nebo odborné znalosti, které by vašemu dítěti pomohly. Pokud se tak cítíte, nejste sami … v našem výzkumu jsme zjistili, že méně než 40 % našich rodičů a pečujících respondentů se cítilo opravdu připraveno poradit při volbě povolání svého dítěte. Navzdory tomu výzkum naznačuje, že zapojení rodičů do kariérového poradenství může snížit míru předčasného ukončování vzdělávání a zlepšit vzdělávací systém bez ohledu na zkušenosti nebo odborné znalosti. Ve skutečnosti 73,8 % našich rodičů a pečujících respondentů uvedlo, že hledali informace na podporu rozhodnutí svého dítěte, zejména z internetových zdrojů. Příprava na podporu kariérního rozhodování dítěte nemusí být provádět sami, ve skutečnosti přibližně 70 % našich rodičů / pečovatelů uvedlo, že hledali informace o kariéře společně s dítětem, čímž získali společnou zkušenost pro rodiče (pečovatele) i dítě. Tím, že pomáháte jako rodič nebo pečovatel, se můžete společně se svým dítětem poučit a společně zkoumat možnosti volby povolání tím, že poznáte škálu možností zaměstnání a odborného nebo vysokoškolského vzdělávání, a jaká kvalifikace nebo schopnosti jsou pro konkrétní povolání zapotřebí. Možná se dokonce rozhodnete, že je i pro vás čas vrátit se ke vzdělání nebo změnit kariéru!

Jak hledat informace na podporu rozhodování vašeho dítěte?

Hledání informací pro rozhodování o kariéře může být pro mladé lidi i jejich rodiče (pečovatele) obtížné. Náš výzkum zjistil, že pro mladé lidi nebyli jejich rodiče jen nejoblíbenějším zdrojem používaným při rozhodování o kariéře, ale byly také tam nejdůležitějším vlivem. Kde tedy můžete získat přístup k informacím, které vám pomohou a podpoří vaše dítě v jeho rozhodovacím procesu? Nejčastějším zdrojem informací, ke kterému mají rodiče (pečovatelé) přístup, je nepřekvapivě internet, který využívá 60,4 % našich rodičů (pečovatelů). Po celém světě existují webové stránky a online zdroje, které mohou poskytnout užitečné informace o kariéře, vzdělání a současných i budoucích trzích práce a jsou snadno dostupné jak pro mladé lidi, tak pro jejich rodiče. Pokud vy a vaše dítě potřebujete pomoc v procesu rozhodování, pak hledání informací ve škole dítěte může pomoci určit vhodné cesty podle schopností vašeho dítěte. Školy mají často přístup k kariérnímu poradci, který si může promluvit s vámi a vaším dítětem a poskytnout podrobné informace, které pomohou při rozhodování o kariéře.

Doufáme, že tyto náměty pomohou rodičům (pečovatelům) lépe porozumět
(1) tomu, jak mladí lidé vyhledávají a přijímají informace o kariéře,
(2) jak se mladí lidé cítí při rozhodování o kariéře,
(3) jaké podpoře měli mladí lidé daleko a
(4) jak mohou ostatní rodiče (pečovatelé) vyhledávat informace, které jim pomohou podporovat jejich dítě.

Spíše než se obecně ptát „co chceš dělat, až budeš dospělý“, tyto alternativní otázky vám poskytnou lepší přehled a pomohou navázat smysluplnější rozhovor s dítětem o jeho budoucnosti.

 

Článek je součástí projektu Erasmus + s názvem „Zásadní dopady na volbu povolání“. Více informací naleznete na webových stránkách Ekscr.cz/cs. Autoři článku: Lewis Clark a Hannah Blake

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs