Veřejné připomínkování záměrů Zlínského kraje pro oblast kariérového poradenství

5. únor 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Radovan Výsmek, Jana Galová
Veřejné připomínkování záměrů Zlínského kraje pro oblast kariérového poradenství

Zlínský kraj předkládá veřejnosti k připomínkování pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2024-2028. Lhůta pro předložení připomínek je do 29. 2. 2024 prostřednictvím formuláře zaslaného e-mailem.

Ze školského zákona vyplývá Zlínskému kraji povinnost každé 4 roky stanovovat strategii rozvoje vzdělávání na svém území. Příslušná vyhláška pak jednoznačné stanovuje obsahové vymezení dokumentu a povinnost kraje zajistit soulad s Dlouhodobým záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027.

Tímto předkládáme veřejnosti k připomínkování pracovní verzi tohoto nově připravovaného dlouhodobého záměru. Vaše připomínky můžete zasílat opět na e-mail: radovan.vysmek@zlinskykraj.czaž do 29. 2. 2024.

Část 1.1.10. Kariérové poradenství (od str. 28 dále):

Cílem Zlínského kraje je realizovat vizi komplexního a inovativního kariérního poradenství. Chceme dosáhnout stavu, kde každý uživatel má přístup k informacím a podpoře potřebné k tomu, aby objevil a rozvíjel svůj profesní potenciál a přispíval k dynamickému a udržitelnému růstu regionu.

Budeme klást důraz na kvalifikované poradenství, které bude založeno na spolehlivých a aktualizovaných datech a multidisciplinárním přístupu. Zaměříme se na vzdělávání, síťování, integraci makrotrendů, včetně dopadů průmyslu 4.0, zelené transformace, nových technologií a genderové rovnosti do strategie kariérního poradenství. Budeme usilovat o vytváření smysluplných kariérních cest prostřednictvím širšího spektra vzdělávacích a poradenských služeb, včetně průmyslu 4.0 a umělé inteligence, aby bylo možné adekvátně reagovat na proměny trhu práce. Posílíme roli Centra kariérového poradenství Zlínského kraje.

Dále budeme prosazovat koncept kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, s cílem podpořit individuální a efektivní reskilling a upskilling, což umožní uživatelům služby nejen najít, ale také si udržet kvalitní zaměstnání na rychle se měnícím trhu práce.

V současném rychle se měnícím světě je flexibilní systém kariérního poradenství nezbytností, neboť odráží dynamiku trhu práce a vzdělávání. Technologický pokrok, hlavně v oblasti digitalizace a robotizace, zásadně transformuje klasické pracovní role a současně dává vzniknout novým specializacím v dosud neprobádaných oborech. Tyto novinky představují značné výzvy pro celý vzdělávací sektor. Požadavky na kvalifikaci se mění s nebývalou rychlostí, což klade nejen na učitele a žáky požadavek aktuálně se vybavit znalostmi a dovednostmi a být zároveň schopní pružné adaptace na proměnlivé podmínky.

Zlínský kraj si uvědomuje nutnost existence funkčního systému, jenž umožní jeho občanům adekvátně reagovat na tyto výzvy. Vidíme potřebu proaktivního a inovativního kariérního poradenství, schopného poskytnout aktuální informace, nástroje a postupy, díky kterým budou jednotlivci schopni orientovat se v nejasném prostředí a formovat svou kariéru v proměnlivém pracovním světě.

Ve Zlínském kraji od roku 2018 funguje Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje, jehož cílem je systematicky rozvíjet kompetence pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů. Centrum kariérového poradenství je uznávanou institucí, která úspěšně buduje svou značku a je významným hráčem v ekosystému kariérového poradenství. Vyznačuje se vysokou kvalitou služeb, díky čemuž bývá uváděno jako příklad dobré praxe v jiných regionech. Jedním z hlavních směrů činnosti je vzdělávání pedagogických pracovníků, ať už v oblasti kariérového poradenství nebo v prevenci předčasných odchodů ze škol. Dále poskytování odborných konzultací, sdílení praktických podpůrných materiálů. CKP také věnuje velkou pozornost sběru a tvorbě metodik, aby mohlo efektivně reagovat na aktuální potřeby v oblasti kariérového poradenství. Současně mapuje potřeby cílových skupin na území kraje.

V následujícím období chceme CKP posunout dále, a to prostřednictvím zavedení inovací a rozšíření služeb. Chystáme se modernizovat a rozšířit funkce webu Průvodce kariérou, zintenzivnit spolupráci s odborníky v oblasti kariérového poradenství včetně kooperace s dalšími kraji, což nám umožní vytvářet širší síť spolupráce a sdílení osvědčených postupů v oboru kariérového poradenství. Zároveň se chystáme více zapojit do mezinárodních aktivit a přenášet dobré praxe z jiných zemí. Chápeme důležitost kontinuálního výzkumu a mapování aktuálních potřeb, i proto plánujeme opakovaně mapovat potřeby kariérových poradců a zkoumat profesní orientaci žáků. Součástí našeho dalšího postupu bude také efektivnější sběr dat, detailní zkoumání aktuálních témat a trendů v kariérovém poradenství, rozšíření přímého poradenství na další cílové skupiny.

Nakonec, chceme posílit institucionální postavení CKP a plánujeme rozšířit tým o další odborníky (např. kouče, psychologa, supervizora), zaměřit se na kvalitní marketingovou komunikaci. S těmito změnami můžeme CKP posunout na novou úroveň excelence a efektivity.

Výzvou pro ZK, který má naplnit vizi lídra, je zaměřit se na zefektivnění práce kariérových poradců včetně jejich vzdělávání, zajistit výběr validních a reliabilních testů osobnosti, a to v rámci online nástrojů, podpořit sdílení kariérního poradce více školami, zapojit experty z praxe do KP, intenzivněji síťovat školy a zaměstnavatele, rozvíjet a podporovat kariérové poradce, mapovat trendy ovlivňující trh práce, vzdělávání a kariérové poradenství v kraji, systematicky sbírat a propojovat relevantní data, podpořit inovaci a aktualizaci Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje.

Zmíněná opatření vycházejí z vytvořených strategických dokumentů v oblasti kariérového poradenství v projektu KAP III (Roční akční plány 2023-2025, Vize rozvoje kariérového poradenství ve Zlínském kraji do roku 2028).

Strategická opatření pro období 2024-2028

Rozšířit činnosti a posílit roli Centra kariérového poradenství Zlínského kraje

Zlínský kraj má ambici upevnit a rozšířit působení Centra kariérového poradenství ve Zlínském kraji tak, aby lépe reagovalo na aktuální a budoucí potřeby občanů v oblasti kariérové orientace a vzdělávání. Středem tohoto úsilí je nejen posílení samotného centra, ale i jeho integrace do širšího vzdělávacího systému kraje. Opatření se soustředí např. na zajištění stabilního financování CKP, posílení personálních a materiálních kapacit, převedení fungování CKP pod samostatnou organizaci, což by mohlo ve výsledku příznivě ovlivnit koordinaci, efektivitu a zaměření na klíčové aktivity, které podporují vzdělávací a kariérové potřeby občanů kraje, rozšíření služeb na další typy klientů – různé věkové skupiny, občany v různých
fázích kariéry nebo osoby vracející se na trh práce.

 • Zajistit způsob financování CKP
 • Posílit personální a materiální kapacity CKP
 • Přenést fungování CKP pod samostatnou organizaci podporující činnosti škol a rozvoj vzdělávání v kraji
 • Rozšířit poskytování kariérového poradenství na další typy klientů

Podporovat dostupnost kariérového poradenství na školách a zvyšování kompetencí kariérových
poradců a dalších pracovníků ve vzdělávání

Zlínský kraj bude aktivně podporovat kariérové poradenství ve školách a současně se zaměří na posilování odborných kompetencí pedagogických a poradenských pracovníků. Aby bylo zajištěno, že kariéroví poradci budou mít aktuální znalosti a dovednosti, každý rok se uskuteční vzdělávání, které bude reagovat na nové výzvy a trendy, včetně témat spojených s digitálními technologiemi, umělou inteligencí v kariérovém poradenství a environmentálními aspekty kariéry. Zlínský kraj bude dále usilovat o podporu komunity kariérových poradců tím, že zajistí pravidelná setkávání a síťovací akce pro kariérové poradce a odbornou veřejnost. Tyto platformy budou sloužit k výměně osvědčených postupů a aktualizaci informací. Kraj bude také aktivně spolupracovat na tvorbě a inovaci metodických materiálů, aby kariéroví poradci měli vždy k dispozici aktuální a užitečné nástroje a zdroje, podporovat vzdělávací a poradenské činnosti zaměřené na kariérový růst žáků a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. V digitální sféře se Zlínský kraj zaměří na rozvoj a aktualizaci webového portálu Zkola.cz a jeho součásti Průvodce kariérou, včetně inovace online nástrojů kariérového poradenství.

 • Zajistit vzdělávání kariérových poradců a pracovníků ve vzdělávání k rozvoji kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a v návaznosti na trh práce
 • Zajistit setkávání kariérových poradců a odborné veřejnosti
 • Rozvíjet webový portál Zkola.cz a jeho součást Průvodce kariérou
 • Podporovat vzdělávací a poradenské činnosti zaměřené na rozvoj žáků v oblasti kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Podílet se na tvorbě a inovacích metodických materiálů k rozvoji a podpoře kariérového poradenství
 • Zapojit experty z praxe do poradenství
 • Intenzivněji síťovat školy a zaměstnavatele

Podporovat osvětu o obsahu a důležitosti tohoto tématu

Cílem Zlínského kraje je zvýšit povědomí občanů o významu a obsahu kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. K dosažení tohoto cíle kraj vnímá klíčový význam efektivní komunikace a marketingu. Proto je jedním z prvních kroků vytvoření marketingového komunikačního plánu, který bude plně v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje v dané oblasti. Tento plán poskytne konkrétní směr a strategie pro informování a osvětu občanů. Po zpracování tohoto plánu bude kraj usilovat o jeho co nejefektivnější realizaci. Je důležité nejen mít plán, ale také zajistit, aby byly jeho činnosti úspěšně prováděny v praxi.

 • Vytvořit marketingový komunikační plán v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Realizovat činnosti vyplývající z marketingového komunikačního plánu

Mapovat trendy ovlivňující trh práce, vzdělávání a kariérové poradenství v kraji a využívat je pro zefektivnění poskytovaného kariérového poradenství

Cílem opatření je lépe porozumět dynamice trhu práce, vzdělávání a kariérového poradenství ve Zlínském kraji tím, že se zaměříme na mapování aktuálních a predikovaných budoucích trendů a potřeb. Chápání těchto trendů je klíčové pro adaptaci a přizpůsobení strategií, které mohou kraji pomoci reagovat na rychlé změny a zajistit, aby občané byli lépe připraveni na budoucí výzvy. Důležité je pravidelně sbírat, propojovat a správně vyhodnocovat relevantní data. Taková data umožní kraji chápat, jaké jsou aktuální potřeby kariérových poradců, jaké kvalifikační potřeby mají zaměstnavatelé, jaká je situace i potřeby trhu práce. Zároveň mohou být využita jako metriky při vyhodnocování a plánování konkrétních opatření. Informace o trendech, výstupy analýz a interpretace dat by měly být srozumitelnou formou předávány systematicky
kariérním poradcům, aby je mohli využít v rámci zefektivnění a modernizace poradenského procesu. Celkově je cílem tohoto opatření zajistit, aby Zlínský kraj byl vždy o krok napřed při porozumění trhu práce a vzdělání, a tím mohl efektivněji plánovat a implementovat strategie, které podporují občany v jejich kariérních cestách.

 • Systematicky sbírat a propojovat relevantní data
 • Seznamovat kariérové poradce a další odbornou veřejnost s výstupy realizovaných šetření a analytických aktivit

Tabulku s návrhem opatření najdete v přiloženém dokumentu.

 

Soubory ke stažení