Vize rozvoje kariérového poradenství ve Zlínském kraji

28. listopad 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Vize rozvoje kariérového poradenství  ve Zlínském kraji

Zlínský kraj otevírá novou kapitolu v oblasti kariérového rozvoje v celoživotní perspektivě. V rámci projektu KAP III, který spojil síly předních odborníků v oblasti vzdělávání, trhu práce a kariérového poradenství, vznikl klíčový dokument pro budoucí směřování kariérového poradenství ve Zlínském kraji. Zlínský kraj předkládá Vizi rozvoje kariérového poradenství do roku 2028, která se stává základním kamenem pro efektivní a cílenou podporu kariérového růstu občanů kraje.

Vize, kterou Zlínský kraj směřuje k roku 2028, je jasná a ambiciózní: stát se lídrem v poskytování komplexního a inovativního kariérního poradenství. Kraj chce pomáhat lidem vytvářet smysluplné kariérové cesty prostřednictvím kvalifikovaného poradenství, vzdělávání a podpory, založené na spolehlivých datech a multidisciplinárním přístupu.

Vize kariérového poradenství

Zlínský kraj je lídrem v poskytování komplexního a inovativního kariérového poradenství v regionu, kde každý uživatel služby má přístup k informacím a podpoře potřebné k tomu, aby objevil a rozvíjel svůj profesní potenciál a přispíval k dynamickému a udržitelnému rozvoji regionu.

Mise kariérového poradenství

Pomáhat lidem vytvářet smysluplné kariérové cesty prostřednictvím kvalifikovaného poradenství, vzdělávání a podpory, založené na spolehlivých datech a multidisciplinárním přístupu.

Dokument představuje nejenom strategický rámec, ale zároveň kompas pro všechny, kteří se pohybují na poli profesního a osobního rozvoje. Zlínský kraj se tímto krokem zavazuje k poskytování služeb, které budou reflektovat dynamické změny na trhu práce a ve vzdělávacím systému, a které umožní každému občanu najít své místo v neustále se vyvíjejícím světě práce.

Klíčové body:

Adaptace na technologický pokrok: Jak se svět mění pod vlivem technologií, tak musí i naše přístupy k poradenství. Integrace technologií jako AI do procesu kariérového poradenství

Spojené síly v kariérovém poradenství: Je čas spojit poskytovatele a služby do sítě koordinované Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje, která bude lépe informovat a sloužit veřejnosti. Síťování základních škol, středních škol, vysokých škol, poskytovatelů dalšího vzdělávání, zaměstnavatelů a expertů z praxe

Odpověď na potřeby trhu: Poradenství se musí dynamicky přizpůsobovat tomu, co trh práce potřebuje a co zaměstnavatelé hledají

Mapování trendů trhu práce, vzdělávání a kariérového poradenství v kraji. Systém pro identifikaci a strukturovaný komplexní popis konkrétních nových kompetencí vyžadovaných trhem práce. Datová opora kariérového poradenství

Osvěta a edukace dalších aktérů kariérového poradenství a jejich efektivnější zapojení v rámci kariérového poradenství

Cesty k realizaci:

Synergická spolupráce: Spolupráce všech relevantních stran vytváří pevnou síť podpory pro jedince v kariérním rozvoji.

Inovace v poradenství: Přijetí nových metod a nástrojů zajistí, že kariérové poradenství bude na špičkové úrovni.

Strategické cíle: Jasné cíle a směry, které reflektují aktuální a předvídané změny na trhu práce, zajistí, že služby budou relevantní a užitečné.

Soubory ke stažení