Výzkum “Celoživotní učení, vzdělávání a osobní růst zaměstnanců v ČR”

11. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Výzkum “Celoživotní učení, vzdělávání a osobní růst zaměstnanců v ČR”

Českomoravská konfederace odborových svazů zveřejnila v červnu 2020 výsledky průzkumu, který se soustředil na mapování celoživotního vzdělávání zaměstnanců ve firmách z pohledu jak zaměstnanců samotných, tak i členů odborových organizací a pracovníků, kteří ve firmách rozhodují o formě a nabídce celoživotního vzdělávání, tedy zastávají v tomto výzkumu pozici zaměstnavatele.

Celkové shrnutí

  • Všechny dotázané cílové skupiny přikládají celoživotnímu vzdělávání vysokou důležitost, shodují se na tom, že jeho důležitost roste i se stoupajícím věkem zaměstnanců. Z dat vidíme, že pracovníci starší 55 let si jsou častěji méně jistí svými schopnostmi v dotazovaných oblastech, než je tomu u mladších věkových kategorií.
  • Způsob osvojení nových dovedností a celoživotního vzdělání by měl být praktický s možností nácviku spíše než teoretický a pasivní. Poskytováno by mělo být ideálně všem zaměstnancům ve firmách stejně.
  • Zaměstnavatelé i zaměstnanci ukazují zájem o rozvoj dovedností a vzdělávání především v oblasti cizích jazyků, užívání internetu, psychologie, prezentačních dovedností a time-managementu. Naopak nejméně o oblast kulturního povědomí, participace a angažovanosti, občanské znalosti a demokratických hodnotách.
  • I přesto, že jsou cizí jazyky nejčastěji poskytovanou oblastí rozvoje zaměstnanců, deklarují u nich zaměstnanci poměrně nízkou jistotu svými schopnostmi. Nejvíce si věří v oblasti užívání internetu, informační gramotnosti a užívání českého jazyka. Naopak nejméně v oblasti programování a analytiky, participace a angažovanosti a podnikatelské kompetence.
  • Většina zaměstnavatelů se soustředí spíše na měkké dovednosti zaměstnanců, které mohou přímo ovlivnit efektivitu práce, její prezentaci, komunikaci směrem k ostatním zaměstnanců nebo navenek k zákazníkům a práci s informacemi. Jako méně potřebné v oblasti vzdělávání zaměstnanců spatřují věci týkající se hodnot, angažovanosti ve společnosti, logických a matematických dovedností či kulturního povědomí.

Celoživotní učení, vzdělávání a osobní růst zaměstnanců v ČR.pdf

 

Zdroj: Českomoravská konfederace odborových svazů, www.cmkos.cz