Zapojte se do diskuze o nových RVP

7. květen 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Zapojte se do diskuze o nových RVP

Od začátku dubna probíhá veřejná konzultace k návrhu revize Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, kterou spustil Národní pedagogický institut  ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Veřejná konzultace je určena jak pro odbornou veřejnost, učitele a učitelky, stejně tak jako pro rodiče stávajících i budoucích žáků.

Navštivte interaktivní informační systém k revizi RVP a prostřednictvím online dotazníku zanechte své podněty a názory.

„My jsme od počátku apelovali na nejširší veřejnost, aby se do konzultace aktivně zapojila. Proto si velmi vážíme každého názoru, který nám zájemci adresují přes náš online dotazník. A čísla zaslaných podnětů nám kontinuálně rostou. Rád bych také zdůraznil, že je důležité nejprve se seznámit s obsahem informačního systému revize. Pro pedagogy typicky třeba k předmětům, které v rámci své aprobace sami vyučují a ty následně v online dotazníku okomentují. Není tedy nutné vyplňovat dotazník celý, ale postačí, pokud se vyjádříte pouze k oblastem, které vás zajímají,“ říká Matěj Bulant, ředitel NPI ČR zodpovědný za oblast Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání.

RVP základní vzdělávání na webu Rvp.cz

Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce:

Vzdělávací oblast Člověk, jeho osobnost a svět práce v základním vzdělávání systematicky rozvíjí sociálně-emocionální dovednosti žáka a dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Podporuje žáka v plánování a reflektování vlastního rozvoje, zvládání náročných situací, rozvíjení dobrých vztahů s druhými. Významným cílem je postupná příprava žáka na celoživotní kariérový rozvoj, na další vzdělávací cestu a na svět práce. Vzdělávací oblast pomáhá porozumění dynamickému vývoji trhu práce, novým profesím, významu celoživotního vzdělávání. Připravuje také na úspěšný přechod mezi vzděláváním a prací, na zvládání životních a kariérových změn. Oblast také přispívá k získání zkušenosti s praktickými činnostmi.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova rozvíjí pozitivní sebepojetí žáka, odolnost vůči stresu, sebepoznání a sebeorganizaci. Věnuje se rozvoji pozitivního vnímání druhých lidí, komunikaci a zvládání konfliktů, prosociálního a etického chování. Zaměřuje se na kariérový rozvoj, využívání příležitostí v oblasti vzdělávání a práce, rovnováhu mezi volným časem a prací. Podporuje systematickou práci s osobním portfoliem. Žáci si utvářejí pozitivní postoje k sobě, k druhým lidem, k vlastnímu rozvoji, učení i dalšímu vzdělávání a světu práce.

Vzdělávací obor Polytechnická výchova a praktické činnosti přispívá k rozvoji žáka v oblasti zručnosti, tvořivosti a získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Podporuje žáky v aktivním využívání techniky v životě prostřednictvím praktické činnosti. Obsah vzdělávací oblasti plynule navazuje mezi 1. a 2. stupněm, rozvoj sociálně-emocionálních dovedností by měl probíhat kontinuálně v každém ročníku základního vzdělávání. Vzdělávací obsah je členěný do vzdělávacích oborů Osobnostní a sociální výchova a Polytechnická výchova a praktické činnosti.

Vzdělávací obor: Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávací obor Osobnostní a sociální výchova zahrnuje také etický a kariérový rozvoj žáků. Tento obor kontinuálně, průběžně na 1. a 2. stupni, systematicky a komplexně rozvíjí potřebné znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje, které explicitně podporují odolnost žáků vedoucí ke zvládání běžných i náročných životních situací. Rozvíjí praktickými, zkušenostními přístupy sebereflektivní, seberegulační a psychohygienické dovednosti, interakční, komunikační a prosociální chování. Základní psychosociální dovednosti jsou primární prevencí a základem pro duševní zdraví, podporují motivaci k učení a ve spojení s kariérovými dovednostmi odpovídají současnému celostnímu pojetí kariéry. Obor přispívá k sebepoznání a ke kvalitě života žáků. Podporuje sociálně-emocionální dovednosti, odpovědný přístup k sobě i druhým, k seberozvoji a celoživotnímu učení, k zapojení se v měnící se apolečnosti a světě práce. Specifikem oboru je to, že učivem je žák sám, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím běžné situace každodenního života, včetně těch budoucích. Obor vytváří prostor pro to, aby mohl žák v bezpečném prostředí a s oporou reflektovat, rozvíjet či regulovat způsoby prožívání a chování. Je místem zkoušení, objevování a získávání vhodných mechanismů reagování na vnitřní a vnější svět.

Obsah vzdělávacího oboru Osobnostní a sociální výchova je rozdělený do tří tematických okruhů:

  • Osobnostní rozvoj je zaměřený na sebepojetí žáka, sebepoznávání, zvládání stresu a náročných situací, koncentraci, podporu učení, sebeorganizaci a plánování vlastního rozvoje.
  • Sociální a etický rozvoj se věnuje sociálně-emocionálním dovednostem, vnímání druhých lidí, komunikaci, sociální interakci a prosociálnímu chování.
  • Kariérový rozvoj se vztahuje k objevování, rozhodování a plánování ve vlastním kariérovém směřování, k hodnotám a příležitostem spojeným se světem práce.

Na obou stupních jsou zohledněné individuální charakteristiky žáků a jejich zkušenosti, osobnostní a sociální vývoj, charakter třídy (skupiny) ad. Nedílnou součástí oboru je rozvíjení sebehodnocení žáků, práce s portfoliem pro zachycení osobního a kariérového pokroku a formativní zpětná vazba respektující individuální podobu učení. Ve výuce jsou využívány také dovednosti a znalosti žáků z neformálního vzdělávání. Vybraná témata mohou být v případě potřeby připravována ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

Obor Osobnostní a sociální výchova na 2. stupni navazuje a doplňuje se především se vzdělávací oblastí Člověk, zdraví a bezpečí (Tělesná výchova a Výchova ke zdraví a bezpečí), Člověk a společnost (Výchova k občanství), Umění a kultura a jim odpovídající obory a tematické okruhy na 1. stupni, podílí se na rozvoji klíčových kompetencí a pracuje s průřezovým tématem Péče o wellbeing.

Vzdělávací obor: Polytechnická výchova a praktické činnosti

Vzdělávací obor Polytechnická výchova a praktické činnosti je zaměřen na rozvoj jedince v oblasti zručnosti, tvořivosti a na získání základních uživatelských dovedností nejen v technicky zaměřených oborech lidské činnosti. Žáci v návaznosti na předchozí rozvoj postupně prohlubují a precizují jemnou motoriku, která je nezbytná nejen pro rozvoj zručnosti, ale i pro další učení a uplatnění jedince ve společnosti. Postupně přicházejí do bezprostředního kontaktu s podněty k aktivitám propojujícím nápaditost, představivost a touhu po objevování s koordinací, úsilím, prací s materiály, nástroji a pomůckami a schopností technicky myslet a tvořit.

Polytechnické vzdělávání je pojímáno jako vhodný prostředek pro komplexní rozvoj žáka zahrnující více oborů techniky do jednoho integrovaného celku. Jako součást konceptu STEM (STEAM) podporuje interdisciplinární přístup ke vzdělávání a zdůrazňuje aplikaci vědeckých, přírodovědných, matematických, ale i společenských principů na technické problémy a inovace. Polytechnické vzdělávání v kombinaci s praktickými činnostmi na základní škole je nezastupitelnou součástí všeobecného vzdělávání a cílí na výchovu technicky gramotného člověka, kompetentního k využívání techniky za účelem dalšího studia, řešení problémů doprovázejících každodenní život nebo na seberealizaci jedince v rámci volnočasových aktivit.

V rámci realizace praktických činností jsou žáci vedeni k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí, pomůcek a technologií při práci i v běžném životě. Vzdělávací obor akcentuje uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při praktické činnosti prostřednictvím aplikace moderních přístupů k výuce, jako je badatelsky orientovaný a problémový přístup. Obsah oboru polytechnická výchova a praktické činnosti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších
souvislostech.

Vzdělávací obsah je na 1. i 2. stupni rozdělený na tři tematické okruhy:

  • Konstrukční činnosti a automatizace,
  • Práce s technickým materiálem a technická tvořivost,
  • Péče o domácnost a zahradu, které jsou pro školu závazné.

Očekávané výsledky na sebe navazují a směřují k rozvoji technické gramotnosti i osobnostních kvalit žáka. Vzdělávací obsah je určený všem žákům. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se projevovat vlastní tvůrčí myšlenky, realizovat je, plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Na 1. stupni je obor zaměřený na získávání základních poznatků o rozsáhlém světě techniky, který bezprostředně obklopuje člověka nebo má významný vliv na jeho život. Cílem je rozvinout  elementární zručnost, tvořivost žáků, podnítit technické myšlení a podporovat technický talent a zájem o techniku.

Na 2. stupni je cílem dosáhnout u všech žáků základní úrovně technické gramotnosti, vytvořit kladné postoje k aktivnímu a přínosnému využívání techniky v životě a prostřednictvím vlastní praktické činnosti si osvojit dovednosti související s technickou tvořivostí. Klíčový je rozvoj zručnosti žáků.

Charakteristiky tematických okruhů včetně uzlových bodů najdete v dokumentu od strany 82 dále.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz